"allekirjoittajat" - Englanninkielinen käännös

FI

"allekirjoittajat" englanniksi

FI

allekirjoittajat {monikko}

volume_up
1. rahoitus

Esimerkkejä "allekirjoittajat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHerää epäilys siitä, luottavatko allekirjoittajat tällaiseen toimenpiteeseen.
It is doubtful whether such a measure guarantees the confidence of the signatories.
FinnishSopimuksen allekirjoittajat eivät sitä paitsi kiistä tätä asiaa.
This incidentally is not disputed by the signatories of the treaty.
FinnishSen allekirjoittajat eivät todellakaan juuri osoita kunnioitusta perustamilleen toimielimille.
Certainly its signatories show precious little respect for the institutions they have established.
FinnishEuroopan unioni odottaa, että kaikki Lomén yleissopimuksen allekirjoittajat noudattavat velvollisuuksiaan.
The European Union expects all signatories of the Lomé Convention to fulfil their obligations.
Finnish(SV) Me tämän äänestysselityksen allekirjoittajat olemme pidättyneet äänestämästä Pradierin mietinnöstä.
(SV) The signatories to this explanation of voting have abstained from voting on Mr Pradier's report.
FinnishTämän äänestysselityksen allekirjoittajat eivät voi hyväksyä juuri mitään De Clercqin mietinnön osaa.
In the opinion of the signatories to this explanation of vote, the De Clercq report is unacceptable on almost all fronts.
FinnishMinä ja muut allekirjoittajat olemme sitä mieltä, että tuon viittauksen pitäisi olla mukana tämänpäiväisessä äänestyksessä.
As far as I and the other signatories are concerned, that reference should remain in at the vote today.
FinnishKuka itse asiassa uskoo, että Geneven sopimuksen allekirjoittajat sietävät toisen luokan kohtelua kovin kauan?
Who actually believes that the signatories to the Geneva Agreement will put up with second-rate treatment for very long?
FinnishJotkut allekirjoittajat asuvat EU:n ulkopuolella.
FinnishSopimuksen, julistuksen allekirjoittajat lupasivat Helsingissä vähentää sotilasjärjestelmien läsnäoloa Euroopassa.
The signatories to the Accords, to the Declaration, pledged in Helsinki to reduce the presence of military systems in Europe.
FinnishAllekirjoittajat on pidettävä täysin ajan tasalla valitustensa etenemisestä kunkin ennalta sovitun määräajan umpeutuessa.
Signatories must be kept fully informed of the state of progress of their complaints, at the expiry of each predetermined deadline.
FinnishSe on korvattu vastaavalla perussopimuksella, joka on nyt hyväksytty ennen kuin sen allekirjoittajat ovat edes nähneet sitä kokonaan.
It has been replaced by an equivalent Treaty that has now been approved even before it has been seen in full by those who signed it.
FinnishVuonna 1996 kerättiin 4 miljoonaa allekirjoitusta; nämä allekirjoittajat olivat taiteilijoita ja kauniita naisia, jotka käyttävät mielellään kosmeettisia valmisteita.
In 1996, four million people signed up; they were artists and beautiful women who like using cosmetics.
FinnishSe velvoittaa allekirjoittajat vain varmistamaan, että oikeudenhaltijat voivat milloin ja missä tahansa kaikin tavoin puolustaa olemassa olevia oikeuksiaan.
It only commits its signatories to ensuring that the rights holders can fully assert their rights if, when and where they exist.
FinnishSurullista kyllä, allekirjoittajat eivät tienneet, mitä allekirjoittivat; he eivät tienneet sitä, koska asiakirjasta ei ole olemassa konsolidoitua toisintoa.
Sadly the signatories did not know what they were signing; they did not know because a consolidated version of it does not exist.
FinnishAllekirjoittajat ovat jäsenet Daul ja Schulz, joiden pitäisi keskittyä tekemään itseään tunnetuiksi ja tunnustetuiksi Saksassa eikä Ranskassa.
The signatories are none other than Mr Daul and Mr Schulz, who should definitely try to become known and recognised in Germany, rather than in France.
FinnishPäätöslauselman allekirjoittajat vaativat yksimielisesti EU:lta näkyvämpää roolia, mikä on yhteydessä sen imperialistisiin pyrkimyksiin alueella.
The forces which have signed it are calling for and agree to a stronger role for the EU, which has to do with its imperialist ambitions in the region.
FinnishYhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistetaan useita periaatteita ja velvoitetaan allekirjoittajat panemaan itsesääntelyn täytäntöön kansallisella tasolla.
The memorandum of understanding sets out a number of principles and requires signatories to work towards implementation through self-regulation at national level.
FinnishVakuutan myös komission puheenjohtajalle, että kirjeen allekirjoittajat seuraavat tiiviisti alan kehitystä ja pysyvät kannassaan.
I would also like to assure the President of the Commission that the group of signatories to the letter will continue to follow developments in this area closely and to maintain their standpoint.
FinnishVaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen allekirjoittajat eivät halua myöntää tällaista oikeutta vanhemmille maissa, joissa on yksi tai useampia virallisia tai alueellisia kieliä.
The signatories of the alternative do not want this right to be recognised for parents in countries with more than one official or regional language.