FI

alle {prepositio}

volume_up
Molemmissa yleissopimuksissa kielletään alle 18-vuotiaiden teloittaminen.
Both conventions prohibit the executions of people under the age of 18.
Mietinnössä on nähty kovasti vaivaa tällaisten vaarojen lakaisemiksi maton alle.
The report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
Uusiutuvien energialähteiden käytön rohkaiseminen kuuluu tämän saman otsikon alle.
Encouraging the use of renewable sources of energy comes under the same heading.
Se kehotti komissiota toimimaan nopeasti ja estämään myynnin alle hankintahintojen.
It urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
Siinä todetaan, että energiankulutusta on vähennettävä 20 prosenttia alle lähtötason.
It says that energy consumption must be reduced by 20% below the baseline level.
Kreikassa ja Portugalissa 22 prosenttia väestöstä jää köyhyysrajan alle.
In Greece and Portugal, 22% of the population are living below the poverty line.
Maltalla on mahdollisesti fossiilisia polttoaineita varastoituneena merenpohjansa alle.
There is a probability that Malta has fossil-fuel reserves beneath its seabed.
Tullisuojan kategorinen poistaminen murskasi teollisuuden taseet tuontitulvan alle.
It was the dogmatic removal of customs protection that destroyed industrial balances beneath a wave of imports.
Ensinnäkin meidän on varottava hukkaamasta direktiivin tavoitteita teknisten yksityiskohtien sekamelskan alle.
Firstly, we must beware of losing sight of the objectives of this directive beneath this welter of technical detail.
1. "det."
European Youth Portal > Your rights > All different, all equal
Euroopan nuorisoportaali > Oikeutesi > Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia
As far as the European Union is concerned, all the options are still on the table.
Euroopan unionin näkökulmasta tarkasteltuna kaikki vaihtoehdot ovat vielä mahdollisia.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Rakennusten arkkitehtuuri, tekniikka, rakenne: kaikki tämä on tiedettä.
This is unworthy of Europe, which is, after all, the continent of the Holocaust.
Se ei ole sopivaa Euroopassa, joka on kuitenkin juutalaisten joukkomurhan tapahtumapaikka!
The ratification process is still ahead of us and will demand everything of us, indeed, of us all.
Edessämme on vielä ratifiointiprosessi, joka velvoittaa meidät kaikki töihin.
Every day, innocent people die, and all we do is settle for declarations and meetings.
Viattomia ihmisiä kuolee joka päivä, ja me tyydymme vain julkilausumiin ja kokouksiin.
The quality of legislation is the be-all and end-all of the whole project.
Lainsäädännön laatu on kaikki kaikessa koko hankkeelle ja koko hankkeen perimmäinen tarkoitus.
We would also query whether there is such a thing as a 'European dimension' at all.
Asetamme myös kyseenalaiseksi koko " eurooppalaisen ulottuvuuden" olemassaolon.
These standards should cover the whole of the Mediterranean and all coastal countries.
Kyseisten standardien olisi käsitettävä koko Välimeri ja kaikki sen rannikkovaltiot.
Apart from a complete ban on job losses upon large companies which are making a profit, all other action is mere posturing.
Kaikki suuryritysten irtisanomiset on kiellettävä, muu on pelkkää sanahelinää.
We have been working for 14 months and all we have is confusion.
Olemme työskennelleet 14 kuukautta, ja tuloksena on toistaiseksi pelkkää hämmennystä.
With this proposal, we will hopefully get the best of all worlds.
Tämän ehdotuksen avulla saamme toivottavasti aikaan pelkkää hyvää.

Esimerkkejä "alle"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMietinnössä on nähty kovasti vaivaa tällaisten vaarojen lakaisemiksi maton alle.
The report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
FinnishUusiutuvien energialähteiden käytön rohkaiseminen kuuluu tämän saman otsikon alle.
Encouraging the use of renewable sources of energy comes under the same heading.
FinnishAiomme myös asettaa talousarvion mikroskoopin alle ja tutkia sitä hyvin tarkasti.
We will also put the Budget under the microscope and examine it very carefully.
FinnishVuonna 1913, alle sata vuotta sitten, eläkeiäksi asetettiin Ruotsissa 67 vuotta.
In 1913, just short of 100 years ago, the pensionable age in Sweden was set at 67.
FinnishEU:n kauppa Intian kanssa on alle 20 prosenttia Kiinan kanssa käydystä kaupasta.
The Union’s trade with India amounts to less than 20% of its trade with China.
FinnishEi ole asianmukaista, että EU lupaa julkisesta taloudesta alle 35 miljardia euroa.
The Union cannot reasonably pledge less than EUR 35 billion in public finances.
Finnish(EN) Koska asian esiin ottaneita jäseniä on alle 40 , siirrymme nyt äänestyksiin.
As fewer than 40 members have raised the matter, we shall proceed to the vote.
FinnishTällä hetkellä yli puolet väestöstä Marokon ja Turkin välillä on alle 18-vuotiaita.
Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
FinnishAsia voidaan saattaa pian päätökseen, itse asiassa alle kahden viikon kuluttua.
We do not have long left to reach a conclusion: less than two weeks, in fact.
FinnishNiiden valtioiden määrä, joiden kansalaisilta viisumia ei vaadita, jää alle 50:n.
There are not even as many as 50 states which are exempt from the visa requirement.
FinnishSe kehotti komissiota toimimaan nopeasti ja estämään myynnin alle hankintahintojen.
It urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
FinnishMeidän olisi harkittava tätä vakavasti eikä vain lakaistava asiaa maton alle.
We should give serious consideration to this and not brush it under the carpet.
FinnishNoin 80 prosenttia näistä mikrobloggaajista on nuoria ihmisiä, alle 30-vuotiaita.
About 80 percent of those microbloggers are young people, under 30 years old.
FinnishVastustamme myös "maaseudun kehittäminen" -nimikkeen alle kuuluvia uusia tukia.
We also oppose the new subsidies under the designation, 'rural development'.
FinnishMenot jäävät 2 027 000 000 euroa alle ylärajan ja ovat 42,8 miljardia euroa.
Expenditure remains at EUR 2 027 000 000 below the ceiling at EUR 42.8 billion.
FinnishKyproksen kysymystä ei pidä lakaista maton alle neuvotteluista keskustellessamme.
The case of Cyprus must not be swept under the carpet while we discuss negotiations.
FinnishTulva peitti alleen useita kyliä, ja monet talot jäivät kokonaan veden alle.
Numerous villages were flooded and many houses were totally immersed under water.
FinnishVaarana on, että ajamme tämän kaupan aiempaakin suuremmassa määrin maan alle.
The risk is that we will drive it underground even further than has been the case.
FinnishEsimerkiksi Suomessa käytetään vuosittain alle puolet turpeen vuotuisesta kasvusta.
For example, in Finland we use less than half the annual growth of peat each year.
FinnishUkrainan yksityinen sektori edustaa vielä alle neljäsosaa bruttokansantuotteesta.
In Ukraine the private sector still accounts for less than a quarter of GDP.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all":

all
all in all
all over