"alkusysäys" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkusysäys" englanniksi

EN
FI

alkusysäys {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "alkusysäys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToimintaohjelmassa annetaan tälle alkusysäys, mutta haluan esittää voimakkaan vetoomuksen.
The action programme gives the initial impetus for that, but I should like to make a heartfelt plea.
FinnishTässä prosessissa annettiin merkittävä alkusysäys eurooppalaisen maatalouspolitiikan tulevalle muotoilemiselle.
A radical course has been set for shaping the future European agricultural policy.
FinnishSe on samalla yhdysside ja alkusysäys muille rohkeille eurooppalaisille hankkeille.
As far as further bold European projects are concerned, it is both a connecting link between them and a stumbling block.
FinnishMyöhemmin täsmälleen 125 vuotta sitten annettiin alkusysäys kahdeksantuntisen työpäivän käyttöönotolle Yhdysvalloissa.
Then, exactly 125 years ago, the initial impetus was given for the introduction of the eight-hour working day in the United States.
FinnishAlkusysäys on annettu. Paikoitellen kompasteleva kehitys osoittaa kuitenkin, että valittu tie on luonteeltaan epävakainen.
The starting signal has been given, though the sometimes hesitant progress highlights the difficult and uncertain nature of the road.
FinnishTämä kompromissi voisi siten olla alkusysäys kaikille ryhmille ja esittelijöille luotsata tämä mietintö yhdessä koko prosessin läpi.
This compromise could then be the starting shot for all groups and rapporteurs to join together in guiding this report through the process.
FinnishMe kaikki toivoimme, että olympiakisat olisivat olleet alkusysäys nykyistä joustavammalle suhtautumiselle yksilöiden ihmisoikeuksiin Kiinassa.
We all hoped that the Olympic Games would be the start of more Chinese flexibility with respect to the human rights of individuals.
FinnishKaikki tämä on tarpeen, jotta prosessin alkusysäys voitaisiin muuntaa kestäväksi liikevoimaksi ja jotta se saisi tarvitsemaansa poliittista elinvoimaa.
All this will be essential to maintain the momentum of the process and to give it the political vigour that it will need to succeed.
FinnishJärjestäytynyttä rikollisuutta vastaan laadittu toimintasuunnitelma ja sen säädökset olivat alkusysäys neuvoston ja parlamentin väliselle uudelle suhteelle.
The plan of action against organized crime and the accompanying pieces of legislation were just right for the new relationship between the Council and Parliament.
FinnishKun otetaan huomioon Cardiffin prosessin antama alkusysäys ja se, että koko tämä asia on nyt lähtemässä liikkeelle, prosessista tulee melko pitkä eikä se valmistu hetkessä.
Given the momentum of the Cardiff process and the fact that this is all beginning to happen now, it is going to be quite a lengthy process and is not going to happen overnight.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisat kollegat, Euroopan työllisyyshuippukokouksen on annettava alkusysäys, jotta Euroopan unionin poliittisesta järjestelmästä tulee hieman uskottavampi.
Mr President, ladies and gentlemen, the European employment summit must set in motion a train of events which will ensure that the European Union's political system gains more credibility.
FinnishKaikki hallitukset pyrkivät aivan selvästi ottamaan kunnian itselleen, kun tapahtuu jotain myönteistä, vaikka siihen johtanut alkusysäys tai alkuperäinen idea olisikin tullut EU:sta.
There is a marked tendency for all governments to take credit for themselves for the good things that happen, even though they might be inspired from Europe or by an originating idea from Europe.