"alkujaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkujaan" englanniksi

FI

alkujaan {adverbi}

volume_up
Kroatia kehitti alun alkujaan tämän ongelman, ja nyt me ylistämme sitä kohtuuttomasti, koska se keskeytti sen soveltamisen.
Croatia concocted this problem in the first place, and now we excessively laud it because it has suspended it.
Päätän puheenvuoroni toteamalla, että tulipesäkkeiden sammuttaminen Balkanilla käy kalliimmaksi kuin niiden ehkäiseminen alun alkujaan.
I should like to conclude by saying that putting fires out in the Balkans costs more than preventing them in the first place.
Kuinka paljon parempi olisikaan, jos tuo valiokunta ja itse asiassa kaikki muutkin valiokunnat olisivat alkujaan jättäneet kyseisen lainsäädännön yksinkertaisempaan ja puhtaampaan muotoon.
How much better it would be if that committee, and indeed all other committees, had left such legislation alone in its simpler and purer form in the first place.

Esimerkkejä "alkujaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKosovon tilanne oli alkujaan epätyypillinen ja tavanomaisesta poikkeava.
The initial situation in Kosovo was atypical and non-standard.
FinnishSen sisältö oli alkujaan tietynlainen, mutta se on lopulta toinen, aivan erilainen.
And it began with one content and is ending with another.
FinnishGrossmarkthalle koostui alkujaan useammasta osasta.
The entire Grossmarkthalle site originally comprised the following three elements:
FinnishSe on todennäköisesti tasapainoisempi kuin mihin alkujaan pyrittiin
It is probably more balanced than was originally intended.
FinnishKroatia kehitti alun alkujaan tämän ongelman, ja nyt me ylistämme sitä kohtuuttomasti, koska se keskeytti sen soveltamisen.
Croatia concocted this problem in the first place, and now we excessively laud it because it has suspended it.
FinnishKun tehdään alun alkujaan selkeitä säädöksiä, säästytään kaikenlaisilta kalliilta oikeusprosesseilta, joita ala ei todella kaipaa.
Clarity right from the start prevents all kinds of costly legal procedures which the sector can really do without.
FinnishEKP:n tiedetään vastustaneen alkujaan asetuksiin tehtäviä muutoksia, ja se uhkasi jopa nostaa korkotasoa.
The ECB is known to have initially been opposed to any changes in the regulations, and even went as far as to threaten to raise interest rates.
FinnishPäätän puheenvuoroni toteamalla, että tulipesäkkeiden sammuttaminen Balkanilla käy kalliimmaksi kuin niiden ehkäiseminen alun alkujaan.
I should like to conclude by saying that putting fires out in the Balkans costs more than preventing them in the first place.
FinnishTällä hetkellä alkujaan 4 800 suljetusta tilasta on edelleen suljettuna 939 tilaa, joista suurin osa on siipikarja- tai sikatiloja.
Currently, of these 4 800 farms that were originally blocked, 939 farms - mostly poultry and pig establishments - remain blocked.
FinnishLakitekstit ovat jo alkujaan kehittyneet usein erilaisiksi, ja ne sallivat täysin erilaiset lainsäädännölliset määritelmät petokselle.
Right from the outset, legislative texts are often worded differently and allow perfectly legal but differing definitions of fraud.
FinnishMielestäni ehdotus olisi lähetettävä – sellaisena kuin sen nyt on edessämme – takaisin komissiolle, joka sen on alkujaan laatinut.
I believe that we should send the proposal – in the form in which it stands before us now – back to the Commission from which it originated.
FinnishLähes 30 maan unionia ei voi menestyksellisesti luotsata säännöillä, jotka on luotu viime vuosituhannella alkujaan kuuden maan yhteisölle.
A Union of almost 30 countries cannot be successfully guided by rules established in the last millennium for a Community of what was originally six countries.
FinnishMatkustajille tiedottaminen on tietojen rekisteröijän velvollisuus – tässä tapauksessa siis alkujaan lentoyhtiöiden ja sen jälkeen Yhdysvaltojen hallituksen.
The obligation to inform passengers rests with the data controller – in this case, initially the airlines, subsequently the United States Government.
FinnishSittemmin samanlaista, alkujaan USA: sta lähtöisin olevaa järjestelmää on ollut tukemassa ja ajamassa viisi englanninkielistä maata, joista yksi on EU: n jäsenvaltio.
Five English-speaking countries, including an EU Member State, are now helping to support and operate this system which originated in the USA.
FinnishViimeisessä neljännessä tapauksessa Espanjan korkein oikeus antoi 4. marraskuuta 2008 päätöksen rakennerahastoja koskeneessa asiassa, jossa myös Siemens oli alkujaan osallisena.
Finally, fourthly, the Spanish Supreme Court issued a ruling on 4 November 2008 in a case involving Structural Funds and in which Siemens was originally implicated.
FinnishTämä on jo alkujaan epäkiitollinen tehtävä, sillä satamaviranomaiset ja laivanvarustamot, joiden on sovellettava uusia asetuksia, pitävät niitä aina harmillisina.
This is a thankless task from the outset, for the port authorities and shipping companies that are required to apply the new regulations will always experience these as a nuisance.
FinnishTilanne on jo alkujaan riittävän masentava: täällä me istumme lämpimässä huoneessa käyden loputtomia keskusteluja keskenämme ja usein valitettavasti ristiriitaisessa hengessä.
The whole scenario is depressing enough already: here we are, sitting in a warm room and endlessly talking, not only with each other but often, alas, at odds with each other.
FinnishTämä maanpinnalla ilmenevä vapaus on varmasti alkujaan peräisin taivaasta, koska näyttää siltä, että on huomattavasti helpompaa vetää taivaalle rajoja kuin poistaa niitä maanpinnalta.
This freedom on the ground must actually have originated in the heavens, as it seems far less problematic to set down borders in the sky than to remove them on earth.
FinnishKuinka paljon parempi olisikaan, jos tuo valiokunta ja itse asiassa kaikki muutkin valiokunnat olisivat alkujaan jättäneet kyseisen lainsäädännön yksinkertaisempaan ja puhtaampaan muotoon.
How much better it would be if that committee, and indeed all other committees, had left such legislation alone in its simpler and purer form in the first place.
FinnishVaikka alkujaan ennustettiin, että kehittyneet maat joutuisivat kärsimään eniten rahoituskriisin vaikutuksista, kriisin pääasiallisiksi uhreiksi ovat joutuneet kehitysmaat.
The developing countries have ended up the main victims of the financial crisis, in spite of the initial predictions which maintained that the developed countries would be hit hardest.