"alkava" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkava" englanniksi

FI

alkava {adjektiivi}

volume_up
alkava (myös: tuleva, lupaava)
alkava (myös: orastava)

Esimerkkejä "alkava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiksi huomenna alkava kokous on niin ratkaisevan tärkeä.
That is why the meeting which will begin tomorrow is so vitally important.
FinnishPekingissä pian alkava suurtapahtuma on auttanut huomion kiinnittämistä Tiibetiin ja ihmisoikeuksiin.
The great event about to begin in Beijing has helped draw attention to Tibet and human rights.
FinnishKäytännön pitää osoittaa, tuoko Euroopan rautatieliikenteen alkava vapauttaminen parempia palveluja kuluttajille.
Experience will show whether the nascent liberalisation of the European railways will mean better services for rail users.
FinnishVakavimmassa muodossaan äkillisesti alkava vesiripuli voi aiheuttaa pahaa kuivumista ja munuaisvian ja johtaa siten kuolemaan.
In its most severe form a sudden onset of acute watery diarrhoea can lead to death by severe dehydration and kidney failure.
FinnishKuten olen jo todennut täällä Euroopan parlamentissa, pian alkava HVK eroaa suuresti aikaisemmista konferensseista.
Yesterday the Commission adopted its opinion for the Intergovernmental Conference (IGC).
FinnishKansat alkava vähitellen huomata tämän tyhjyyden, jolloin heidän katkeruutensa vain kasvaa, ja tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia.
The citizens are gradually growing wise to this lack of progress and their exasperation is steadily increasing, which could have serious consequences.
FinnishSen takia olemme iloisia siitä, että tällä viikolla Strasbourgissa alkava kansainvälinen kampanja kiinnittää siihen huomiota tai ainakin tuo sitä näkyviin.
We are therefore pleased that attention is being brought to this issue by an international campaign which starts this week in Strasbourg.
FinnishToiseksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta presidentti Prévalin toimikauden päättyessä 7. helmikuuta alkava siirtymävaihe ei pitkittyisi.
Secondly, every effort must be made to avoid extending the interim period, which will be triggered at the end of President Préval's term of office on 7 February.
FinnishTämän jälkeen alkava lause kuuluu lausunnon luonnokseen ja se poistettiin lausunnon laadintavaiheessa, jota varten minulla oli käytettävissäni vain 24 tuntia.
The subsequent phrase appeared in the draft statement but was deleted in the rush to prepare the final version, which I had to complete in just 24 hours.
FinnishHaluan korostaa, että tällä laajalla kierroksella alkava Euroopan yhdentyminen voidaan katsoa päättyneeksi vasta kun myös Balkanin maista on tullut unionin jäseniä.
I want to make it quite clear that the unification of Europe cannot be regarded as complete until the Balkan countries are members of the Union too.
FinnishHyvät kollegat, torstaina alkava Eurooppa-neuvoston kokous vie meidät askeleen lähemmäksi entistä avoimempaa, demokraattisempaa ja toimintakykyistä Eurooppaa.
Ladies and gentlemen, Thursday's European Council brings us one step nearer to achieving a more open, more democratic Europe and one with a capacity to act.
FinnishTähän tilanteeseen vastaamiseksi meillä on tällä hetkellä Euroopan komission ehdotukset sekä kahden vuorokauden kuluttua alkava Luxemburgin huippukokous.
In the face of this balance sheet, we today have the proposals from the European Commission along with the European summit in Luxembourg which will take place in 48 hours.
FinnishViimeinen aihe on se, mitä tämä asiakirja merkitsee kansainvälisten taloudellisten suhteiden kannalta, joiden osalta pian alkava vuosituhannen vaihteen neuvottelukierros on merkittävä tekijä.
One final subject: what does this document mean for international economic relations, which will soon have a crucial time in the Millennium Round.
FinnishNämä asiat on ratkaistava kiireesti, ja toivon todella, että ensi vuoden alussa alkava Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajuus auttaa kehittymistä tällä alueella.
These things will have to be tackled with urgency and I very much hope that the British presidency starting the beginning of next year will help to make some progress in this area.
FinnishTe toivoitte, että nyt alkava keskustelu ja koko prosessi, jossa puhutaan Nizzan julkilausumasta, olisi mahdollisimman avoin ja mahdollisimman lähellä kansalaisia käytävä keskustelu.
You have called for maximum transparency in the debate now beginning and in the whole process described in the Nice Declaration, with a debate as close as possible to the citizens.