"alkaminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkaminen" englanniksi

FI

alkaminen {substantiivi}

volume_up
Kyseessä olevalle alueelle ohjelmien alkaminen heti vuoden 2000 alusta on äärimmäisen tärkeätä.
It is extremely important that the programmes in the area under discussion commence immediately at the beginning of 2000.
Ensimmäinen on Välimeren etelänpuoleisten maiden suuri esiinmarssi ja tehokkaan monenvälisen toiminnan varma alkaminen.
The first is the real involvement of the southern countries and the evidence that multilateralism is effectively beginning to happen.
. - (RO) Lissabonin strategian uuden kolmivuotisjakson alkaminen oli keskeinen aihe tässä Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa.
. - (RO) The beginning of the new 3-year cycle of the Lisbon strategy was a central part of this European summit.

Esimerkkejä "alkaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishUuden komission työn alkaminen merkitsee Euroopalle toivon hetkeä.
The start of a new Commission' s work is a moment of hope for Europe.
FinnishTiedätte hyvin, että äänestyksen alkaminen myöhässä on parlamentin jäsenten mielestä todella ärsyttävää.
You are well aware that it is very irritating for honourable Members if voting starts late.
FinnishEdellytyksenä oli demokraattisten muutosten alkaminen.
A condition for this was the start of democratic changes.
FinnishKyseessä olevalle alueelle ohjelmien alkaminen heti vuoden 2000 alusta on äärimmäisen tärkeätä.
It is extremely important that the programmes in the area under discussion commence immediately at the beginning of 2000.
FinnishArvoisa puhemies, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaminen aiheuttaa raha-asiain komitean kokoonpanon muutoksen.
Mr President, the start of the third phase of EMU is prompting a restructuring of the Monetary Committee.
FinnishTunteet ovat pinnalla, sillä diplomatian päättyminen ja sodan alkaminen on surullinen ja suuren pettymyksen aiheuttava hetki.
Feelings are running high because, when diplomacy ends and war begins, it is a sad, disappointing moment.
FinnishMurhaiskujen uudelleen alkaminen osoittaa kuitenkin valitettavasti sen, että nämä ponnistukset eivät vielä riitä terrorismin kitkemiseen.
Nevertheless, these new attacks unfortunately show that these efforts are still not enough to eliminate terrorism.
FinnishEnsimmäinen on Välimeren etelänpuoleisten maiden suuri esiinmarssi ja tehokkaan monenvälisen toiminnan varma alkaminen.
The first is the real involvement of the southern countries and the evidence that multilateralism is effectively beginning to happen.
Finnish. - (RO) Lissabonin strategian uuden kolmivuotisjakson alkaminen oli keskeinen aihe tässä Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa.
in writing. - (RO) The beginning of the new 3-year cycle of the Lisbon strategy was a central part of this European summit.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, taistelujen alkaminen uudestaan Kongon itäisissä osissa saattaa pilkanalaisiksi ihmisoikeudet ja vaientaa demokratian.
Mr President, renewed combat in the eastern part of the Congo is making a mockery of human rights and is silencing democracy.
FinnishKunnianhimoa, koska kyseessä on seuraavien kymmenen vuoden suuri asia - rahaliitto ja ehkä poliittisen liiton todellinen alkaminen.
Ambition because it is the great issue of the next ten years, along with monetary union and perhaps the emergence of serious political union.
FinnishTalouspolitiikan kannalta meillä on tarvitsemamme strateginen väline, jolla voidaan varmistaa uuden kasvukauden alkaminen Euroopassa, eli Lissabonin strategia.
From the point of view of the economic policies, we have the strategic tool we need to ensure new growth in Europe: the Lisbon strategy.
FinnishSodan alkaminen uudelleen tietäisi lisää kuolleita, kärsimystä ja humanitaarisia tragedioita, enkä voi kuvitella, että yksikään parlamentin puolue haluaa tätä.
A return to war will mean more deaths, more suffering, more humanitarian tragedy and I cannot believe that anybody on either side of the House really wants that.
FinnishAlgeriassa käytävän kiihkoislamilaisen sissisodan kaltaisen sodan alkaminen on todennäköistä, ja sellaista vastaan massiiviset pommitukset ovat turhia, ja tällainen onkin pysäytettävä.
We will probably see Islamist guerrilla warfare on the Algerian model, against which massive bombing is pointless and will have to be halted.
Finnish1999 yhteinen raha ja " III vuoden paketti" budjetin viisivuotissuunnitelmalle; 2000 Maailman kauppajärjestön kanssa käytävien neuvottelujen avaaminen; 2002 itään laajentumisen alkaminen.
1999 the single currency and the 'year III package' on five-year budgetary programming; 2000 the opening of negotiations at the WTO; 2002 the beginning of enlargement to the East.