FI

alkaen {prepositio}

volume_up
alkaen
volume_up
as of {prep.} [idm.]

Esimerkkejä "alkaen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKomission virkamiehet aikovat toimia siellä pysyvästi 1. helmikuuta 2002 alkaen.
Commission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Finnish   Romanialle ja Bulgarialle on luvattu EU:n jäsenyys 1. tammikuuta 2007 alkaen.
   Romania and Bulgaria have been promised EU membership as from 1 January 2007.
FinnishOtetaan rivi ennen teitä, teistä alkaen, herra: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
FinnishAina siitä alkaen yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikka on ohjannut minua.
Ever since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
FinnishToisaalla taas ukkosmyrskyt ovat heinäkuusta alkaen tuhonneet kokonaisia alueita.
Elsewhere, entire regions have been devastated since July due to thunderstorms.
FinnishOlen pahoillani, että komissio on alusta alkaen valinnut poliittisen näkökulman.
I regret that the Commission, from the outset, has chosen the political box option.
FinnishEi pidä paikkaansa, että vuodesta 2006 alkaen Slovakian poliisia johtaa armeija.
It is not true that from 2006 Slovak police will be overseen by the military.
FinnishKomissio on alusta alkaen kannattanut ajatusta varojen yhteishallinnoinnista.
From the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
FinnishOlen vedonnut aivan alusta alkaen laaja-alaisen breakthrough-säännön puolesta.
I have from the very outset pleaded in favour of a complete breakthrough rule.
FinnishOn tärkeää painottaa alusta alkaen, että tämä ei ole mikä tahansa vanha mietintö.
It is important to stress at the outset that this is not just any old report.
FinnishMeidän on luotava tästä hetkestä alkaen vakaammat olosuhteet jalostusteollisuudelle.
We should henceforth create a more stable situation for the processing industry.
FinnishSiinä ehdotetaan markkinoiden joustavuuden lisäämistä työmarkkinoista alkaen.
It proposes increased flexibility in the markets, starting with the labour market.
FinnishTämä uuslukutaito on opetettava monille aikuisille ihmisille aakkosista alkaen.
This new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
FinnishMe kaikki kannatamme sisämarkkinoita, kuten myös Unkari on alusta alkaen tehnyt.
We all are, as Hungary has also been from the start, supporters of the single market.
Finnish(RO) Romaniassa otettiin biometriset passit käyttöön 1. tammikuuta 2009 alkaen.
(RO) Romania introduced the use of biometric passports from 1 January 2009.
FinnishKun Internet tulee koteihin lasten kautta, voimme välttää kuilun alusta alkaen.
When the Internet comes to homes via children we can avoid the divide from the start.
Finnish1950-luvulta alkaen on Ruotsin kouluissa tarjottu maitoa ja kouluruokaa oppilaille.
Since the 1950s, Swedish schools have provided pupils with milk and school dinners.
FinnishNe saattoivat heti varainhoitovuodesta 1997 alkaen hyödyntää näitä ohjelmia.
They were able to take advantage of the programmes during the 1997 financial year.
FinnishTätä keskustelua on käyty vuodesta 1994 alkaen ja nyt asiaan tarvitaan ratkaisu.
This has been an ongoing debate since 1994 and we need a resolution to it.
FinnishNäin ollen täysin yhdenmukaiset säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2012 alkaen.
This means that fully harmonised rules will be in place from 1 January 2012.