"alkaa vaikuttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkaa vaikuttaa" englanniksi

FI

alkaa vaikuttaa {verbi}

volume_up
alkaa vaikuttaa

Esimerkkejä "alkaa vaikuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKoska sääntely mutkistuu ja laajenee, vähenevän tuoton laki alkaa vaikuttaa.
As regulation increases in complexity and breadth, the law of diminishing returns kicks in.
FinnishTämä on hyvin tärkeää nyt, kun tietoyhteiskunta alkaa vaikuttaa monin tavoin elämäämme.
This is extremely important in view of the incursion into our lives of the information society.
FinnishTšekin tehtävä on vaikea, koska talouskriisi alkaa vasta nyt vaikuttaa koko Euroopassa.
Their situation is difficult since the financial crisis is only now making its effects felt all over Europe.
FinnishEpäilijöiden kauan ennustama epätasapaino alkaa vaikuttaa.
The imbalances long predicted by sceptics are starting to bite.
FinnishMutta jos ne saa tarpeeksi lähelle, vahva vuorovaikutus alkaa vaikuttaa ja vetää ne yhteen.
But when you get them close enough, something called the strong force starts to act and pulls them together.
FinnishTämä kaikki alkaa vaikuttaa naurettavalta maailmalla.
All of this is starting to look ridiculous on the world stage.
FinnishSilloin ehkä näemme, miten toissijaisuusperiaate alkaa tulevaisuudessa vaikuttaa EU:n lainsäädännön parantamiseen.
Then perhaps we will see subsidiarity starting to work for the betterment of EU legislation in the future.
FinnishEi ole mikään salaisuus, että komission vuonna 2005 hyväksymä Euroopan avoimuusaloite alkaa nyt vaikuttaa.
It is no secret that the European Transparency Initiative, adopted by the Commission in 2005, is having its first effects.
FinnishEllei tehdä huomattavia leikkauksia, kyseinen raja ylittyy, kun tämän päivän päätös alkaa vaikuttaa täysimittaisesti vuonna 2011.
Unless substantial cuts are made, the limit will be exceeded when today's decision has its full impact in 2011.
FinnishOlen myös viitannut OECD: n sijoituksia koskevaan monenkeskiseen sopimukseen (MAI), jonka tulisi alkaa vaikuttaa mahdollisimman nopeasti.
I have also referred to the MIA, the OECD multilateral investment agreement, which needs to be established as soon as possible.
FinnishOlen asiasta täysin samaa meiltä, mutta tämän jälkeen mietintö alkaa vaikuttaa ristiriitaiselta, enkä voi tukea useitakaan kohtia.
I am totally in agreement with this, but the report subsequently becomes contradictory and makes numerous points which I am unable to support.
FinnishToivon komission pitävän mielessä, että jos se pyrkii sääntelemään alaa vieläkin enemmän, vähenevien tuottojen laki alkaa vaikuttaa.
I hope that the Commission will bear in mind that it will come up against the law of diminishing returns if it tries to regulate even further in this sector.
FinnishToinen kysymys on esimerkiksi se, kuinka tämä lopetettu verovapaan myynnin järjestelmä alkaa vaikuttaa esimerkiksi Euroopan talouspuolella.
Another issue relates, for example, to how this system of abolished duty-free allowances is to function in regions such as the European Economic Area.
FinnishArvoisa puhemies, tämä paikka alkaa vaikuttaa parlamentin sijaan joltakin ylioppilaskunnalta, ja toivon, että ryhdytte toimiin tämän estämiseksi.
This place is getting to look more like a university students' union than a Parliament, Madam President, and I hope you will take action to stop it.
FinnishTärkein tekijä meille on kuitenkin se, että järjestelmä voi alkaa vaikuttaa ei-toivotulla tavalla Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteisiin.
However, the most important aspect to us is that the system could play an unwelcome role in the relations between the European Union and the United States of America.
FinnishSen perustana on oikeus esittää vetoomuksia, mutta vielä tätäkin enemmän se on myönteinen oikeus, jonka avulla kansalaisemme voivat alkaa vaikuttaa unionissa käsiteltäviin kysymyksiin.
It builds on the right to petition, but more than that it is a positive right that allows our citizens to begin to set the agenda.
FinnishMinusta alkaa vaikuttaa siltä, että Luxemburgissa jotkut tuntevat painostusta siihen, että tulevaisuudessa on pakko antaa myönteinen tarkastuslausuma.
I am beginning to get the impression that there are, in Luxembourg, people who think that they are under pressure and that we absolutely must, in future, issue a positive statement of assurance.
FinnishEuroopan unionissa energiapolitiikka alkaa vaikuttaa Hašekin tarinan "Kunnon sotamies Švejk" lääkäriltä, joka määräsi saman hoitokeinon kaikkiin tauteihin: peräruiskeen.
In energy policy, the European Union is beginning to resemble the doctor in Hašek's story, 'The Adventures of the Good Soldier Švejk', who prescribed one treatment for all illnesses - an enema.
FinnishOlemme menettäneet nuorta sukupolvea vuosikymmenien ajan, ja vasta nyt tavoite 1 alkaa vaikuttaa oikealla tavalla niin, että nuoret jäävät alueelle ensimmäistä kertaa moneen sukupolveen.
We have been losing our young generation for decades and only now is Objective 1 beginning to have the correct effect and to retain our young people for the first time in generations.
FinnishVirkamiehet ovat jo valmistelleet tämän tarkistetun asetuksen täytäntöönpanoa sen varmistamiseksi, että tarkistettu asetus, jonka on tarkoitus tulla nyt voimaan, alkaa vaikuttaa nopeasti.
In order to ensure that this amendment regulation, which is due to come into force now, takes effect quickly, our officials have already been making preparations for its implementation.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "alkaa vaikuttaa" englanniksi

alkaa verbi
vaikuttaa verbi
alkaa tuntea jllk tavalla verbi
alkaa rakentaa verbi
English
alkaa tehdä jtak verbi
English