FI

alkaa [alan|alkanut] {verbi}

volume_up
Kaikkien sellaisten keskustelujen pitää tietenkin alkaa perustamissopimuksesta.
Any such discussion should of course begin with the Treaty.
Tämän jälkeen voidaan alkaa kerätä allekirjoituksia paperilla tai sähköisesti.
After this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
Arvoisa komission jäsen, voiko komissio vahvistaa, milloin tämä prosessi alkaa?
Commissioner, would the Commission be able to confirm when this process will begin?
Voit välittömästi alkaa määrittää oikeaa yrityksen toimialueen nimeä käyttäjille.
You can immediately start configuring users with their proper company domain name.
Merkistö tuo näyttöön merkit, joiden äänneasu alkaa valitsemallasi kirjaimella.
Character Map displays the characters that start with the sound you selected.
Näin voit varmistua siitä, että esikatselu alkaa aivan projektin alusta.
This ensures that the preview will start at the beginning of your project.
Liittymisneuvottelut voivat alkaa, kun Kööpenhaminan kriteerit täyttyvät.
The accession negotiations can commence when the Copenhagen criteria have been met.
Tämä alkaa 1. joulukuuta, ja toivotamme teille parhainta menestystä sen suhteen.
This will commence on 1 December and we wish you every success in this regard.
Aiomme taistella saadaksemme 2 miljardia ecua ja se taistelu alkaa nyt.
ECU 2 billion is what we are going to fight for and the fight will commence now.
Vain tällä tavalla voimme alkaa palauttaa jonkinlaista tasapainoa merten ekologiaan.
Only in this way can we begin to get the marine ecology in some sort of global balance.
Hieman tiheämmillä alueilla painovoima alkaa tiivistää hiili- ja vetyatomipilviä.
So where you get slightly denser areas, gravity starts compacting clouds of hydrogen and helium atoms.
Sometimes we get tired of playing this game.
Parlamentin nykyinen kokoonpano alkaa vasta totutella tehtäviinsä ja velvollisuuksiinsa.
In its present composition, this House is only just starting to grow accustomed to its duties and responsibilities.
Meillä alkaa olla kiire, koska aika kulkee eteenpäin ja köyhyys lisääntyy monissa kehitysmaissa.
Time, and the growing poverty in many developing countries, is therefore pressing.
Me tiedämme onnistuneemme, kun eurooppalaisten patenttien määrä alkaa kasvaa ja saavutamme Yhdysvallat ja Japanin.
We will know that we have succeeded once the number of European patents begins to grow and we start to catch up with the US and Japan.

Esimerkkejä "alkaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
I hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
FinnishMe toivomme, että myös tukien maksaminen maanviljelijöille voi alkaa tänä vuonna.
We hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers.
FinnishTämä alkaa 1. joulukuuta, ja toivotamme teille parhainta menestystä sen suhteen.
This will commence on 1 December and we wish you every success in this regard.
FinnishKun levy alkaa täyttyä, Windows poistaa vanhimpia järjestelmän näköistiedostoja.
Once the disk starts running out of room, Windows deletes older system images.
FinnishTyö ei ole vielä päättynyt, mutta on sanottu, että maaliviiva alkaa häämöttää.
Although the work is not yet complete, it has been said that the end is in sight.
FinnishAika on sitä paitsi vähissä, sillä kutuaika alkaa tämän kuukauden puolivälissä.
And time is short, because the spawning season starts in the middle of this month.
Finnish(FR) Tiedämme, että komissio alkaa pian uudistaa yhteistä kalastuspolitiikkaa.
We know that the Commission is going to reform the common fisheries policy shortly.
FinnishVoit välittömästi alkaa määrittää oikeaa yrityksen toimialueen nimeä käyttäjille.
You can immediately start configuring users with their proper company domain name.
FinnishTällä alueella tapahtuu Euroopassa edistystä, toisin sanoen talous alkaa parantua.
We are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.
FinnishHeillä on ollut tapana tulla tammikuun alussa, kun ortodoksinen joulu alkaa.
They have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
FinnishJa jos katsomme sitä, miltä se näyttää - maailman vuonna 1960, se alkaa liikkua.
And if we look at it, how it looks -- the world, in 1960, it starts to move.
FinnishKun ikirouta alkaa sulaa pohjoisessa, siitä aiheutuu monenlaisia katastrofeja.
If the permafrost starts to thaw in the north many kinds of disasters will result.
FinnishMerkistö tuo näyttöön merkit, joiden äänneasu alkaa valitsemallasi kirjaimella.
Character Map displays the characters that start with the sound you selected.
FinnishIlman parlamentin lupaa rahoituspöytäkirjan käsittely ei voi kuitenkaan alkaa.
In fact, the financial protocols cannot go ahead without a vote in Parliament.
FinnishRiskiä lisää se, että yhä suurempi määrä valtioita alkaa soveltaa säännöstöä.
With an increasing number of states joining the acquis, the risk is heightened.
FinnishEU:n on tuettava yksiselitteisesti demokratiaa kaikkialla, missä se alkaa kukoistaa.
The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.
FinnishArvoisa komission jäsen, voiko komissio vahvistaa, milloin tämä prosessi alkaa?
Commissioner, would the Commission be able to confirm when this process will begin?
FinnishMeidän olisi noudatettava strategiaa, joka alkaa koulutuksella ja valistuksella.
The strategy that we should be adopting starts with education and training.
FinnishNe voivat alkaa tarjota palvelujaan välittömästi ilman mitään turhia viivästyksiä.
They can begin to provide services immediately without any unnecessary delay.
FinnishIstunto alkaa tänään taas ennen normaalia aikaa, ensimmäistä kertaa klo 8.30.
Today, yet again, the sitting has been brought forward, this time to 8.30 a.m.