"alistua" - Englanninkielinen käännös

FI

"alistua" englanniksi

FI

alistua [alistun|alistunut] {verbi}

volume_up
Emme enää voi alistua puolustaessamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja erityisesti yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.
We can no longer acquiesce in our defence of democracy, human rights and, especially, social justice.
Yhdistyneiden Kansakuntien on oltava tasavertainen kumppani; se ei saa olla toissijaisessa asemassa ja vain alistua Irakissa olevan liittoutuman päätöksiin.
The United Nations must be an equal partner, and not have a subordinate position limited to acquiescing to decisions made by the coalition in Iraq.
Emme saa myöskään alistua ideologioille tai dogmeille eikä meidän varsinkaan pidä nyt luoda niitä enää lisää.
We must not submit to ideologies or dogmas either, however, let alone seek to establish new ones.
Raporttien mukaan kyseiset valtiosta riippumattomat järjestöt eivät aio alistua hallituksen vaientamispyrkimyksiin.
According to reports, the NGOs concerned are unwilling to submit to the Government’s attempt to gag them.
Niin kauan kuin alistutaan sen väitetyille vaatimuksille ja antaudutaan markkinoiden väitetyille muuttumattomille laeille, ei mitään ongelmia saada ratkaistua.
As long as you submit to its alleged requirements and surrender before the so-called unchanging laws of the market, you will not resolve any problems.

Esimerkkejä "alistua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on yksi kipeimmistä asioista, joihin luovassa elämässä tulee alistua.
This is one of the most painful reconciliations to make in a creative life.
FinnishEikö meillä sitten ole muuta vaihtoehtoa kuin alistua rauhanprosessin umpikujaan?
Is there nothing for it, then, but to resign ourselves to the impasse in the peace process?
FinnishEmme saa alistua sellaisten yritysten painostukseen, jotka pelkäävät paljastuvansa.
We must not now bow to the pressure of companies that are frightened about being unmasked.
FinnishHaluammeko todella alistua tuomioistuimelle, joka haluaa kieltää ristin luokkahuoneissa?
Do we really want to be subject to a court that wants to ban the cross in classrooms?
FinnishEn voinut alistua äänestämään tarkistetun rahoituskehyksen puolesta.
   .I was unable to resign myself to voting in favour of the amended financial perspective.
FinnishEpäröin ainoastaan siksi, että en haluaisi alistua omankädenoikeuden edessä.
My only hesitation is that I do not like giving in to mob rule.
FinnishToivomme myös, että neuvosto yrittäisi tosissaan alistua parlamentin valvontaan.
We hope that the Council will also make an effort to subject itself to the control of this Parliament.
FinnishEuroopan unioni ei voi alistua vastaanottamaan vaatteita tai leluja, jotka eivät ole turvallisia.
The European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
FinnishEmme voi enää alistua maksiimin " parempi vähän kuin ei mitään" ilmaisemaan periaatteeseen.
We can no longer resign ourselves to the principle that 'something is better than nothing' .
FinnishToiset taas - aika monet - toteavat, ettei meidän pidä alistua Yhdysvaltojen määräysvaltaan.
There are others - and there are many of them - who say that we must not be dominated by America.
FinnishEnsimmäinen tehtävä on se, ettei pidä alistua, vaan pitää tuomita tilanne julkisesti.
Our first act must therefore be not only to refuse to accept this situation but to publicly denounce it.
FinnishOlen kuitenkin kiitollinen teille, arvoisa komission jäsen, halukkuudestanne alistua tähän.
Nevertheless, I am grateful, Commissioner, for your willingness to come here and subject yourself to this.
FinnishEpäilyksistämme huolimatta emme saa alistua, vaikka edistyminen onkin hidasta.
However sceptical we may be, we must not, despite the slowness of the progress made, sink into a state of resignation.
FinnishKaikkien yhteisön alueella toimivien lentoyhtiöiden täytyy alistua yhteisiin standardeihin turvallisuuskustannuksissa.
All the Community's air carriers must be subject to a single standard safety cost.
FinnishVihreää vallankumousta on hallittava, siihen ei saa alistua.
The green revolution must be mastered rather than endured.
FinnishEmmekä ymmärrä, miksi muidenkaan pitäisi alistua tähän pirulliseen järjestelmään, jonka itse torjumme.
We cannot see why we should impose on others this infernal machine that we would reject for ourselves.
FinnishMeidän ei pidä alistua Yhdysvaltojen joihinkin EU:n kansalaisiin soveltamiin viisumivaatimuksiin.
We should not resign ourselves to the visa requirements which the United States imposes on some EU citizens.
FinnishEmme saa myöskään alistua ideologioille tai dogmeille eikä meidän varsinkaan pidä nyt luoda niitä enää lisää.
We must not submit to ideologies or dogmas either, however, let alone seek to establish new ones.
FinnishSillä on sietämätöntä alistua siihen, mitä yhteiskunta on pitänyt peruuttamattamana asiana.
So much the better, for the resignation shown towards what society has deemed to be irreversible is intolerable.
FinnishMe, jotka pyrimme edistämän kaikkien yksilöiden samanarvoisuutta, emme saa koskaan alistua siihen, että meidät vaiennetaan.
We who promote the equal value of all human beings must never allow ourselves to be silenced.