"alistettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"alistettu" englanniksi

FI

alistettu {adjektiivi}

volume_up
alistettu (myös: sorrettu, poljettu)
alistettu
Alistettu Eurooppa ei ole koskaan halunnut eikä voinutkaan vastustaa Jaltan voittajien aggressiivisuutta.
A subjugated Europe has never been willing or able to stand up to the aggressiveness of the victors at Yalta.

Esimerkkejä "alistettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä paljastaa erittäin selvästi, miten alistettu Euroopan asema Atlantin yli käytävässä vuoropuhelussa on.
This is quite revealing of Europe's subordinate position in trans-Atlantic dialogue.
FinnishOlen ymmärtänyt, että sopimus on alistettu juridiseen tarkasteluun.
I understand it has been referred to a judicial review.
FinnishUiguurit ovat vain 9 miljoonan hengen alistettu kansa.
The Uighurs are a suppressed people numbering only nine million.
FinnishToisin sanoen naisten perinteisesti alistettu asema miehen alaisuudessa on jälleen vahvistumassa.
In other words, women are reverting to their traditional subordinate role of being the property of the male.
FinnishMonissa Euroopan maissa on ilmennyt tapauksia, joissa maahanmuuttajanaisia on eristetty ja alistettu.
In many European countries cases of personal segregation and submission of immigrant women have been observed.
FinnishEläinparkojen on kärsittävä kaikenlaista pahoinpitelyä, kun niiden suojelukin on alistettu ahneudelle.
The poor animals must suffer heaven knows what kind of mistreatment when protection itself is subject to greed.
FinnishEuroopan unionin todellinen ongelma on, että on yhä tiettyjä asioita, jotka on alistettu yksimielisyydelle.
The European Union's true problem is that there are still certain subjects which are subject to unanimity.
FinnishAlistettu Eurooppa ei ole koskaan halunnut eikä voinutkaan vastustaa Jaltan voittajien aggressiivisuutta.
A subjugated Europe has never been willing or able to stand up to the aggressiveness of the victors at Yalta.
FinnishArvoisa puhemies, mehän olemme jo todenneet, että maailmanlaajuisesti katsottuna naiset ovat alistettu sukupuoli.
Mr President, we have in fact observed that, everywhere in the world, women are the subordinated sex.
FinnishJulkiset kokoukset ja paraatit ovat kiellettyjä ja ehdokkaiden televisioesiintymiset on alistettu sensuurille.
Any assemblies or marches in public were banned and candidates' broadcasts on television were subjected to censorship.
FinnishNoin 35 % valtameristä ja 90 % kalastusalueista on alistettu rannikkovaltioiden yksinomaisen tuomiovallan alle.
Approximately 35% of world seas and 90% of fishing stocks are subject to the exclusive jurisdiction of coastal states.
FinnishInhimillistä eli kansalaisen etua ei ajatella lainkaan, sillä hän on vain sivistymätön kuluttaja ja siten alistettu.
The interests of human beings, of the citizen, are non-existent, because the citizen is just an uneducated consumer and therefore submissive.
FinnishVoiko YK: lla olla oma erityisrooli tällaisessa yksipuolisessa ilmapiirissä, jossa Euroopan unioni on täysin alistettu?
Is it possible for the UN, in a climate of total monopolisation in which the European Union is totally submissive and compliant, to play any special role?
FinnishKylmä sota oli ilmeinen, ydinasevarustelu täyttä totta, ja monet Euroopan kansat oli alistettu yhden puolueen sosialistidiktatuurin valtaan.
The Cold War was evident, the nuclear stand-off only too real and many European peoples were under the yoke of one-party socialist dictatorships.
FinnishSe, milloin se kuuluu neuvostolle, on jo vahvistettu perustamissopimuksissa ja se on alistettu jonkinasteiselle muutokselle Amsterdamin sopimuksessa.
When it is a matter for the Council, it is already established in the Treaties and subject to some modification in the Treaty of Amsterdam.
FinnishJulkisten palvelujen merkitys ja käyttäjien hyvinvointi on siinä alistettu pyrkimyksille säästää rahaa työkustannuksissa.
On account of this obligation, the importance of providing public services and the well being of the user are being subordinated to attempts to cut down on labour costs.
FinnishSe siirtää monet tähän asti kansallisvaltioille varatut etuoikeudet EU:n toimielimille, joita ei ole alistettu todelliselle demokraattiselle valvonnalle.
It transfers many of the prerogatives hitherto reserved for nation states to EU institutions that are not subject to real democratic control.
FinnishEnsiksi mainitut valittavat, että ne on alistettu muualla, muun muassa Euroopan parlamentissa, tehtyjen päätösten rekisteröintilaitoksiksi.
The former complain that they have been relegated to the rank of chambers for rubber-stamping decisions taken elsewhere, including the European Parliament.
FinnishNyt sata vuotta myöhemmin olemme tuudittautuneet siihen uskoon, että tämänkaltainen vallankäyttö olisi saatu lopullisesti aisoihin ja alistettu pysyvästi oikeudenmukaisuudelle.
One hundred years later we are safe in the knowledge that we have finally tamed this kind of power, finally subjected it to justice.
FinnishMutta kaikki nämä toimet jäävät vaille sisältöä, jos koheesiorahaston tukeminen ei ole päämäärä itsessään vaan muille politiikoille alistettu väline.
However, all these measures become meaningless if the cohesion fund is not supported as an end in itself, rather than as a subordinate measure of less importance than other policies.