"alisteinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"alisteinen" englanniksi

FI

alisteinen {adjektiivi}

volume_up
alisteinen (myös: alamainen)
Kehitysyhteistyöpolitiikka ei ole alisteinen muille politiikoille.
Development policy is not subordinate to other policies.
Turvallisuus ei ole alisteinen vapaudelle eikä uhka vapaudelle.
Security is not subordinate to freedom, nor is it a threat to freedom.
. - (DE) Naisten asema on maatalousalalla yhä alisteinen.
. - (DE) The role of women is still a subordinate one in the agricultural sector.

Esimerkkejä "alisteinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMyös yhdyskäytävälauseke on alisteinen kansallisten parlamenttien suuremmalle roolille.
This 'passerelle clause' is also subjugated to this greater role of the national parliaments.
Finnish. - (DE) Naisten asema on maatalousalalla yhä alisteinen.
in writing. - (DE) The role of women is still a subordinate one in the agricultural sector.
FinnishKansallinen etu on täysin alisteinen sille, mitä pidetään koko EU:n yleisenä etuna.
National interests are made totally subservient to what is perceived to be the EU’s overall interest.
FinnishTurvallisuus ei ole alisteinen vapaudelle eikä uhka vapaudelle.
Security is not subordinate to freedom, nor is it a threat to freedom.
FinnishKehitysyhteistyöpolitiikka ei ole alisteinen muille politiikoille.
Development policy is not subordinate to other policies.
FinnishSiihen sisältyy se, että jäsenvaltioiden taso on etusijalla ja ylikansallinen taso on sille alisteinen.
That means that the authority of the Member States comes first and that of our supranational institutions comes second.
FinnishLaivaston rakenne on alisteinen tälle tavoitteelle.
FinnishLisäksi tulevaan toimielinuudistukseen on sisällyttävä komission uudistaminen niin, että se on selvästi neuvostolle alisteinen.
Moreover, the institutional reform to come must include a reform of the Commission, and it must be clearly subordinate to the Council.
FinnishUnionin kansalaisuus onkin alisteinen kansalliselle oikeudelliselle asemalle, joten se on määriteltävä kansalaisuudesta annettujen kansallisten lakien nojalla.
Citizenship of the Union is, then, subject to national citizenship and is thus to be defined by national laws on citizenship.
FinnishAlue on Keski-itä Yhdysvalloille, ja sillä on merkitystä, sillä todellakin Euroopan politiikka on alisteinen Yhdysvaltain politiikalle.
It is the Middle East for the United States and that is of some importance as it means that European politics are, in fact, looked on as subordinate to US politics.
FinnishNaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida poistaa puuttumatta niihin seikkoihin, joista naisten alisteinen asema suoraan tai epäsuorasti aiheutuu.
Violence against women cannot be eliminated without addressing the factors that contribute, directly or indirectly, to women being in a submissive position.
FinnishTämä on jotain muuta kuin mitä voimme lukea komission tiedonannosta, siinä sanotaan nimittäin, että laivaliikenne on palveluja tuottava talouden ala ja sillä on alisteinen rooli.
That is rather different from the Commission communication which says that maritime transport is a service industry with a subordinate function.
FinnishMinusta on aivan oikein, että Euroopan unioni muuttaa suhtautumistaan Kuubaan, koska nykyinen kantamme on täysin alisteinen Yhdysvaltojen hallituksen painostukselle.
I consider it quite right that the European Union should change its attitude towards Cuba, because our current position is entirely subservient to US Government pressure.
FinnishToissijaisuus on yksi EU:n oikeuden perusperiaatteista, ja se perustuu näkemykseen, että alisteinen jäsen voi ratkaista ongelmia ja suorittaa tehtäviä itsenäisesti.
Subsidiarity is one of the basic principles of EU law and is based on the condition that the subordinate member is able to resolve problems and carry out tasks independently.
FinnishÄänestän mietintöä vastaan ja tuomitsen sopimuksen, jolla Euroopan kansalaisille annetaan alisteinen rooli Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen esimerkin mukaisesti.
I shall vote against the report and I condemn this agreement, which gives the people of Europe a subordinate role, following the example of the North American Free Trade Agreement.
FinnishKäy kuitenkin yhä selvemmäksi, että vapaakauppakin on alisteinen Yhdysvaltojen omalle edulle, ja sitä tuetaan vain, jos se johtaa yhdysvaltalaisten yritysten suosimiseen.
However, it is becoming increasingly evident that this free trade too is subordinate to American self-interest and is only supported if it leads to the favouring of American companies.
FinnishHyväksymällä ensin vain kreikankielisen osan liittymisen EU:hun turkkilaiset voitaisiin pakottaa valitsemaan joko köyhyys EU:n ulkopuolella tai alisteinen asema EU:hun kuuluvassa Kyproksessa.
By only admitting the Greek-speaking part to the EU initially, the Turks could be forced to choose between poverty outside the EU or submission within the EU Member State Cyprus.
FinnishNämä intressit ovat samat kuin ne, jotka kannustavat transatlanttiseen yhdentymiseen, joka johtaa siihen, että Eurooppa hyväksyy aseman, joka on ikuisesti alisteinen Yhdysvaltain supervallalle.
These interests are the same as those which are pushing for transatlantic integration, which would result in Europe accepting a situation of permanent subordination to the American superpower.