"alistaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"alistaa" englanniksi

FI

alistaa [alistan|alistanut] {verbi}

volume_up
(FR) Valko-Venäjällä on vallassa selvästi täysin korruptoitunut diktatuuri, joka alistaa kansaansa.
. (FR) The Belarusian regime is clearly a dictatorship riddled with corruption, which oppresses its people.
Päinvastoin viidakon laki, joka vallitsee rajoittamattomassa kapitalismissa mahdollistaa sen, että hyväosaiset voivat alistaa ja käyttää hyväkseen huono-osaisia.
On the contrary, the law of the jungle that prevails in unbridled capitalism enables the 'haves' to oppress and exploit the 'have-nots'.
Jacques Rousseau sanoi oikeudesta: heikkojen ja vahvojen välillä vapaus alistaa ja laki vapauttaa.
Jean-Jacques Rousseau described the role of the law as follows: "In the relationship between the weak and the strong, it is liberty that oppresses and the law that liberates."
Meidän pitäisi alistaa pankit ja muut rahoitusmarkkinoiden toimijat asianmukaiselle valvonnalle.
We should subject the banks and other financial market operators to proper supervision.
Ensinnäkin: onko työeläkejärjestelmät EU:ssa määrä alistaa yhteisönlaajuiseen kilpailuun?
The first is this: are occupational pension schemes in the EU to be subject to Community-wide competition?
Kirjoja ei siis saa alistaa villille kilpailulle!
Books should therefore not be subject to the laws of uncontrolled competition!
Tästä lähtien sitä ei voi alistaa tuottoa, itsekkyyttä ja riistoa palvelemaan.
In future we will not be able to subordinate this relationship to profit, selfishness and exploitation.
Mielestäni turvallisuutta ei saa alistaa moninaisuutta koskevalle suurelle mieltymyksellemme.
In my opinion, the degree of safety must not be subordinate to our great predilection for diversity.
Olkoon se kuitenkin varoitus siitä, että euro-alueen rahapolitiikkaa ei voi alistaa kansallisille intresseille.
Let it serve as a warning, however, that monetary policy in the euro area cannot be subordinate to national interests.
Ihmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi.
Surely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing.

Esimerkkejä "alistaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishIhmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi.
Surely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing.
FinnishParempi on alistaa vihollinen asiakkaaksi ja voittajasta riippuvaiseksi.
It is better to degrade the enemy to a customer and make him dependent on the victor.
FinnishLakko-oikeutta ei saa alistaa sisämarkkinoita ohjaaville säännöille.
The right to strike must not be subject to the rules governing the internal market.
FinnishKomissio ei saa alistaa periaatteita halulleen rauhoittaa kauppakumppaneitaan.
The Commission cannot allow principle to be subsumed in a desire to placate trading partners.
FinnishIhmistyövoima ei ole kauppatavaraa, eikä sitä voi alistaa vapaan kilpailun säännöille.
Human labour is not a commodity and cannot be subjected to the rules of free competition.
FinnishUnioni on yhteisö, jonka ei pidä alistaa itseään jäsenvaltioiden valtaan.
Europe as a collective must not subjugate itself to the Member States.
FinnishMugabe on halveksittava hahmo, joka kaikin keinoin yrittää alistaa lain tahtonsa alle.
He is a sad figure who tries to have complete control over the law.
FinnishSe on barbaarinen järjestelmä, joka alistaa naiset ali-ihmisten asemaan.
It is a barbaric system which forces women into a sub-human status.
FinnishRasismi merkitsee pyrkimystä alistaa joku rotu toisen hallintaan.
Racism is the desire to achieve the domination of one race over another.
FinnishMeidän pitäisi alistaa pankit ja muut rahoitusmarkkinoiden toimijat asianmukaiselle valvonnalle.
We should subject the banks and other financial market operators to proper supervision.
FinnishTästä lähtien sitä ei voi alistaa tuottoa, itsekkyyttä ja riistoa palvelemaan.
In future we will not be able to subordinate this relationship to profit, selfishness and exploitation.
FinnishMielestäni turvallisuutta ei saa alistaa moninaisuutta koskevalle suurelle mieltymyksellemme.
In my opinion, the degree of safety must not be subordinate to our great predilection for diversity.
FinnishKirjoja ei siis saa alistaa villille kilpailulle!
Books should therefore not be subject to the laws of uncontrolled competition!
FinnishOvatko he kukkoilleet WTO:ssa ja yrittäneet uhkailemalla alistaa uusia demokratioita?
Have they been throwing their weight around the WTO trying to bully the emerging democracies into submission?
FinnishEnsinnäkin: onko työeläkejärjestelmät EU:ssa määrä alistaa yhteisönlaajuiseen kilpailuun?
The first is this: are occupational pension schemes in the EU to be subject to Community-wide competition?
FinnishUrheilu on mielestämme sosiaalinen hyödyke, jota ei saa alistaa tuoton tavoitteluun pyrkivälle ajattelutavalle.
In our view, sport is a social commodity and cannot be subject to the profit rationale.
FinnishMinkä tahansa strategian perustana on kyky alistaa lyhyen aikavälin edut pitkän aikavälin tehtäville.
At the basis of any strategy lies the ability to subordinate short-term interests to long-term tasks.
FinnishNähdäksemme ympäristölainsäädännön kysymyksiä ei tule alistaa yhteispäätösmenettelyyn.
We do not consider that issues concerning environmental legislation should be placed under the co-decision procedure.
FinnishEgyptin uutta perustuslakia ei saa alistaa sharialle.
The new Egyptian constitution must not be given over to sharia.
FinnishSillä tavalla suurten maiden suuret puolueet voivat alistaa valtaansa pienten maiden pieniä puolueita.
That way the big parties in the big countries could subjugate the small parties in the small countries.