"alennettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"alennettu" englanniksi

FI

alennettu {adjektiivi}

volume_up
Sanotaan, että nyt kun tukia on alennettu, meidän täytyy hakea niitä myynninedistämisestä.
Now these refunds have been cut, we have to look to promotional activities, so the reasoning goes.
Ulkomaan apuun myönnetyt otsakkeen� 4 varat on alennettu välttämättömimpään minimiin, ja Latinalaisen Amerikan tukea on vähennetty 35� miljoonaa euroa.
Funds from Heading 4 allocated to foreign aid have been reduced to a bare minimum: aid to Latin America has also been cut by EUR 35 million.
Arvoisa puhemies, ryhmäni harmittelee sitä, että neljännen puiteohjelman alkuperäinen 700 miljoonan ecun korotus on alennettu neuvostossa 100 miljoonaan.
Mr President, my Group is unhappy that the original increase of 700 million ECU for the fourth framework programme has been cut by the Council to just 100 million.
alennettu
alennettu

Esimerkkejä "alennettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToinen keskustelunaihe on työvoimavaltaisten palvelujen alennettu alv-kanta.
The other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
FinnishTuki on alennettu 360 miljoonaan euroon ja lisäksi hajotettu monelle vuodelle.
Aid has been reduced to EUR 360 million and also spread over several years.
FinnishRaja-arvoja on alennettu aikaisemmin useita kertoja, viimeksi vuonna 1995.
The limit values have been reduced several times in the past, most recently in 1995.
FinnishUskon, että alennettu alv-kanta voisi estää kokonaisten kaupunginosien rappeutumisen.
I think a reduced rate of VAT might prevent whole urban areas from falling into decay.
FinnishTullisuspensio on EU:n määräajaksi myöntämä tullittomuus tai alennettu tulli.
Customs suspension is a duty-free or reduced-tariff period in the EU.
FinnishMinimipalkkaa on alennettu Latviassa, ja se jää alle toimeentulotason.
The minimum wage has been reduced in Latvia, and it is lower than the subsistence level.
FinnishSanotaan, että nyt kun tukia on alennettu, meidän täytyy hakea niitä myynninedistämisestä.
Now these refunds have been cut, we have to look to promotional activities, so the reasoning goes.
FinnishJoissakin tapauksissa tulleja on alennettu liikaa.
In some cases, the reduction in customs duties was excessive.
FinnishMe toteamme omalta osaltamme selvästi, ettei unionin nykyinen alennettu alv-kanta ole tyydyttävä.
For our part, we strongly believe that the current situation of reduced VAT rates within the EU is unsatisfactory.
FinnishMiksi Suomen pitäisi voida vastustaa sitä, että Alankomaissa suutareille sallitaan alennettu alv-kanta?
But why should Finland be able to stop shoe repairers in the Netherlands from being granted a reduced rate of VAT?
FinnishOlen esittänyt tätä koskevan ehdotuksen, sillä alennettu arvonlisäverokanta on ensisijaisen tärkeä matkailuteollisuudelle.
I have made out a case for this, because the reduced VAT rate is crucial for the tourism industry.
FinnishVan Velzen on oikeassa todetessaan, että tämä alennettu ALV-kanta voi olla keino, mutta ei pääkeino.
Mr van Velzen is right in saying that this idea of a reduced VAT rate may be one instrument but is not the main instrument.
FinnishSamalla korostetaan, että alennettu arvonlisävero voi parantaa työllisyyttä ja rajoittaa " pimeän" työn määrää.
It is also indicated that lower VAT may have beneficial effects on employment and limit the extent of 'black' working.
FinnishVanhan asetuksen mukainen 50 gramman metanolipitoisuus hehtolitraa kohti on alennettu 10 grammaan hehtolitraa kohti.
The methanol content of 50 grams per hectolitre in the old Regulation has been reduced to 10 grams per hectolitre.
FinnishEnsinnäkin tämän ajatuksen mukaan ateistit ja agnostikot on alennettu uskonnottomien asemaan, joka on jonkinlainen oletusarvo.
Firstly, this idea relegates atheists and agnostics to the rank of infidels, a sort of status by default.
FinnishWTO sääntelee vientitukien kattojen määrää ja arvoa, ja näitä kattoja on alennettu vuosien 1995 ja 2000 välillä.
Ceilings on export subsidies, in quantity and value, are regulated by the WTO, and these ceilings have been reduced between 1995 and 2000.
FinnishMeidän hyväksemme tehtävää korjausta on alennettu kolmanneksella yksin viime vuonna, mikä tekee meistä entistä enemmän nettomaksajia.
We have seen our rebate reduced by a third in the last year alone, making us even more of a net contributor than we were.
FinnishTyövaltaisten palvelujen alennettu arvonlisäverokanta on keppihevonen meille molemmille, mutta millaista edistystä asiassa on saavutettu?
What sort of progress is being made on reducing VAT on labour-intensive services, a subject we are both interested in?
FinnishOlisin nähnyt mieluummin, että tuki olisi alennettu viljan pinta-alatuen tasolle heti, mutta tyydyn komission ehdotukseen.
I should ideally have liked to see aid reduced immediately to the aid level for cereals, but I can happily live with the Commission' s proposal.
FinnishAlkupääomaa koskevaa vaatimusta on alennettu 350 000 euroon; talous- ja raha-asioiden valiokunta olisi pitänyt 200 000 euroa parempana.
The basic capital requirement is reduced to EUR 350 000; the Committee on Economic and Monetary Affairs would have preferred EUR 200 000.