"aleneminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aleneminen" englanniksi

FI

aleneminen {substantiivi}

volume_up
aleneminen

Esimerkkejä "aleneminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLiiketoimien kustannusten poistuminen ja korkojen aleneminen ovat hyviä uutisia.
The elimination of transaction costs and the lowering of interest rates is good news.
FinnishHinnan aleneminen ei nimittäin useinkaan hyödytä kuin suuria teollisia kuluttajia.
It is commonly known that tariff reductions all too often only benefit large industrial users.
FinnishTyöttömyyden merkittävä aleneminen on mahdollista ainoastaan, jos otamme tällaisen suunnan.
Unemployment will only decrease significantly if such measures are adopted.
FinnishKolikon kääntöpuoli on Euroopan väestön ikääntyminen ja syntyvyyden aleneminen.
The other side of the coin is that in Europe we have an ageing population and we have declining birth rates.
FinnishTyövoimakustannusten aleneminen ei liity siirtymiseen tavoitteeseen 120 g/km hiilidioksidia vuoteen 2012 mennessä.
Any lower labour costs are separate from the shift to 120 g/km of CO2 in 2012.
FinnishErityisesti Irlannissa, Espanjassa ja Alankomaissa rahan arvon aleneminen on merkittävästi nopeampaa.
Currency depreciation is significantly higher in Ireland, Spain and the Netherlands in particular.
FinnishTilanne pahenee, kun hinta laskee, ja hinnan aleneminen hyödyttää vain suurtuottajia ja jakelijoita.
This situation will get worse as the price drops, which will only benefit major producers and distributors.
FinnishMeidän pitää panna merkille, että uusi hallitus on sopinut siitä, että minimipalkan aleneminen kääntyy päinvastaiseksi.
We should note that the new government has agreed to reverse the reduction in the minimum wage.
FinnishNiiden seurauksena on siis konkreettinen arvon aleneminen.
FinnishTaloudellisella tasolla bruttokansantuotteen aleneminen, joka oli yli 6 % vuonna 1997, jatkui valitettavasti vuonna 1998.
The country's GNP fell by more than 6 % in 1997 and has unfortunately continued to drop in 1998.
FinnishMyös dollarin arvon jyrkkä aleneminen on ollut shokki. Ei ainoastaan amerikkalaisille vaan myös meille.
Furthermore, the steep decline in the value of the dollar was a shock, not only for the Americans but for us also.
FinnishPahoittelen kuitenkin yhtä asiaa: tämä verkkovierailumaksujen aleneminen ei vaikuta vielä tulevalla kesäkaudella.
I have one regret, however: this reduction in roaming charges will not be operational for the summer season.
FinnishMutta päinvastoin kuin kuvitellaan, niiden valuuttojen arvon aleneminen ei ole niille yksinomaan etu, kaukana siitä.
But, contrary to what you think, the devaluation of their exchange rates is not only an advantage for them, far from it.
FinnishSamalla keskeinen ratkaistava kysymys on syntyvyyden aleneminen - joka on jatkunut jo useita vuosikymmeniä.
At the same time, the fundamental issue to address is the declining birth rate - the process that has continued for several decades.
FinnishNämä ovat joustamattomat markkinat, eivätkä tuotannon kasvu ja siitä johtuva hintojen aleneminen kasvata kulutusta.
It is an inflexible market, in which an increase in production and the resulting price drop do not lead to greater consumption.
FinnishMeidän on siksi varmistettava tämän luvun aleneminen maatalouden ja kansanterveyden etujen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä.
Therefore, we must ensure that this figure is reduced in the long-term interests of agriculture and of public health.
FinnishSitä ei saa kyseenalaistaa, varsinkin kun meitä uhkaavat dollarin arvon aleneminen ja Yhdysvalojen vakavat epätasapainotekijät.
It must not be compromised, particularly as we are at risk from the fall in the dollar and serious American imbalances.
FinnishHyödykkeiden hintojen aleneminen on yksi suurimmista yksittäisistä syistä siihen, että köyhemmät maat eivät hyödy maailmankaupasta enempää.
Falling commodity prices is one of the single greatest reasons why poorer countries do not get a fairer deal out of world trade.
FinnishLisäksi on annettava taloudellista tukea, jolla korvataan kustannusten nousu sekä maataloustuotannon ja viljelijöiden tulojen aleneminen.
There must also be financial support to offset the rise in costs and the reduction in agricultural production and in farmers’ incomes.
FinnishTuloksena on kuitenkin harvoin verotuksen aleneminen vaan pikemminkin sen painopisteen siirtyminen vähiten liikkuvaan kohteeseen eli työvoimaan.
The result, however, is seldom a lower level of tax, but rather a shift of the burden of tax to the least mobile source, namely, labour.