"alempi" - Englanninkielinen käännös

FI

"alempi" englanniksi

FI

alempi {substantiivi}

volume_up
alempi (myös: alempiarvoinen)
Naisilla nähtiin oleva alempi ja toissijainen asema.
Women were seen to have an inferior, subordinate role.
Elämme lyhyesti sanoen patriarkaalisissa rakenteissa, jossa mies on ylempi ja nainen alempi kaikilla alueilla ja kaikin tavoin.
In short, we live in a patriarchal structure where man is superior and woman is inferior in all areas and in every way.
Taustalla on kuitenkin aina naisten miehiä alempi yhteiskunnallinen status ja asema näissä kulttuureissa.
Ever present in the background, however, is women' s social status and position, which is inferior to that of men in these cultures.
alempi

Esimerkkejä "alempi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOnko sen mielestä lakko-oikeus alempi oikeus kuin oikeus vapaaseen liikkuvuuteen?
Does it consider the right to strike subordinate to the right to freedom of movement?
FinnishTästä seurasi, että kotimaalleni Puolalle myönnettiin alempi hiilidioksidipäästöraja.
As a result, my country, Poland, was awarded a lower limit of carbon dioxide emissions.
FinnishTämä taso on komission tai neuvoston ehdottamaa tasoa huomattavasti alempi.
This figure is considerably lower than that proposed by both the Commission and Council.
FinnishTiedämme myös, että työllisyysaste on useimmissa jäsenvaltioissa huomattavasti alempi.
Meanwhile, we know that these rates are significantly lower in the majority of the Member States.
FinnishNaisten keskimääräinen palkka Tšekin tasavallassa on tällä hetkellä 19 prosenttia alempi kuin miesten.
The average wage for women in the Czech Republic is currently 19% lower than that for men.
FinnishSe on kuitenkin huomattavasti alempi luku kuin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa.
However, this is a considerably lower figure than at the end of the 1980's and the beginning of the 1990's.
FinnishAlempi tarkkuus vaatii yleensä vähemmän kaistanleveyttä.
A lower resolution setting typically requires less bandwidth.
FinnishSiihen liittyy alempi korkotaso, joka takaa hyvät, investoinneille suotuisat rahoitusolot.
This is connected with the low level of interest, which guarantees good financial conditions that favour investment.
FinnishJos tämä olisi totta, stratosfääri kuumenisi samoin kuin alempi ilmakehä, jos enemmän tulee sisään.
If that were true, the stratosphere would be heated as well as the lower atmosphere, if it's more coming in.
FinnishNaisilla nähtiin oleva alempi ja toissijainen asema.
Women were seen to have an inferior, subordinate role.
FinnishRahaliitossa on ainakin tähän asti ollut alempi inflaatioaste kuin D-markan vuosikymmeninä.
There have in any case been lower interest rates under monetary union than in the decades of the German mark that preceded it.
FinnishHeidän palkkansa on myös järjestelmällisesti alempi.
FinnishTaustalla on kuitenkin aina naisten miehiä alempi yhteiskunnallinen status ja asema näissä kulttuureissa.
Ever present in the background, however, is women' s social status and position, which is inferior to that of men in these cultures.
FinnishElämme lyhyesti sanoen patriarkaalisissa rakenteissa, jossa mies on ylempi ja nainen alempi kaikilla alueilla ja kaikin tavoin.
In short, we live in a patriarchal structure where man is superior and woman is inferior in all areas and in every way.
FinnishTodellinen eläkeikä on hyvin paljon alempi.
In the majority of the Member States, the formal pensionable age is approximately 65 while the actual pensionable age is very much lower.
FinnishNäyttäähän siltä, että ne maat, joissa on alempi sääntelytaso, ovat myös parhaiten onnistuneet taistelussa työttömyyttä vastaan.
It can be seen that countries with a lower level of regulation have also succeeded best in the fight against unemployment.
FinnishEhdotetussa ratkaisussa tehdään ero komission jäsenien välille siten, että luodaan toinen jäsenien luokka, joka on tarpeettomasti alempi.
The solution put forward creates a distinction between Commissioners by creating a second, unnecessarily lesser, category.
FinnishJotkut huomauttivat tosin, että koulutus on kansallinen tai monissa valtioissa jopa kansallista tasoa alempi tai alueellinen vastuualue.
However, some have pointed out that education is a national or indeed, in many states, a subnational or regional responsibility.
FinnishTämä on vain alempi taso.
FinnishLuonnontieteissä tapahtui enemmän kehitystä kuin matematiikassa, ja heikosti menestyvien osuus on nyt alempi luonnontieteissä kuin matematiikassa.
There was more progress in science than in maths and the share of low achievers is today lower in science than in maths.