"alasajo" - Englanninkielinen käännös

FI

"alasajo" englanniksi

FI

alasajo {substantiivi}

volume_up
alasajo (myös: sulkeminen)

Esimerkkejä "alasajo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn korkea aika saattaa päätökseen tupakanviljelytukien asteittainen alasajo.
It is high time we brought the gradual phasing out of subsidies for tobacco farming to a complete end.
FinnishYhdistyneessä kuningaskunnassa todellisena ongelmana on nyt supermarkettien valta ja hintojen alasajo.
In the UK, it is the power of the supermarkets and the driving-down of prices which is now the real problem.
FinnishTällä voidaan estää sokerialan nopea alasajo alueilla, jotka ovat eniten uhattuina tämän uudistuksen vuoksi.
This will help prevent the rapid disappearance of the sugar sector in the regions most under threat from this reform.
FinnishSuuntana ei saa olla maatalouden alasajo.
The direction in agriculture must not be downward.
FinnishTällä tavalla voidaan estää sokerialan nopea alasajo alueilla, jotka ovat eniten uhattuina tämän uudistuksen vuoksi.
This will help prevent the rapid disappearance of the sugar sector in the regions most under threat from this reform.
FinnishSamoin on tärkeää tulevina vuosina arvioida, toteutuuko EHTY:n vanhojen toimintojen alasajo suunnitellulla tavalla.
Similarly it will be important in the years to come to assess whether the ECSC's old activities are being wound down in the way that was planned.
FinnishGdańskin telakan sulkeminen tai alasajo saattaisi tuhota kokonaisen aluetalouden ja turmella satojen tuhansien ihmisten elämän.
The closure or the running-down of the Gdańsk shipyard could devastate the whole regional economy, destroying the lives of hundreds of thousands of people.
FinnishTämän rahoitustuen hintana on ollut perinteisten tuotantoalojen alasajo, viljelykasvien muutokset, maataloustuotteiden tuhoaminen ja alueiden autioituminen.
And this funding has been paid for by scrapping traditional productive sectors, changing crops, destroying agricultural produce and deserting areas.
FinnishCO2 -päästöjen vähenemisen Saksassa on aiheuttanut pääasiassa itäisen Saksan teollisuuden alasajo.
The main cause of the reduction of CO2 emissions in Germany has been the collapse of the East German industrial base; in West Germany emissions are on the increase again.
FinnishSiinä pitää turvata sekä ydinlaitosten toiminnan turvallinen alasajo että varojen riittäminen reaktorien säilymiseen ympäristöstä eristettyinä vuosituhansien ajan.
It should ensure that nuclear plants are wound down safely and that there are sufficient funds to keep reactors cocooned from the environment for thousands of years.
FinnishToinen vaihtoehto onnistuneelle hoidolle on kalatalousalan taloudellinen alasajo, kun kalakannat hupenevat ja kun yhä useammin tuonnilla vastataan kalatuotteiden kysyntään.
The alternative to successful management is the economic decline of the fisheries industry as stocks dwindle and demand for fish products is increasingly met by imports.
FinnishNe antavat kaikille maille, jotka ovat kaikki erilaisia, samanlaisia neuvoja ja yleensä niiden neuvot ovat joko deflaatio tai kehittyneissä maissa sosiaaliturvan alasajo.
They give the same kind of advice to all countries, which are all different, and generally that advice is deflation, or, in the case of industrialised countries, cuts in social welfare.