"alakohtainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"alakohtainen" englanniksi

FI

alakohtainen {adjektiivi}

volume_up
alakohtainen (myös: aloittainen)
alakohtainen ja yritystoimintaa koskeva rakenne, jossa on vakavia puutteita
a sectoral and entrepreneurial structure with serious shortcomings,
Alakohtainen tutkimus saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.
The sectoral inquiry will be completed by the end of the year.
Alakohtainen asiantuntemus on ollut arvokasta, ja se on säilytettävä.
Sectoral expertise has been valuable and must be preserved.

Esimerkkejä "alakohtainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAlakohtainen, yhteen aiheeseen perustuva lähtökohta olisi joskus houkutteleva.
A sectorial, discipline-based approach is on occasion a tempting one.
FinnishAlueellinen ja alakohtainen lähestymistapa edellyttää tässä suhteessa tarkempaa kielenkäyttöä.
A regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
Finnishalakohtainen ja yritystoimintaa koskeva rakenne, jossa on vakavia puutteita
a sectoral and entrepreneurial structure with serious shortcomings,
FinnishTärkein toimenpide on alakohtainen päästörajoitus kaikille uusille laitoksille.
The most important measure in this respect is the industry-specific emission limit for new installations.
FinnishTarkoitan tällä sitä, että meidän on laadittava terveydenhuoltopalveluja koskeva alakohtainen direktiivi.
I am referring here to the necessary sectoral directive on health services.
FinnishSuurimmassa osassa Euroopan maita ammatti- ja alakohtainen eriytyminen ovat pysyneet lähes ennallaan.
In most European countries, segregation by occupation and sector remains almost unchanged.
FinnishAsiaa on käsiteltävä, mutta se ei ole alakohtainen ongelma.
This issue must be addressed, but it is not a sector-specific problem.
FinnishAlakohtainen asiantuntemus on ollut arvokasta, ja se on säilytettävä.
Sectoral expertise has been valuable and must be preserved.
FinnishAlakohtainen tutkimus saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.
The sectoral inquiry will be completed by the end of the year.
FinnishSe on sitä yhä, joten nyt meillä on tämä alakohtainen menettelytapa.
It still is, so we therefore have this sectoral approach.
FinnishLisäksi on jo perustettu matematiikkaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa käsittelevä alakohtainen työryhmä.
Moreover, the thematic working group on maths, science and technology has already been established.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, yksinomaan alakohtainen lähestymistapa ei mielestäni ole paras mahdollinen vaihtoehto.
Ladies and gentlemen, I believe that sector-based approaches alone are not the best option.
FinnishAlakohtainen ja määrällinen näkemys ei johda mihinkään.
A sectoral, quantitative vision does not lead anywhere.
FinnishTämän keskustelun tuloksena hyväksyttiin liikkuvien työntekijöiden työaikaa koskeva alakohtainen direktiivi.
As a result of that discussion, the sectoral directive on the working time of mobile workers was adopted.
FinnishVoimme katsoa taaksepäin ja havaita, että alakohtainen lähestymistapa on viime vuosina ollut varsin menestyksekäs.
We can look back and see how the sector-specific approach has been quite successful in recent years.
FinnishNeuvoston ehdottamien muutosten johdosta on esitetty muutos, jossa poistetaan määrite "alakohtainen".
Following the changes proposed by the Council, a modification was proposed, removing the specification 'sectoral'.
FinnishEurooppalaisten kuluttajien terveyden suojelun periaate on kokonaisvaltainen eikä alakohtainen.
The principle of health and safety for the European consumer is a general one and is not restricted to particular sectors.
FinnishVaikka alakohtainen budjettituki voidaan todella kohdistaa terveydenhuoltoon, sitä ei juurikaan käytetä Saharan etelänpuoleisissa maissa.
Whilst sectoral budgetary support can really target health systems, it is hardly used in sub-Saharan Africa.
FinnishLisäksi alakohtainen toimintamalli sopii ihanteellisesti Lissabonin strategiaan, jota tarkistettiin viime kevään huippukokouksessa.
Moreover, a sectoral approach is ideally suited to our Lisbon strategy, which was reviewed during the last spring summit.
FinnishOn myös tärkeää, että lähtökohtanamme siviililainsäädäntöön on alakohtainen lähestymistapa ja että pyrimme kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.
It is also important that we depart from the sectoral approach to civil legislation and seek a holistic approach.