"aktiivisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"aktiivisuus" englanniksi

FI

aktiivisuus {substantiivi}

volume_up
Eurooppatietopisteiden aktiivisuus ja ponnistukset ovat osoittaneet, että niiden toiminta on tehokasta.
Their activity and the efforts made by these structures have proved the effectiveness of their action.
Jokainen valtio tarvitsee energisiä kansalaisia, ja aktiivisuus ja energia ovat olennaisesti nuoriin liittyviä asioita.
Every country needs energetic citizens, and activity and energy are the keywords of young people.
Juuri PFOS-yhdisteiden vakaus ja pinta-aktiivisuus ovat tehneet niistä hyvin haluttuja kemikaaleja.
The properties of stability and surface activity are what have made PFOS a much sought-after chemical.
aktiivisuus
aktiivisuus (myös: energia, voima, tarmo)
Jokainen valtio tarvitsee energisiä kansalaisia, ja aktiivisuus ja energia ovat olennaisesti nuoriin liittyviä asioita.
Every country needs energetic citizens, and activity and energy are the keywords of young people.

Esimerkkejä "aktiivisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVain yhteiskunnallinen aktiivisuus voi lopettaa holtittoman järjestelmän ajelehtimisen.
Social campaigning alone will put a stop to the erring ways of an uncontrollable system.
FinnishSilloin pitää tietysti kysyä, mikä se rooli on ja mihin aktiivisuus kohdistuu.
This then, of course, raises the question of what role that is and what the activities are we should be carrying out.
FinnishJuuri PFOS-yhdisteiden vakaus ja pinta-aktiivisuus ovat tehneet niistä hyvin haluttuja kemikaaleja.
The properties of stability and surface activity are what have made PFOS a much sought-after chemical.
FinnishEurooppatietopisteiden aktiivisuus ja ponnistukset ovat osoittaneet, että niiden toiminta on tehokasta.
Their activity and the efforts made by these structures have proved the effectiveness of their action.
FinnishJokainen valtio tarvitsee energisiä kansalaisia, ja aktiivisuus ja energia ovat olennaisesti nuoriin liittyviä asioita.
Every country needs energetic citizens, and activity and energy are the keywords of young people.
FinnishEuroopan sosiaalinen malli on aktiivisen yhteiskunnan malli, ja siinä työmarkkinoiden aktiivisuus on tärkein osa.
The European social model is a model of an active society, where activity in the labour market is the key element.
FinnishAktiivisuus ympäristöasioissa on tärkeää paitsi ympäristön niin myös yritysten itsensä kannalta.
Pro-active participation in matters of the environment is important not only for the environment but also for businesses themselves.
Finnish   – Euroopan unionin näkyvyys ja aktiivisuus ihmisoikeuskysymyksiin puuttumisessa on selvästi lisääntynyt.
   – It is clear that Europe is becoming more visible and more active when it comes to addressing the issue of human rights.
FinnishNämä aloitteet osoittavat, että kansainvälisen yhteisön aktiivisuus on lisääntynyt, ja sitä on pidettävä jatkuvasti yllä.
Such initiatives show that the mobilisation of the international community is strengthening, and it must not slacken.
FinnishNäin ollen komission aktiivisuus joidenkin yksityiskohtaisten kysymysten käsittelyn suhteen kääntyykin joskus odottamatta sitä itseään vastaan.
Thus the activism of the Commission on points of detail sometimes comes back to haunt it in an unexpected way.
FinnishLiikunta, henkinen aktiivisuus, terveelliset ravintovalinnat ja päihteiden välttäminen suojaavat muistisairauksilta.
Exercise, mental activity, healthy food options and avoidance of intoxicants will protect people from developing diseases that cause memory loss.
FinnishTämä aktiivisuus perustui vuosina 1996, 1998 ja 1999 hyväksyttyihin yhteisiin kantoihin sekä neuvoston 11. kesäkuuta 2001 esittämiin päätelmiin.
This activity was based on the common positions adopted in 1996, 1998 and 1999 and on the conclusions of the Council of 11 June 2001.
FinnishSyrjäisimpien alueiden aktiivisuus on aitoa ja vankkumatonta, mutta se edellyttää oikeudenmukaista kohtelua eli etuuskohtelua.
The outermost regions are genuinely and unfailingly proactive, but the corollary of that is a need to be treated fairly - which implies differentiation.
FinnishTuoreena esimerkkinä tästä on ollut kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus Eurooppa-valmistelukunnan EU:n perustuslaista käymien neuvottelujen aikana.
The contributions made by civil society during the European Convention's negotiations on an EU constitution are a recent example of this.
FinnishEnsisijaisena tavoitteenamme täytyy olla laadukkaan ja kestävän elintarviketuotannon takaaminen EU:ssa ja maaseutualueidemme aktiivisuus ja elinvoimaisuus.
Our primary objective must be to ensure high-quality and sustainable food production in Europe and for our rural areas to be active and vital.
FinnishMaataloustuotannon yleinen väheneminen aiheuttaisi sen, että maataloustoiminnan aktiivisuus tuotantoketjun alussa ja lopussa vähenisi automaattisesti.
A general lowering of agricultural production would bring about a de facto drop in business, both upstream and downstream of the agricultural sector.
FinnishVenäjä on jo kääntynyt länteen, minusta se on kääntynyt myös pohjoiseen, mistä kertoo venäläisten aktiivisuus pohjoisilla ja luoteisilla alueilla.
Russia has turned westwards, but I think it has also turned to the north, which is apparent from Russian activity in the northern and northwestern regions.
FinnishToimielinuudistukset, kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus sekä vapauksien ja kansalaisoikeuksien kunnioittaminen ovat edistäneet Taiwanin poliittista vakautumista.
Institutional reforms, the dynamism of civil society and respect for freedoms and civil rights have contributed to political stabilisation in Taiwan.
FinnishSiitä ovat osoituksena EU:n yhteistyö Välimeren maiden kanssa Barcelonan prosessin puitteissa ja aktiivisuus MENA-kokousten sarjan jatkamiseksi ensi keväänä.
Indications of that are EU cooperation with the Mediterranean countries within the framework of the Barcelona Process and moves to continue the MENA series of Summits next spring.
FinnishTästä johtuu se suuri aktiivisuus, jota etenkin Euroopan unioni tällä hetkellä osoittaa alueilla, joilla on jännitteitä tai joilla jännitteet on vasta torjuttu.
This explains the flurry of activity which is also especially being generated by the European Union at the moment in areas of tension or precisely where tension has been averted.