"aktiivisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"aktiivisesti" englanniksi

FI

aktiivisesti {adverbi}

volume_up
aktiivisesti
Sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti kaikkiin tämän toteutettavuushankkeen vaiheisiin.
Stakeholders are actively involved in all stages of this feasibility project.
Monet näistä yrityksistä osallistuvat aktiivisesti innovaatioiden kehittämiseen.
Many of these companies are actively involved in conduct innovation.
Komissio tekee myös aktiivisesti työtä digitaalisen ajopiirturin parantamiseksi.
The Commission is also working actively on improving the digital tachograph.

Esimerkkejä "aktiivisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEU: n tulee toimia aktiivisesti ympäristö- ja energiapoliittisissa kysymyksissä.
The EU should also be actively involved in environment and energy policy issues.
FinnishHeidän on haettava aktiivisesti markkinavoimaa, ja tässä he tarvitsevat tukeamme.
They need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
FinnishErityisedustajamme tällä alueella toimii aktiivisesti ja on parhaillaan Georgiassa.
Our Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
FinnishNäin ollen oletan, että Euroopan parlamentti ottaa aktiivisesti osaa tähän työhön.
I therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
FinnishEuroopan unioni on aktiivisesti auttanut niitä siinä useiden ohjelmien kautta.
The European Union has been actively helping them in this with various programmes.
FinnishKomissio tekee myös aktiivisesti työtä digitaalisen ajopiirturin parantamiseksi.
The Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
FinnishRyhmämme vaati tätä puitesopimusta ja on osallistunut aktiivisesti sen laatimiseen.
My Group called for this framework agreement, and it is very much committed to it.
FinnishHän on edelleen aktiivisesti mukana sosialistipuolueen eri tahojen toiminnassa.
She has always been very active within the leadership of the French Socialist party.
FinnishUnioni osallistuu aktiivisesti ponnisteluihin rauhanprosessin eteenpäin viemiseksi.
The Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
FinnishOlen varma, että parlamentti ottaa aktiivisesti osaa tähän päätöksentekoprosessiin.
I am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
FinnishTuolloin sitouduin työskentelemään kanssanne aktiivisesti Euroopan edun nimissä.
At that time I committed myself to working actively with you in the European interest.
FinnishKomissio korostaa, että se pyrkii aktiivisesti tämän tasapainon säilyttämiseen.
The Commission stresses that it will play an active part in maintaining that balance.
FinnishEuroopan toimielimet ovat jo toimineet erittäin aktiivisesti ennaltaehkäisyn alalla.
The European institutions have already been very active in the area of prevention.
FinnishLisäksi jäsenvaltioiden on osallistuttava aktiivisesti neuvoston työn arviointiin.
Furthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
FinnishSen pitäisi olla saatavilla pyynnöstä, mutta sitä ei pitäisi aktiivisesti jakaa.
It should be available on request but should not be actively disseminated.
FinnishAzerbaidžan osallistuu aktiivisesti naapuruuspolitiikkaan sekä itäiseen kumppanuuteen.
It is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
FinnishTämän vuoksi toimin aktiivisesti päätöslauselman eteen ja äänestin sen puolesta.
That is why I played an active part in this resolution and why I voted in favour of it.
FinnishGaddafin on mentävä, ja EU:n on toimittava aktiivisesti sen saamiseksi aikaan.
Gaddafi must go and Europe must play an active role in bringing that about.
FinnishOlemme toimineet alueella aktiivisesti sen viimeaikaisen tuhoisan historian aikana.
We have been active in the region throughout its disastrous recent history.
FinnishUusi ja arvokas keskustelu on alkanut, ja haluamme osallistua siihen aktiivisesti.
A new and valuable discussion has commenced, and we want to take an active part in it.