FI

akateeminen {adjektiivi}

volume_up
Arvoisa puhemies, onko akateeminen ura riippuvainen liikkuvuudesta?
Mr President, does an academic career depend on mobility?
Tuemme yliopistojen välistä yhteistyötä, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon akateeminen järjestys.
We support cooperation between universities with due respect for the academic order.
On mahdotonta jättää huomiotta yksittäisten huippuyliopistojen akateeminen ja taloudellinen taso.
It is impossible to ignore the academic and financial level of the individual top universities.
akateeminen

Esimerkkejä "akateeminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTuemme yliopistojen välistä yhteistyötä, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon akateeminen järjestys.
We support cooperation between universities with due respect for the academic order.
FinnishTämä on loppujen lopuksi poliittinen edustajainhuone eikä mikään akateeminen elin tai asiantuntijaryhmä.
After all, this is a political chamber, not an academic body or a group of experts.
FinnishMaailma ei ole sen muotoinen, että akateeminen tieto valuisi poliitikolle itsestään.
The world is not shaped in such a way that academic knowledge simply flows in the direction of politicians.
FinnishOn mahdotonta jättää huomiotta yksittäisten huippuyliopistojen akateeminen ja taloudellinen taso.
It is impossible to ignore the academic and financial level of the individual top universities.
FinnishHalusimme itse asiassa, että komission laatiman ehdotuksen akateeminen ja hyvin tasapainoinen luonne säilyisi.
We wanted this balanced academic nature of the Commission' s project to be respected.
FinnishArvoisa puhemies, onko akateeminen ura riippuvainen liikkuvuudesta?
Mr President, does an academic career depend on mobility?
FinnishTämä ei kuitenkaan ole mikään akateeminen suunnitteluharjoitus; todellisten päätösten on tuettava sitä.
But this is not just some academic planning exercise; it needs to be supported by real decisions.
FinnishKehotan myös jäsenvaltioita avustamaan Tetovon yliopiston rahoituksessa, jotta akateeminen vuosi voisi alkaa.
And I call on the Member States to send money to Tetovo University so that it can start the academic year.
FinnishTämä ei ole vain teoreettinen tai akateeminen keskustelu, vaan erittäin todellinen keskustelu todellisista maista.
This is not merely a theoretical or academic discussion, but a very real discussion about real countries.
FinnishEnsimmäinen akateeminen erä on jo mahdollistanut yli 50 iranilaisen opiskelijan ja professorin opiskelun Euroopassa.
The first academic batch has already allowed over 50 Iranian students and professors to study in Europe.
FinnishAkateeminen tiede on osoittanut, että käsitys siitä, että objektiivisuus voitaisiin yhdistää maskuliinisuuteen, on myytti.
Academic science has shown that the notion that objectivity can be equated with masculinity is a myth.
FinnishToiseksi akateeminen taustani auttaa minua näkemään selkeästi, mitä on mahdollista saavuttaa ja mitä ei.
Secondly, my background in academic circles has given me a clear understanding of what is accomplishable and what is not.
FinnishArvoisa komission jäsen, tästä syystä asia ei ole akateeminen, vaan AKT-mailla on ehdottomasti mahdollisuus tehdä tässä kohtaa valinta.
Therefore, Commissioner, it is not an academic issue, but something that is very definitely an option for the ACP.
FinnishTämä ei ole akateeminen argumentti.
FinnishMutta olipa kyse kummasta tahansa tapauksesta, kun aloitamme vuoropuhelun, sen ei pidä olla pelkkää keskinäisen kunnioituksen akateeminen harjoitus.
But in either case, as we engage in dialogue, it must not be a mere academic exercise in mutual appreciation.
FinnishSanoin, ettei tämä ole mikään akateeminen kysymys, koska etsimme vaikeita vastauksia erittäin hankalassa tilanteessa.
If I say that this is not an academic issue, I say that that because we are seeking difficult answers in a very, very complicated situation.
FinnishPuolan kansalliset viranomaiset, Wroclawin paikallisviranomaiset ja Puolan akateeminen maailma on täysin valmis tähän tehtävään.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
FinnishCorpus Juris -asiakirjan akateeminen valmistelutyö on vielä yksi esimerkki siitä, kuinka voidaan luoda perustaa tuleville aloitteille.
The academic work done to prepare the Corpus Juris is yet another example of how to prepare the ground for further initiatives.
FinnishAkateeminen ura alkaa varhain, yläasteella ja lukiossa, joissa nuoret saavat yleistiedon perusteet, erityisesti matematiikassa ja tieteessä.
An academic career begins earlier, in secondary school, where youngsters build the basis of their general knowledge, especially in maths and science.
FinnishArvoisa ministeri Haarder, minusta on kyllä huomionarvoista eikä mikään pelkkä akateeminen kysymys, että mainitsitte tässä yhteydessä vain Kuwaitin vastaisen sodan.
Mr Haarder, I find it rather striking and not just an academic question that just now you only mentioned the war against Kuwait.