"ajoittain" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajoittain" englanniksi

FI

ajoittain {adverbi}

volume_up
ajoittain
Ajoittain jopa sotilaalliset yksiköt turvautuvat väkivaltaan ja ihmisoikeuksien loukkauksiin.
At times, even military units use violence and violate human rights.
Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Kuulin ajoittain täysin vastakkaisia näkemyksiä samasta poliittisesta ryhmästä.
I heard what were, at times, diametrically opposed views from the same political group.
From time to time it could be more pro-active.
Vaikka se vaihteleekin ajoittain politiikan alan mukaan, on periaatteessa kyseessä sama ongelma.
There may be changes from time to time between this area of policy and that, but the problem is fundamentally the same.
On hyvin tärkeää, että parlamentti varmistaa ajoittain, että tiedämme, mitä olemme itse asiassa tekemässä.
It is very important that Parliament should make sure from time to time that we actually know what we are doing.
Olen samaa mieltä siitä, että biologista monimuotoisuutta koskevia kysymyksiä on käsitelty julkisissa keskusteluissa vain ajoittain.
I agree that biodiversity conservation issues are raised only intermittently in public debate.
Koska säännöstöä sovelletaan nykyisin vain ajoittain, on hyvä, että säännöstö otetaan yhteisön lainsäädännön osaksi.
Since the regulations are currently being applied only intermittently, it is good that they are being incorporated into Community legislation.
Menetimme suuria summia vuonna 2007, ja joudumme nyt kamppailemaan valvontajärjestelmien kanssa, joita on tuskin edes olemassa tai jotka toimivat vain ajoittain.
We lost a great deal of money in 2007 and now have to contend with control systems which are barely even there or control systems which only function intermittently.
      Arvoisa puhemies, maailmaa koettelee ajoittain suuri luonnonkatastrofi.
      Mr President, every once in a while the world is hit by a major natural disaster.
Se voisi osallistua ajoittain neuvotteluihin sen sijaan, että se sysää vastuun ratkaisun löytämisestä yksin komission jäsenen harteille.
It could get involved in the negotiations once in a while, rather than simply saying, 'we'll let the Commissioner get on with it until he finally comes up with something'.

Esimerkkejä "ajoittain"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAion kuitenkin vastata, koska huomautukset olivat ajoittain varsin kohtuuttomia.
I shall reply, however, because the comments have occasionally been very excessive.
FinnishKuulin ajoittain täysin vastakkaisia näkemyksiä samasta poliittisesta ryhmästä.
I heard what were, at times, diametrically opposed views from the same political group.
FinnishOnhan niin, että ajoittain myös naiset varmistavat talouden vakauden säilymisen.
Finally, it is also women who, time and again, ensure stability in the area of finances.
Finnish      Arvoisa puhemies, maailmaa koettelee ajoittain suuri luonnonkatastrofi.
      Mr President, every once in a while the world is hit by a major natural disaster.
FinnishAjoittain on esitetty arvostelua siitä, että tämä ulottuvuus ei ole todella keskeinen ala.
The occasional criticism has been made that this dimension is not really central.
FinnishNäihin kolmeen tekijään törmätään myös ajoittain Euroopan unionissa.
Those three factors, incidentally, are also present within the European Union.
FinnishEuroopassa on ajoittain joillain alueilla suuri toimituskatkojen vaara.
Some of the time, and in some areas, Europe is at high risk of a black-out.
FinnishTurkki on ajoittain ottanut esiin monia kiistakysymyksiä Egeanmerellä.
Turkey has disputed a number of issues in the Aegean at one time or another.
FinnishMyös suhteemme neuvostoon ovat parantuneet, vaikka ongelmia on ollut ajoittain.
Our relations with the Council have improved as well, though they have been difficult at times.
FinnishNe ovat kuitenkin ajoittain osoittautuneet pienten yritysten kannalta jonkin verran työläiksi.
They have however at times proven to be somewhat burdensome on smaller businesses.
FinnishSuhteet oikeusasiamieheen ovat ajoittain synnyttäneet näkemyseroja.
Relations with the Ombudsman have occasionally given rise to differences of opinion.
FinnishToisena osa-alueena on ilmastonmuutoksen ja sen ajoittain traagisten seurausten torjunta.
The second area: the fight against climate change and its sometimes tragic consequences.
FinnishAiemmin ilmaisinalue saattoi ajoittain täyttyä kuvakkeista.
In the past, the notification area could sometimes become cluttered with icons.
FinnishMeillä on tänä syksynä epäilemättä ajoittain kiihkeitä keskusteluja.
No doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
FinnishJopa onnellisimmassakin avioliitossa on ajoittain erimielisyyksiä.
Even the happiest marriages occasionally have points of disagreement.
FinnishAjoittain jopa sotilaalliset yksiköt turvautuvat väkivaltaan ja ihmisoikeuksien loukkauksiin.
At times, even military units use violence and violate human rights.
FinnishOn aina hyvä, kun hän huomaa ajoittain metelöivänsä liikaa.
It is always good when he notices that he occasionally makes too much noise.
FinnishHyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
FinnishTämänhetkisen väliaikaisen sopimuksen mukaisesti periaatteiden noudattamista valvotaan ajoittain.
Under the present interim agreement respect of these principles is periodically monitored.
FinnishMonet verkkoselaimet voivat myös tarjota tietoturvapäivityksiä ajoittain.
Also, many web browsers offer security updates periodically.