"ajo" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajo" englanniksi

volume_up
ajo {subst.}
EN

FI ajo
volume_up
{substantiivi}

volume_up
drive {subst.}
Tällä hetkellä eräs suuri ongelma on se, että emme saa rajoittaa ajokortin haltijan ajo-oikeuksia.
The big problem at the moment is that we must not diminish the holder's right to drive.
Lisäksi on varmistettava ajo- ja lepoaikojen noudattaminen.
It will also be necessary to ensure compliance with driving and rest periods.
Valvottavia tietoja ovat tietenkin ajo- ja lepoajat.
The figures that are to be monitored are of course the driving and rest times.
ajo (myös: laite, ajelu, kyyti, rassi)
volume_up
ride {subst.}

Esimerkkejä "ajo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishJoka tapauksessa kuljetusten tyhjänä ajo vähenee ja ympäristöä suojellaan.
Unladen journeys are already being reduced and the environment protected.
FinnishNäihin kuuluvat alle 3,5 tonnin ajoneuvojen ajo- ja lepoaikoja koskevat säännöt.
These include applying the rules on driving time and rest periods to vehicles under 3.5 tonnes.
FinnishMeidän on nostettava ajo-opetuksen tasoa koko Euroopan unionissa.
We need to raise the general level of driver training throughout the European Union.
FinnishNeuvosto vaati päivämäärän vahvistamista ajo- ja lepoaikoja koskevassa säädöksessä.
The Council insisted on confirming this date in the legal text on driving time and rest periods.
FinnishNäin pystyisimme muuttamaan ajo- ja matkustustapojamme, sekä tapaamme käyttää ajoneuvoja.
Then we will be in a position to change our habits as regards driving, vehicle use and travel.
FinnishLisäksi on varmistettava ajo- ja lepoaikojen noudattaminen.
It will also be necessary to ensure compliance with driving and rest periods.
FinnishUudella direktiivillä parannetaan eniten ajo- ja työaikoja.
The greatest improvement introduced by the new directive is in driving and working time.
FinnishValvottavia tietoja ovat tietenkin ajo- ja lepoajat.
The figures that are to be monitored are of course the driving and rest times.
FinnishKomissio on luvannut tehdä uudet esitykset ajo- ja lepoajoista.
The Commission promised us new proposals on driving and rest times.
FinnishAjo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen noudattamista valvottaisiin ajopiirturin avulla.
Tachograph evidence would be used to verify compliance.
FinnishMeidän on viitoitettava tietä ajo- ja lepoaikojen tarkistamiselle.
We must pave the way for revision of driving and rest times.
FinnishAjo- ja lepoajat, työaika ja valvonta kuuluvat yhteen.
Driving and resting times, working time and monitoring belong together.
FinnishMyös ajo-opetus paranee jatkuvasti, ja valtiot oppivat paljon toisiltaan.
Training for learner drivers is also constantly improving, and countries are learning a great deal from each other.
FinnishKysymys tieliikenteen valvontalaitteista kulkee käsi kädessä ajo- ja lepoaikoihin liittyvän kysymyksen kanssa.
The issue of tachographs goes hand in hand with the unresolved issue of driving and rest periods.
FinnishKuljettajat, asioiden on muututtava EU:ssa ajo- ja lepoaikojen osalta, ja siihen tarvitaan todisteita.
Drivers, things have to change in Europe in terms of driving times and rest periods, and so proof is required.
FinnishSe koskee rahtiliikenteen ajo- ja lepoaikojen noudattamista, jota on parannettava huomattavasti.
It concerns compliance with driving hours and rest periods in goods transport, which needs to be considerably improved.
FinnishSen sijaan on väärin, jos ihmiset tekevät niin rikottuaan ensin lakia ja menetettyään ajo-oikeutensa kotimaassaan.
What is wrong is when people get them after breaking the law and losing their licence their own country.
FinnishTämä on ilmeistä myös ajo- ja lepoaikojen suhteen.
That is also evident in driving and resting times.
FinnishKartta ja ajo-ohjeet)
Location: the Eurotower (see map and road directions)
FinnishSiksi työaikadirektiivin noudattamista on valvottava ja ajo- ja lepoajat tarkastettava.
It is for that reason that compliance with the working time directive must be monitored as well as driving and rest times checked up on.