"ajateltavissa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajateltavissa" englanniksi

FI

ajateltavissa {adjektiivi}

volume_up
ajateltavissa (myös: mahdollinen)

Esimerkkejä "ajateltavissa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJärkyttävämpää esimerkkiä markkinoiden epäonnistumisesta tuskin on ajateltavissa.
A more tragic example of the failure of the market is hard to imagine.
FinnishAinoa ajateltavissa oleva kolmas osapuoli koostuisi kansainvälisistä tarkkailijoista.
The only feasible third party would be a team of international observers.
FinnishByrokraattisella rutiinilla niihin reagoiminen on huonoin ajateltavissa oleva vastaus.
To react to this with even more red-tape is the worst response imaginable.
FinnishKomission ehdottama 20 000 300 000 euron rahoitus on pienin mahdollinen ajateltavissa oleva määrä.
The EUR 20 000 300 000 budget proposed by the Commission is a minimum.
FinnishHelms-Burtonin laki on huonoin ajateltavissa oleva esimerkki siitä, minkälaiseksi käsitämme vuoropuhelun.
The Helms-Burton affair is an extremely negative example of what dialogue can entail.
FinnishHerra Mečiar oli todella raaka ajateltavissa oleva diktaattori.
Mr Meciar really was a brutal potential dictator.
FinnishEi ole ajateltavissa, ettemme ehtisi klo 12 mennessä.
It is unthinkable that we should not get to this by 12 o'clock.
FinnishEnsimmäinen asia on se, onko laajentuminen ajateltavissa ilman vahvaa rakenne- ja koheesiopolitiikkaa.
The first question is whether enlargement is conceivable without a powerful structure and cohesion policy.
FinnishNiin ikään neuvoston tai neuvoston mahdollisen enemmistön näkemyksen mukaan tavoitearvot ovat ajateltavissa.
In the view of the Council, or a potential majority of the Council, target values are also conceivable.
FinnishAjateltavissa on muitakin reittivaihtoehtoja, jotka voisivat estää korvaamattomien vahinkojen aiheutumisen alueelle.
There are other routes conceivable that could prevent irreparable damage being done to the area.
FinnishMeidän on kuitenkin muistettava, ettemme voi suojautua vakuutuksin aivan kaikkien ajateltavissa olevien sattumien varalta.
However, we must bear in mind that we cannot insure against every conceivable eventuality.
FinnishMeidän kannaltamme ainoa ajateltavissa oleva vastaus on vaatia Sudanin johtajien varojen jäädyttämistä.
The only reaction that is possible from our side is to ask for the assets of the Sudanese leaders to be frozen.
FinnishAsia on niin yksinkertainen, että välittämättä jättäminen olisi mahdotonta eikä lainkaan ajateltavissa.
FinnishYhdysvaltojen ja EU:n välinen kauppasota alkaisi varmasti pahimmassa ajateltavissa olevassa poliittisessa tilanteessa.
A trade war between the US and the EU would undoubtedly come at the worst conceivable time politically speaking.
FinnishKuitenkaan 30 vuotta jatkuneen sisällissodan jälkeen ei kerta kaikkiaan ole ajateltavissa, että tämä tapahtuisi yhdessä yössä.
After 30 years of civil war, however, it is simply inconceivable that such a thing can be achieved overnight.
FinnishMiten on ajateltavissa, että valkoisen kirjan avulla voitaisiin ratkaista kyseisen alan ongelma, jonka sosiaaliset seuraukset ovat valtaisat.
How could anyone think that the White Paper will enable the problems of this sector to be solved?
FinnishSiten on mielestäni ajateltavissa, että esimerkiksi tavoitteen 2 alueiden sisällä olisi oma tavoitteen 3 mukainen tuki.
For example, I think that it is conceivable for there to be a separate Objective 3 assistance within Objective 2 regions.
FinnishInhimillisen mittapuun mukaan pahimman ajateltavissa olevan ydinvoimalaonnettomuuden mahdollisuuden pitäisi olla toiminnassa olevassa laitoksessa poissuljettu.
As far as is humanly possible, an MCA ought to be excluded during routine operation.
FinnishLausekkeita voi olla kolme, viisi, tai seitsemän, mutta etiketissä ei voida enää mainita lisäksi 20 ajateltavissa olevaa tai mahdollista vaaraa.
There may be three, five or seven of them. But it cannot list another 20 potential or conceivable risks.
FinnishSiksi onkin helposti ajateltavissa, että nämä suorat tuet tulisi suunnata yhteisen maatalouspolitiikan yleisten päämäärien mukaisesti.
It therefore seems reasonable to align these direct payments with the general aims of the common agricultural policy.