"ajanmukaistaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajanmukaistaa" englanniksi

FI

ajanmukaistaa [ajanmukaistan|ajanmukaistanut] {verbi}

volume_up
Tästä syystä nyt on oikea aika tarkistaa ja ajanmukaistaa direktiiviä.
As a result, it is now right to amend and update the directive.
Arvoisa puhemies, on tärkeää kehittää, täydentää ja ajanmukaistaa nykyistä lainsäädäntöä.
Mr President, it is important to develop existing legislation and to supplement and update it.
Puheenjohtajavaltio aikoo ajanmukaistaa myös lapsia ja aseellisia selkkauksia koskevat suuntaviivat.
The Presidency is also concluding an update of the Guidelines on Children and Armed Conflict.

Esimerkkejä "ajanmukaistaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishUskon, että tehtävämme on ennen kaikkea ajanmukaistaa ihmisoikeuksien suojelua.
In particular, we should be updating the areas where human rights need to be safeguarded.
FinnishArvoisa puhemies, on tärkeää kehittää, täydentää ja ajanmukaistaa nykyistä lainsäädäntöä.
Mr President, it is important to develop existing legislation and to supplement and update it.
FinnishArvoisa puhemies, yhdeksän vuoden jälkeen vuoden 1991 direktiiviä on tosiaankin aika ajanmukaistaa.
It is now nine years since the 1991 directive was produced and it is time to update it.
FinnishTästä syystä nyt on oikea aika tarkistaa ja ajanmukaistaa direktiiviä.
As a result, it is now right to amend and update the directive.
FinnishPuheenjohtajavaltio aikoo ajanmukaistaa myös lapsia ja aseellisia selkkauksia koskevat suuntaviivat.
The Presidency is also concluding an update of the Guidelines on Children and Armed Conflict.
FinnishKäyttäjät voisivat siten ajanmukaistaa autokantaansa ja alentaa osuuttaan liikenteen "hiilijalanjäljessä".
This would enable users to upgrade their fleets and lower their contribution to transport's 'CO2 footprint'.
FinnishSe yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa asioita.
It simplifies things and brings things up to date.
FinnishLiittyminen EU:hun on tunnustus pyrkimyksistä ajanmukaistaa maa sekä noudattaa yhteisön arvoja ja periaatteita.
Entry into the EU is recognition of the road taken towards modernising the country while respecting Community values and principles.
FinnishSiinäkin mielessä tätä tulee jatkaa ja, kuten edustaja Maat totesi, ajanmukaistaa ja sitä kautta viedä eteenpäin tällaista yhteistä hyvää.
In that respect it has to continue, and, as Mr Maat said, be brought up to date and this issue, which is in the common good, should be promoted.
FinnishYhteinen pyrkimyksemme on ajanmukaistaa kilpailupolitiikkaa ja vahvistaa sitä, sillä se on sosiaalisen markkinatalouden ja Euroopan rakentamisen peruspilari.
Our common aim is to reform and strengthen competition policy, a pillar of the social market economy and of European construction.
FinnishYhteisten etujemme mukaista on ajanmukaistaa rakenteet siten, että tulevaisuudessa niiden avulla voidaan nopeasti vastata syntyneisiin uhkiin.
It is in our common interest to modernise these structures, so that in future, they become a tool for responding rapidly to threats that have arisen.
FinnishEnsi kuussa meidän on määrä ajanmukaistaa kuolemanrangaistusta koskevat suuntaviivat.
Next month we also expect to conclude an update of the Guidelines on the Death Penalty, which coincides with the tenth anniversary of the guidelines.
FinnishOlemme antaneet tämän lainsäädännön, jotta siitä tulisi helpompaa ja jotta ammattipätevyyden tunnustamismenettely voidaan todella ajanmukaistaa.
We have put this legislation in place so that this will become easier and so that the process of recognising professional qualifications can genuinely be brought up to date.
FinnishEmme ole tehneet tarkistuksia näihin direktiiveihin melkein 20 vuoteen, joten tehtävämme on ryhtyä tarkistamaan niitä yksityiskohtien osalta sekä ajanmukaistaa ja päivittää ne.
We have not had a revision of these directives for nearly 20 years, so we are engaging in a bit of a fine-tuning exercise to modernise and update them.
FinnishSisämarkkinoiden kehitys ja yhteisön sisäisen liikenteen kasvu ovat merkinneet sitä, että jo kymmenen vuoden ajan meillä on ollut tarve ajanmukaistaa voimassa olevia sääntöjä.
The development of the internal market, and the increase in Community traffic have meant that for ten years we have needed to update the rules in force.
FinnishJäsenvaltioiden pitäisi edelleen kehittää ja ajanmukaistaa keskitettyjä asiointipisteitä, joista pitäisi pitkällä aikavälillä kehittyä täysin valmiita sähköisen hallinnon keskuksia.
Member States should continue developing and upgrading the points of single contact which, in the long run, should become fully-fledged e-government centres.
FinnishSe merkitsee, että voimme hyvin nopeasti alkaa ajanmukaistaa näitä palveluja ja että voimme huolehtia siitä, että tuloksena on todella hyviä yrityksiä, jos ne eivät ole sitä jo nyt.
This means that we will be able to modernise services of this kind very rapidly, and that we can ensure that they become first-rate businesses, if they are not so already.
FinnishEuroopan unionin koulutuspolitiikassa ja ulkosuhdepolitiikassa on tapahtunut muutoksia, ja sen vuoksi ETF:stä annettua asetusta on tarpeen ajanmukaistaa vastaamaan tapahtunutta kehitystä.
The European Union's policies in the education & training and external relations fields have developed and the ETF regulation therefore needs to be updated to take account of those developments.
FinnishKoska silloin ei syntynyt tuloksia, haluaisimme selventää ja ajanmukaistaa näillä suosituksilla näkemyksiämme maataloudesta, palveluista ja teollis- ja tekijänoikeuksien erityisestä muodosta.
As that round failed to achieve a result, we now wish to clarify and update our position by putting forward these recommendations on agriculture, services, and specific intellectual property issues.