FI

ajan {prepositio}

volume_up
Slovenian keskuspankki vaihtaa tolarseteleitä euroiksi määräämättömän ajan.
Slovenian tolar banknotes can be exchanged at Banka Slovenije for an indefinite period of time.
- (NL) Vuosisatojen ajan sotarikoksista ei nostettu syytteitä.
- (NL) For centuries, no prosecutions were brought for crimes committed during wars.
Eräs pätevä lääkäri yritti vuosien ajan rekisteröityä lääkäriksi Espanjassa.
A qualified doctor tried for a number of years to register as a doctor in Spain.

Esimerkkejä "ajan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishParlamentti on osoittanut syvän mielenkiintonsa koko neuvottelumenettelyn ajan.
This Parliament has shown its great interest throughout the negotiation process.
FinnishUseiden vuosien ajan laajentuminen oli vain harras toive; pian siitä tulee totta.
For many years enlargement has been a mere aspiration; soon it will be realised.
FinnishTästä direktiivistä on keskusteltu jo syyskuusta 2002 eli lähes 1,5 vuoden ajan.
This directive has been under discussion since September 2002 – nearly 18 months.
FinnishEuroopan parlamentti pidetään täysin ajan tasalla menettelyn kaikissa vaiheissa.
The European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.
FinnishAjan mittaan tämä uhkaa vahingoittaa koko ekosysteemiä kyseisillä kalastusvesillä.
In time this risks damaging the whole ecosystem in the fishing waters concerned.
FinnishVakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
FinnishKatson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu.
I believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
FinnishTurkin pääministeri Erdogan on työntänyt naisia taka-alalle kymmenen vuoden ajan.
Mr Erdogan, the prime minister of Turkey, has put women in Turkey back ten years.
FinnishEKP:n lausunto keskipitkän ajan rahoitustukea koskevasta yhteisön lainsäädännöstä
ECB Opinion on Community legislation relating to medium-term financial assistance
FinnishOlipa Kööpenhaminaa tai ei, ilmastonmuutos on täällä tulevien vuosikymmenten ajan.
Copenhagen or no Copenhagen, climate change will be with us for decades to come.
FinnishUnioni ojensi kätensä diktaattoreille vuosien ajan omista arvoistaan piittaamatta.
The Union reached out to the dictators for years, in contempt of its own values.
FinnishVaikka Yhdysvalloissa talouden tilanne paranee koko ajan, yhä on monia ongelmia.
Even if the American economy is improving all the time, many problems remain.
FinnishTämä edellyttää perusteellisia ja kestäviä pyrkimyksiä koko neuvottelujen ajan.
This will require a thorough and sustained effort throughout the negotiations.
FinnishYhteinen kalastuspolitiikka (YKP) on toiminut nykyisessä muodossaan 18 vuoden ajan.
The common fisheries policy in its current form has been operating for 18 years.
FinnishToissijaisuusperiaatteella on ollut koko ajan tärkeä osa tässä keskustelussa.
The concept of subsidiarity has played an important part throughout this debate.
FinnishOnnittelut rouva Fontainelle siitä, että hän vei meidät hyvin vaikean ajan läpi.
Congratulations to Mrs Fontaine for getting us through a very difficult time.
FinnishAjan myötä rakenne on selkeytynyt ja aihealueista on tullut konkreettisempia.
Over time, the structure has become clearer and the subject areas more specific.
FinnishOlemme keskustelleet usean vuoden ajan rahoitustuesta kyseisille yrityksille.
For many years, we have been discussing financial support for these enterprises.
FinnishYleinen humanitaarinen tilanne on edelleen vakava, mutta vakiintuu koko ajan.
The overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise.
Finnish119 artikla on jo vuosien ajan säätänyt naisten ja miesten samapalkkaisuudesta.
For many years, equal pay for men and women has been enshrined in Article 119.