FI

ajaa [ajan|ajanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Juuri voitontavoittelu ajaa lentoyhtiöt tekemään valintoja, jotka johtavat myöhästymisiin.
It is precisely the airlines' quest for profit that has led them to make the choices that cause these delays.
Lisäksi juuri meidän epätasaisen kehityksen mallimme ajaa näitä maita köyhyyteen ja velkaantumiseen.
Furthermore, our model of unequal development leads to poverty and indebtedness in these countries.
He eivät saa enää ajaa autoa, ja kansainvälisten järjestöjen työtä vaikeutetaan suuresti.
They are no longer allowed to play leading roles, and the work of international organisations is being hugely obstructed.
He saavat oikeuden ajaa raskaimpia moottoripyöriä vasta 24-vuotiaina suoraan, ilman välivaiheita.
Not until the age of 24 can they be given the right to ride the heaviest motorcycles without any intermediary steps.
Ted oli kilpamoottoripyöräilijä, mutta 1978 hän joutui auto-onnettomuuteen ja menetti näkönsä, mikä on tuhoisaa, jos yrittää ajaa moottoripyörää.
Ted was a motorcycle racer, but in 1978 he had a car accident and lost his sight, which is devastating if you're trying to ride motorbikes.
Käytän sähköpyörää käytännöllisten syiden takia, koska se on kannattavaa, sillä on nopeampaa ajaa Prahan liikenteessä ja voin käyttää pukua.
I use it for practical reasons, because it pays off for me, as it is quicker in the Prague traffic and I can ride it wearing a suit.
Onko kyse siitä, että saatamme ajaa terveydenhuollon alas jäsenvaltioissa?
Is it a concern that we might run down health services in Member States?
Vanhassa tietokoneessa kannattaa ajaa virusten ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelma ennen tiedostojen siirtoa.
It’s a good idea to run antivirus and antispyware programs on your old PC before you transfer files.
Laiva ajaa karille, jos sen miehistöllä on väärä luulo meren syvyydestä.
A vessel runs aground if its crew has a false perception of the seabed.

Esimerkkejä "ajaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEt voi ajaa toiseen maahan vain väliaikaisen ajokortin tai todistuksen turvin.
You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
FinnishJos auton omistajilla ei ole katsastustodistusta, he eivät saa ajaa autollaan.
If you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle.
FinnishLupaan ajaa kansalaisten asiaa vastakin teidän yhteistyönne ja tukenne turvin.
I remain committed to serving the citizens with your cooperation and support.
FinnishEpämääräinen ja lannistava Kööpenhaminan sopimus ei saa ajaa meitä Meksikoon.
We cannot be driven to Mexico by the vague and disheartening Copenhagen agreement.
FinnishSe ei kuitenkaan saa olla propagandakoneisto, joka ajaa enemmistön näkökantaa.
It must not, however, be a propaganda machine for the view of the majority.
FinnishSe on hyvä otsikko sille aluepolitiikalle, jota meidän tulee unionissa ajaa.
It is a good heading for regional policy which we ought to introduce into the Union.
FinnishAiomme joka tapauksessa ajaa edelleen näitä mielestämme oikeudenmukaisia toimia.
We shall nevertheless continue to put the case for these fair measures.
FinnishAuto ajaa koptilaisen kirkon oven ohi, laukauksia ammutaan väkijoukkoon.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
FinnishEU ajaa oikeistopolitiikkaa ja Ruotsin hyvinvointipolitiikka joutuu vaaravyöhykkeeseen.
Right-wing policy is promoted in the EU, and the Swedish welfare policy is at risk.
FinnishSiten ne voivat kukoistaa ja samalla ajaa pois uudet ääriliikkeet ja diktaattorit.
This way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
FinnishEmme anna ihmisten ajaa autoa humalassa, koska heillä ei silloin ole koordinaatiokykyä.
We do not allow people to drink and drive because their coordination is gone.
FinnishEuroopan kansojen on tunnettava, että Euroopan unioni ajaa heidän etujaan.
Europe’s populations must feel that the European Union has their interests at heart.
FinnishLisäksi pitää paikkansa, että komissio on alkanut ajaa kiellon kumoamista.
It is also true that the Commission has started to ask that the moratorium be lifted.
FinnishSukupuolten tasa-arvoa työpaikoilla alettiin ajaa kolmekymmentä vuotta sitten.
Legislation on sexual equality in the workplace goes back thirty years.
FinnishMuuten kansalaisten huoli saattaa hyvinkin ajaa liiketoiminnan Atlantin toiselle puolelle.
Otherwise public concerns may well drive economic activity across the Atlantic.
FinnishSokeritehtaiden sulkeminen ajaa viljelijät ja teollisuustyöntekijät työttömyyteen.
The closure of sugar factories will send farmers and industrial workers into unemployment.
Finnish(EN) Jäsen Crowley aloitti sanomalla, että hän ajaa asiassa henkilökohtaista etuaan.
Mr Crowley began by saying that he has a personal interest in this matter.
FinnishTragedia on se, että se ajaa niin monet viattomat uhrit köyhyyteen sitä ennen.
The tragedy is that it will grind so many innocent victims into poverty before it does so.
FinnishAsiaa ajaa 12 valtiota, joiden joukossa on myös Yhdistynyt kuningaskunta.
It is being driven forward by 12 countries that include the United Kingdom.
FinnishEU ajaa polttoainekustannusten vähentämistä 20 miljardilla eurolla vuoteen 2010 mennessä.
The EU is advocating a possible reduction in these costs of EUR 20 billion by 2010.