"aivan" - Englanninkielinen käännös

FI

"aivan" englanniksi

volume_up
aivan {interjektio}
EN
volume_up
aivan [esimerkki]
EN
FI

aivan {adverbi}

volume_up
1. yleinen
On aivan selvää, että ensimmäiseksi on ryhdyttävä soveltamaan varovaisuusperiaatetta.
It is quite clear that the precautionary approach is the first thing to be taken.
Lähes kaikki puhujat ovat aivan aiheellisesti maininneet Internetin turvallisuuden.
Almost all of the speakers have quite justifiably mentioned Internet security.
On aivan selvää, että Euroopan ympäristölainsäädäntö ei toimi tällä alalla.
Quite plainly, European environment legislation in this field is not working.
Tämä on toinen kysymys ja aivan yhtä tärkeä, mutta sitä on käsiteltävä erikseen.
That is another issue, and every bit as important, but it needs to be dealt with separately.
Nämä nuoret ovat aivan yhtä kyvykkäitä kuin nuoret missä tahansa muualla.
These young people are every bit as capable as young people everywhere.
Tulevaisuus on aivan yhtä tärkeä kuin nykyhetkikin.
The future is every bit as important as the present.
Kyseisissä artikloissa sanotaan aivan selvästi, että äänestys toimitetaan välittömästi.
Those rules say quite clearly that the vote will be taken immediately.
A disaster is unfolding immediately beyond our external border.
Aivan välittömästi ratkaisevassa asemassa on rahoitus luottamuksen lisäämiseksi ja toiminnan kannustamiseksi.
Most immediately, finance is crucial for building trust and spurring action.
2. "aivan liikaa ym."
Länsi-Saharan konfliktissa kyse on konfliktista, joka on kestänyt aivan liian kauan.
As far as the Western Sahara conflict is concerned, it has gone on far too long.
Minulle on raportoitu, että kaikki sujuu aivan liian hitaasti, aivan liian byrokraattisesti.
I am told that progress was far too slow and there was far too much bureaucracy.
EU:ssa on aivan liian paljon kalastajia tavoittelemassa aivan liian pieniä kalakantoja.
In the EU we have far too many fishermen chasing far too few fish.

Esimerkkejä "aivan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme aivan alkuvaiheessa tämän alan lähtiessä maanosassamme valtavaan kasvuun.
We are at the very beginning of an explosion of this industry on this continent.
FinnishMietinnössä korostetaan aivan oikein tämän direktiivin täytäntöönpanon hitautta.
The report rightly highlights the slow pace of implementation of this directive.
FinnishOn aivan liian aikaista ottaa esille toimielinten välisen sopimuksen 19 artikla.
It is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
FinnishKaikki muut saavat syyn niskoilleen; aivan varmaan siitä syytetään kaikkia muita.
Everybody will get the blame; everybody else will be blamed for the uncertainty.
FinnishSiinä pyydetään komissiota aivan oikein antamaan asiasta ehdotuksen vuonna 2003.
It rightly calls on the Commission to present a proposal on the matter in 2003.
FinnishSanoitte aivan oikein: me tarvitsemme kärsivällisyyttä, viisautta ja tasapainoa.
What you said is correct: we need patience, we need wisdom and we need balance.
FinnishSuhtautumisemme perustuu tällä hetkellä edelleen aivan liiaksi markkinahyötyyn.
At this moment in time we still have an excessively market-profit-oriented view.
FinnishOlen tukenut tätä ajatusta aivan Euroopan parlamentin jäsenyyteni alusta saakka.
I have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
FinnishMainitsen aivan aluksi sen, että olette Lissabonin sopimuksen innokas kannattaja.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
FinnishEnglantilaiset ovat joutuneet kärsimään BSE-taudin haitoista jo aivan tarpeeksi.
The English have had to suffer the inconveniences of BSE for quite long enough.
FinnishTiedätte aivan hyvin, että kyselytunnilla voi käyttää yhden ainoan puheenvuoron.
You are well aware that during Question Time, you can only have the floor once.
FinnishViittaan aivan ensiksi terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.
I am referring first of all to the fight against terrorism and organised crime.
FinnishEU:n kalastuslaivastojen ylikapasiteetti johtaa aivan liian suuriin saaliisiin.
Overcapacity in the fishing fleets in the EU is leading to far too large catches.
FinnishVoin ymmärtää, että säännöistä on aivan oikein talousarvioon liittyviä huolia.
I can understand that there are budgetary concerns, rightly so, about the rules.
FinnishOllakseni aivan rehellinen minun on sanottava, että tämä vaihtelee maasta toiseen.
To be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
FinnishKomissio on ollut mukana prosessin valmisteluissa aivan alkuvaiheista lähtien.
The Commission has been involved in its preparation since the very early stages.
FinnishOlemme kärsineet liikaa jo aivan liian kauan ja haluamme paremman elämän kaikille.
We have suffered enough for far too long and we want a better life for everyone.
FinnishTänään on aivan perustellusti todettu, että unionin laajentumisessa on edettävä.
It has been said quite rightly today that enlargement of this Union must go ahead.
FinnishMiten suhtaudumme hallintoon, joka koettelee aivan avoimesti kaikkia rajojaan?
How do we deal with a regime that is quite blatantly pushing all its boundaries?
FinnishMielestäni EU:n on sanottava aivan selvästi, että Ukrainaan voi liittyä siihen.
I believe the Union must say quite clearly that Ukraine is entitled to join it.