"ainutlaatuinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ainutlaatuinen" englanniksi

FI

ainutlaatuinen {adjektiivi}

volume_up
ainutlaatuinen
Heille on kehittynyt ainutlaatuinen kulttuuri ja ainutlaatuinen suhtautumistapa kansainvälisiin asioihin.
They have developed a unique culture and a unique approach to international affairs.
Kyseessä on ainutlaatuinen kokemus, jota me nyt voimme hyödyntää Latviassa.
This will be a unique experience, which we will then be able to apply in Latvia.
Tämä on ainutlaatuinen tapaus demokraattisessa politiikassa, eikä sitä voida hyväksyä.
This is a unique occurrence in democratic politics that is unacceptable.
ainutlaatuinen (myös: ainoa, ainut)
Euroopan unioni on ainutlaatuinen esimerkki vahvasti innovatiivisesta hallintotavasta.
The European Union is the only example of potentially innovative governance.
Se on ainutlaatuinen ja myös ainoa suhde, joka meillä on erityisesti eteläisten naapuriemme kanssa.
This is the unique and only relationship we have with our southern neighbours in particular.
Tapaus on surullinen ja dramaattinen eikä ainutlaatuinen Afrikassa, sillä vastaavia tapauksia on muitakin.
It is a very sad and tragic story, and it is not the only one in Africa – there are others.
ainutlaatuinen
Lord Bach totesi, että REACH-asetuksesta toimitettava äänestys on ainutlaatuinen mahdollisuus.
Lord Bach said that the vote on REACH is a once-in-a-lifetime opportunity.
Kyproksen turkkilaiset menettäisivät valitettavasti pelin, koska kyseessä on erittäin ainutlaatuinen tilaisuus.
The Turkish Cypriot would unfortunately lose out because this is a once-in-a-lifetime opportunity.
Se oli ainutlaatuinen kokemus ennen kaikkea siksi, että sitä oli edeltänyt pitkä prosessi, jonka aikana molemmat puolet olivat tehneet lujasti töitä.
It was a once-in-a-lifetime experience, above all because the event had been preceded by a long process involving a great deal of work on both sides.
Hänen ainutlaatuinen postkolonialistinen kiihkoisänmaallisuutensa auttoi varmasti käännyttämään useita irlantilaisia republikaaneja Lissabonin sopimuksen puolelle.
His singular style of post-colonial jingoism certainly served to recruit several of the Irish republicans to the pro-Treaty cause.
ainutlaatuinen (myös: vertaansa vailla oleva)
Se tulee todellakin olemaan ainutlaatuinen, eikä ole valmista mallia noudatettavaksi.
Indeed it will be sui generis as there is no model to follow.
Vaikka kyseessä olisi ainutlaatuinen tapaus, emme vapaudu vastuusta.
The claim that it is a sui generis case does not indemnify us.
Se on ainutlaatuinen, joten meidän on keksittävä tavat sen kehittämiseen.
It is sui generis so we have to find ways to develop it.

Esimerkkejä "ainutlaatuinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaikkien näiden maiden välillä vallitsee ainutlaatuinen keskinäinen kumppanuus.
The nature of the partnership between all those countries is absolutely unique.
FinnishKyseessä on ainutlaatuinen kokemus, jota me nyt voimme hyödyntää Latviassa.
This will be a unique experience, which we will then be able to apply in Latvia.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on Natolle ainutlaatuinen ja tärkeä kumppani.
Madam President, the European Union is a unique and essential partner for NATO.
FinnishMeillä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tämä kriisi mahdollisuudeksi.
However, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
FinnishKreikka on ainutlaatuinen erityistapaus euroalueella ja nyt Euroopan unionissa.
Greece is a unique and particular case in the euro area, and now the European Union.
FinnishKemian kieli on yleismaailmallista, ja jokainen kemiallinen kaava on ainutlaatuinen.
The language of chemistry is universal, and each chemical formula is unique.
FinnishMielestäni tässä on ainutlaatuinen tilaisuus Euroopan investointipankille.
I believe this presents a unique opportunity for the European Investment Bank.
FinnishEuroopan unioni on ainutlaatuinen esimerkki vahvasti innovatiivisesta hallintotavasta.
The European Union is the only example of potentially innovative governance.
FinnishIirin kielen tapauksessa vuonna 1973 toteutettiin erityinen ja ainutlaatuinen toimenpide.
In the case of the Irish language a specific and unique measure was made in 1973.
FinnishOlen hieman eri mieltä kanssanne, sillä mielestäni tuo järjestelmä on ainutlaatuinen.
I would argue a little bit with you on that because I believe it is unique.
FinnishTämä on ainutlaatuinen ensiaskel myös Euroopan parlamentin toiminnassa.
This also marks a unique first step in the activities of the European Parliament.
FinnishAloitan tästä, koska kokemus on ollut ainutlaatuinen omalta kannaltani.
I would like to start with that because it has been a unique experience for me.
FinnishAKP-puolueen toteuttama hanke on ainutlaatuinen ja maailmanlaajuisesti merkittävä.
The experiment which the AKP Party is conducting is unique and of worldwide significance.
FinnishEU:lla ja Amerikan yhdysvalloilla on ainutlaatuinen asema maailmankaupassa.
The EU and the United States of America play a unique role in world trade.
FinnishEuroopan unionilla on ainutlaatuinen talous, johon kuuluu 500 miljoonaa kuluttajaa.
The European Union has a unique economy, boasting 500 million consumers.
FinnishJokainen ihminen on ainutlaatuinen, jokaiseen ihmiseen kätkeytyy jotakin pyhää.
Each person is unique; there is something sacred in each human being.
FinnishLomén sopimus on ainutlaatuinen, ja se tulee säilyttää, siitä ei ole epäilystäkään.
The Lomé Convention is unique and should be maintained, of that there should be no doubt.
FinnishOn totta, että valtiontukien valvontajärjestelmämme on ainutlaatuinen maailmassa.
It is true that our state aid control system is unique in the world.
FinnishEuroopan yhteistyö on ainutlaatuinen väline taistelussa huumerikollisuutta vastaan.
European cooperation is a unique instrument when it comes to fighting international crime.
FinnishTämän parlamentaarisen valtuuskunnan rakenne on edelleen erityinen ja ainutlaatuinen.
The format of this parliamentary delegation remains special and unique.