FI

aines {substantiivi}

volume_up
Elintärkeä ideologisen kuohunnan aines on esitelty.
A vital element of ideological ferment has been introduced.
Toinen huomautus: mielestämme eurooppalaiset kaupungit ovat unionin poliittisen elämän olennainen aines.
The second comment is that we believe that the European cities are an essential element in the Union's cultural policy.
Kolmanneksi puhun Kosovosta, jossa kävin vain pari päivää sitten ja jossa radikaali aines vahvistuu jatkossa, mikäli presidentti Rugova epäonnistuu rauhaan pyrkivissä toimissaan.
Thirdly, there is Kosovo, which I visited only a few days ago, and where radical elements will gain in strength if we carry on letting President Rugova miss the mark with his policy of seeking peace.
aines (myös: rehu, materiaali)
(FI) Arvoisa puhemies, kasvava eurooppalainen trendi on tälle hetkellä oikeistopopulismi, jonka keskeisin aines on EU-vastaisuus.
(FI) Mr President, a growing European trend at present is rightwing populism, whose core ingredient is opposition to the EU.
Joissakin tapauksissa merkinnässä ilmoitettu aines ei kuitenkaan ole aivan sama, jota elintarvikkeessa on oikeasti käytetty.
There are, however, cases when the ingredient indicated on the label is not exactly the same as the one really used in the food, for example 'Parma ham' not really coming from Parma.
EN

Ain {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Ain
There is a saying in English: 'If it ain't broken, don't fix it.'
Englanninkielisessä sananlaskussa todetaan: "If it ain't broken, don't fix it."
I think it was that great group of Swedish philosophers who said: 'Money, money, money, I work all day, I work all night to pay the bills I have to pay, ain't it sad.
Joukko ruotsalaisfilosofeja lauloi muinoin: "Money, money, money, I work all day, I work all night to pay the bills I have to pay, ain't it sad.

Esimerkkejä "aines"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish- Toiseksi meidän on suojauduttava suoraan siltä riskiltä, että maa-aines huuhtoutuu pois.
- secondly, we need direct protection from the risk so that the soil is not washed away;
FinnishSiinä on erittäin tärkeää yhteistyön demokraattinen perusta, joka on sopimuksen olennainen aines.
The democratic basis of cooperation constitutes an essential part of the agreement.
FinnishSuora viestintä on kuitenkin tehokkuuden olennainen aines.
However, this direct communication is an essential constituent of an effective procedure.
FinnishEn tiedä, mitä tällainen aines aiheuttaa niiden kiduksissa.
I don't know what this kind of stuff will do in their gills.
FinnishElintärkeä ideologisen kuohunnan aines on esitelty.
A vital element of ideological ferment has been introduced.
FinnishNäin kasvatetaan rikollinen aines seuraaville vuosille.
FinnishToinen huomautus: mielestämme eurooppalaiset kaupungit ovat unionin poliittisen elämän olennainen aines.
The second comment is that we believe that the European cities are an essential element in the Union's cultural policy.
FinnishOppikirjoja on siis tarkistettava, ja niistä on poistettava kaikki sellainen aines, joka saattaa herättää vihaa tai aggressiivisuutta.
Textbooks ought therefore to be revised and any content likely to awaken hatred and aggression removed.
FinnishEmme voi myöskään hyväksyä tarkistusta 29, koska katsomme, että kaupunkijätteiden orgaaninen aines on uusiutuva energialähde.
Nor can we accept Amendment No 29, since we feel that the organic part of urban waste is a renewable energy source.
FinnishKäytetään se aines hyväksi, mikä voidaan.
FinnishOn kohtuutonta, että tällainen maaperään liukenematon ja muuten vielä hyödyllinen aines luokiteltaisiin kaatopaikkajätteeksi.
It is unreasonable to classify this sort of non-biodegradable but otherwise still useful extracted material as landfill.
FinnishKantaihminen" synnyttää kaksi ihmistä, joilla molemmilla on erilainen luonne, mutta sama geneettinen aines.
It is a human 'strain' , which then gives rise to two human beings, each with a different personality though with the same genetic material.
Finnish(FI) Arvoisa puhemies, kasvava eurooppalainen trendi on tälle hetkellä oikeistopopulismi, jonka keskeisin aines on EU-vastaisuus.
(FI) Mr President, a growing European trend at present is rightwing populism, whose core ingredient is opposition to the EU.
FinnishTärkeää tässä asetuksessa on, etteivät kuolleet eläimet ja hävitettäväksi määrätty eläinperäinen aines pääse enää ravintoketjuun.
What is important in this regulation is that dead animals and condemned animal material can no longer be brought into the food chain.
FinnishOn sellaisiakin tapauksia, joissa sellainen aines on turvallista, joka on peräisin muista luista kuin pääkallosta ja selkärangasta tai nuorien eläimien luista.
There is a case that material from bones other than the skull and vertebral column or from bones of young animals is safe.
FinnishLisäksi ehdotetaan, että painekeittostandardien soveltamista eläinten sivutuotteisiin olisi vaadittava silloinkin, kun tästä syntyvä aines on tarkoitus vielä polttaa.
It is proposed to require the use of pressure-cooking standards for animal by-products even if the resulting material is incinerated.
FinnishOlemme kuitenkin nähneet, että tämän komitean tarkoituksena on tällä hetkellä ainoastaan puolustaa kansallisia näkökantoja ja höylätä pois kaikki yhteisöllinen aines.
But the Committee as it stands today, as we have seen, is there merely to defend national interests and skim off anything that is Community-related.
FinnishPoistettava maa-aines oli ennen kuljetusta analysoitava, jotta se pystyttiin sijoittamaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
These works started with the removal of soil, which had to be analysed before being transported in order for it to be disposed of in the most environmentally friendly manner possible.
FinnishArvoisa puhemies, tämä banaani on sodan aines - EU:n aiheuttaman ja Amerikan kanssa käymän kauppasodan, joka on kestänyt 16 vuotta ja on nyt hävitty vaikuttavasti.
on behalf of the EFD Group. - Madam President, this banana is the stuff of war - an EU-inspired trade war with America that has lasted 16 years and has now been lost spectacularly.
FinnishLuokkaan 2 tai 3 kuuluva aines, riippumatta siihen liittyvästä riskistä, voidaan hävittää helpommin viranomaisten valvonnassa, jos jätettä syntyy vain pieniä määriä viikossa.
Category 2 or 3 material may, irrespective of the risk associated with it, be disposed of more easily, under official supervision, if there are only small quantities of waste per week.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ain":

ain
English