"aineisto" - Englanninkielinen käännös

FI

"aineisto" englanniksi

FI

aineisto {substantiivi}

volume_up
aineisto (myös: raaka-aine, materiaali)
Ihmettelen edelleen sitä, miksi tausta-aineisto on jatkuvasti salaiseksi leimattua.
I also wonder why the background material is still marked secret.
Rikollinen aineisto tulee voida löytää. Se ei ole poliisitointa.
We must be able to locate criminal material, which should not have to be a job for the police.
Saatavillamme oleva aineisto ja julkaistu tutkimus ovat valaisevia mutta eivät normatiivisia.
The material available to us and the study as published are enlightening, but they are not normative.
aineisto (myös: tieto)
Nyt sama aineisto voidaan selata omasta työhuoneesta käsin tietokoneella.
Now the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
The data would seem to suggest that…
Vastikään on kuitenkin kerätty laaja uudentyyppinen aineisto, joka käsittää kohteita aivan rantaviivan välittömästä läheisyydestä Itämeren matalista merenlahdekkeista.
Quite recently, however, extensive new data has been collected covering areas right in the vicinity of the coastline, in the shallow coves of the Baltic.

Esimerkkejä "aineisto"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt sama aineisto voidaan selata omasta työhuoneesta käsin tietokoneella.
Now the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
FinnishIhmettelen edelleen sitä, miksi tausta-aineisto on jatkuvasti salaiseksi leimattua.
I also wonder why the background material is still marked secret.
FinnishKansallisten hallitusten ja tutkimuslaitosten aineisto on myös otettava huomioon.
There are the national governments and research institutes.
FinnishMinulla on hallussani tätä tapausta koskeva täydellinen aineisto, myös valokuvia ja lääkärintodistus.
I will give you a full file on the case including photographic and medical evidence.
FinnishRikollinen aineisto tulee voida löytää. Se ei ole poliisitointa.
We must be able to locate criminal material, which should not have to be a job for the police.
FinnishSaatavillamme oleva aineisto ja julkaistu tutkimus ovat valaisevia mutta eivät normatiivisia.
The material available to us and the study as published are enlightening, but they are not normative.
FinnishLopputulos oli se, että lehdistö- ja viestintäpääosasto totesi, ettei aineisto ollut miltään osin kunnossa.
The result of that was that DG Press said that none of it was in order.
FinnishKyseinen aineisto on nyt luokiteltu neljään luokkaan, aikaisemmin ne olivat kahdessa luokassa.
The material in question has now been classified into four categories, whereas previously there were two.
FinnishNiitä ei kuitenkaan mainita vuosikertomuksissa, ja tausta-aineisto on edelleen salaista.
No further mention of them is to be found in the annual reports, and the underlying documents remained confidential.
FinnishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Historia > Arkisto > Julkistettu aineisto
Navigation Path: Home > The European Central Bank > History > Archives > Records released
FinnishRietas aineisto vaarantaa selvästi Internetin edut.
Obscenity is clearly endangering the benefits of the Internet.
FinnishTammikuun 21. päivänä hyväksytty aineisto sisälsi jo tärkeimmät poliittiset viestit ja keskeiset päätelmät.
The material adopted on 21 January already contained the main political messages and key conclusions.
FinnishTein sen siitä huolimatta, koska minua neuvottiin niin ja koska minulle esitetty aineisto tuki tätä ratkaisua.
Nonetheless I took it because I was advised to and the evidence that was put before me supported it.
Finnishsaatu empiirinen aineisto tukee merkittävän aseman antamista rahan
FinnishLobbyn tuottama aineisto on laadukasta, kuten myös sen järjestämät foorumit, seminaarit ja konferenssit.
The material produced by the lobby is high quality, as are the forums, seminars and conferences which they organise.
FinnishNäin osoittaa tiedeyhteisöjen keräämä aineisto sekä Amerikassa että Euroopan unionissa.
This has been as a result of evidence which has been forthcoming by scientific communities, both in America and in the European Union.
FinnishAineisto, johon viitataan liitteen IV osassa kolme, on kuitenkin erittäin teknistä ja mahdollisesti liian runsasta.
The documentation referred to in Annex 4, part three, is, however, highly technical and potentially voluminous.
FinnishEsitetty aineisto herättää muutamia kysymyksiä.
FinnishLaiton ja vahingollinen aineisto Internetissä
FinnishAsiakirja-aineisto ja vakava tieteellinen tutkimus ovat olleet painossa vuodesta 1997 lähtien, ja siellä ne odottavat pölyyntymässä.
The documentation and the serious scientific research has been in print since 1997 and it sits there gathering dust.