"aineellinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aineellinen" englanniksi

FI

aineellinen {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "aineellinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan unionin laajentuminen ei ole kuitenkaan pelkästään aineellinen kysymys.
The enlargement of the European Union is, however, not just a material question.
FinnishKulttuuriperinnön osalta on mielekästä erottaa toisistaan aineellinen ja aineeton perintö.
In the field of cultural heritage it is right to distinguish between movable and fixed heritage.
FinnishUudistukset, motivointi ja välttämätön aineellinen turvallisuus ovat suorassa yhteydessä toisiinsa.
There is a direct connection between reform, motivation and necessary material security.
FinnishTärkeää ei ole pelkkä aineellinen apu vaan myös pakolaisten vastaanottaminen EU: n jäsenvaltioihin.
What is important here is not just material assistance but also the reception of refugees by the Member States.
FinnishBurman kansan intressejä palvellaan parhaiten tasapainoisella politiikalla, johon kuuluu myös aineellinen apu.
The interest of the Burmese people is best served with a balanced policy, including substantial assistance.
FinnishSyy siihen, että postipalvelut kuitenkin kannattavat alv-kannan käyttöönottoa, on perustaltaan aineellinen.
The reasons why postal systems are, nevertheless, fighting for the introduction of a VAT rate are basely material.
FinnishArvoisa puhemies, elämme maailmassa, jota leimaa suuri aineellinen rikkaus, mutta rikkaus on jakautunut epätasaisesti.
Mr President, we live in a world characterised by great material wealth, but the wealth is unevenly distributed.
FinnishMaiden aineellinen tilanne, ei niinkään niiden mahdolliset sotilaalliset valmiudet, määrää niiden menestyksen.
The material situation of countries, rather than the military capabilities they might possess, will determine their success.
FinnishSyyt väestönkasvun romahdukseen ovat hyvin monimuotoisia ja niissä yhdistyvät sosiaaliset kysymykset ja aineellinen turvallisuus.
The reasons for the drop in population growth are very complex and transcend social issues and material security.
FinnishAvoimuus ja aineellinen tiedonvaihto ovat reilun kilpailun ja verotaakan oikeudenmukaisen jakautumisen perusta.
Transparency and the physical exchange of information are the foundations of fair competition and of a fair distribution of the tax burden.
FinnishKansainvälisen yhteisön on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin esitettävä moraalinen ja aineellinen solidaarisuutensa Angolan kansalle.
The international community must, now more than ever, demonstrate moral and material solidarity with the Angolan people.
FinnishAineellinen rikosoikeus.
FinnishSe on Euroopan parlamentin mielestäni aineellinen, oikeudellinen, lääketieteellinen, psykologinen ja sosiaalinen avunanto rikollisuuden uhreille.
As far as the European Parliament is concerned, it is material, legal, medical, psychological and social assistance for crime victims.
FinnishOlen tietoinen siitä, että aineellinen apu, vaikka valtaisakin, ei riittäisi ratkaisemaan kaikkia menneisyydestä periytyviä ongelmia.
I am well aware that material aid, even a great deal of it, would not be enough to overcome all of the problems that are an extension of the past.
FinnishMeidän pitäisi tukea Valko-Venäjän kehittyvää kansalaisyhteiskuntaa, mihin sisältyy aineellinen tuki ja puolueettoman tiedon tarjoaminen.
We should provide support to the developing civilian society in Belarus and this includes material support and access to independent information.
FinnishAineellinen ja henkinen kehitys on mahdollista vain olosuhteissa, joissa vallitsee yleinen oikeusturva ja tasavertaiset yhteiskunnalliset oikeudet.
Physical and spiritual development is possible only in circumstances where there is general protection under the law and equality of social rights.
FinnishTässä Euroopan osassa aineellinen asema on valitettavasti edelleen huomattava este koulutuksen ja työpaikkojen saamiselle sekä kulttuurielämään osallistumiselle.
In this part of Europe, unfortunately, material status is still a visible barrier to access to education, employment and participation in cultural life.
FinnishJos tätä ei ymmärretä, käy niin, ettei miljoonien ihmisten aineellinen köyhyys ole mitään verrattuna tämän maailman mahtavien ja rikkaiden henkiseen köyhyyteen.
If this is not understood, the material poverty of millions will be as nothing in comparison to the spiritual destitution of the powerful and wealthy of this world.
FinnishNyt kun Välimeri ei enää sinänsä muodosta nykyaikaisten kulkuvälineiden ansiosta konkreettista estettä, sen ympärillä on oikeudellinen ja aineellinen piikkilanka-aita.
Now that the Mediterranean is no longer a physical obstacle as such, thanks to modern transport facilities, it is being surrounded by legal and material barbed wire.
FinnishEmme voi nyt laskea, kuinka suuri todellinen aineellinen vahinko Euroopan unionin matkailualalle näiden - lievästi ilmaistuna - laiminlyöntien vuoksi on syntynyt.
We cannot at present quantify the actual size of the loss which tourism in the European Union has suffered as a result of this negligence - and here I am choosing my words carefully.