"aina kun" - Englanninkielinen käännös

FI

"aina kun" englanniksi

FI

aina kun {adverbi}

volume_up
Aina kun opiskelijat osoittavat mieltään, hallitus sulkee yliopiston.
Every time there is a student demonstration the government closes the university.
Tilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
Aina kun esiintyy jokin ongelma, te ratkaisette sen kielteisellä tavalla.
Every time there is a problem, you resolve it in a negative manner.

Esimerkkejä "aina kun"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava aina kun mahdollista.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
FinnishTilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
FinnishAina kun keskustelen talousarviosta, en voi olla mainitsematta maatalousmenoja.
Whenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.
FinnishKuten aina, kun on kyse kompromissista, kaikkia ehdotuksiamme ei ole hyväksytty.
As is always the case with compromises, not all our proposals have been fulfilled.
FinnishVarmista, että valitset tulostimen Tulosta-valintaikkunasta aina, kun tulostat.
Make sure that you select your printer in the Print dialog box each time you print.
FinnishUnioni on aina onnistunut, kun se on asettanut itselleen konkreettisia tavoitteita.
The Union has always succeeded when it has set itself hard and fast objectives.
FinnishOlen aina vähän epäileväinen, kun joku sanoo tuollaista.
8:42 "Really?" I said. I'm always a bit skeptical when people say things like that.
FinnishKuitenkin me esitämme aina lukemattomia varauksia, kun ihmishenkiä on vaarassa.
When peoples' lives are at stake, however, we always express countless reservations.
FinnishOn oikein korvata, vähentää ja parantaa eläinkokeita aina kun se on mahdollista.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
FinnishAina kun on pääsee lähemmäs, se suurenee, aina hyvin pieniin etäisyyksiin asti.
Each time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
FinnishVoiko ne vain jättää ilman huomiota aina, kun joutuu voitonhimon valtaan.
Can one simply ignore it all whenever one is overcome by the craving for profit?
FinnishJoka tapauksessa aina, kun hän on luvannut jotain, hän on pitänyt lupauksensa.
In any case, each time that he has committed himself to do something, he has done it.
FinnishAnnamme komissiolle mielellämme tukiopetusta aina, kun se sitä vain tarvitsee.
As the Commission always needs some supplementary tuition, we will happily provide it.
FinnishSiksi maatalous nousee aina esille, kun puhutaan Euroopan unionin politiikasta.
That is why the subject of agriculture always comes up when there is talk of EU policy.
FinnishAina, kun käynnistät tietokoneen, voit valita käynnistettävän Windows-version.
Whenever you start your computer, you can then choose which version of Windows to run.
FinnishIndeksi muodostetaan automaattisesti uudelleen aina, kun muutat tätä asetusta.
The index will automatically be rebuilt each time this setting is changed.
FinnishMistä johtuu, että aina kun puhumme kiintiöistä, joku mainitsee ansiot?
Why is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
FinnishMuut kuin lainsäädännölliset parannukset ovat aina suotavampia, kun se on mahdollista.
Whenever possible, non-legislative improvements would be our preferred route.
FinnishAina kun harmonisoidaan, on olemassa vaara, että mennään heikoimman lenkin mukaan.
Whenever there is harmonisation there is a danger that we will go with the weakest link.
FinnishSe on julistettu kuolleeksi aika ajoin aina siitä saakka kun se syntyi!
It has been pronounced dead at regular intervals ever since it came into being.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "aina kun" englanniksi

aina adverbi
kun konjunktio
joka kerta kun adverbi
English
aina välillä adverbi
nyt kun konjunktio
English
aina voi oppia jotakin uutta