FI

aina {adverbi}

volume_up
Tiedämme, ettemme aina ole vihaisia, aina mustasukkaisia, aina anteliaita.
We know we're not always angry, always jealous, always generous.
Vastustuskyvyttömät eivät ole aina nuoria, eivätkä nuoret ole aina vastustuskyvyttömiä.
The vulnerable are not always the young and the young are not always the vulnerable.
Jäsenvaltiot ovat aina asettaneet rajoja, ja niin tulee aina olemaan.
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
aina (myös: koskaan, yhä, ikinä)
Tilanne muuttuu aina vain monimutkaisemmaksi ja kannanotot loistavat poissaolollaan.
These become ever more complex, and decisions are conspicuous by their absence.
(DE) Arvoisa puhemies, EU:n rahoituselimillä on ongelmia, kuten aina.
(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.
Se oli vaikeaa erityisesti aina vain mutkikkaampien Venäjän-suhteidemme vuoksi.
It was difficult, particularly because of our ever more complex relations with Russia.
aina (myös: ikuisesti, ikiajoiksi)
I hope to remember them evermore.

Esimerkkejä "aina"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme siten aina valmiita ryhtymään tarvittaviin toimiin niiden suojelemiseksi.
We are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
FinnishEmme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
We may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
FinnishEuroopan unioni on aina pohtinut historiaansa ja jatkaa tätä perinnettä edelleen.
Europe has always reflected its past and continues to draw on that legacy today.
FinnishMiksi me parlamentin jäsenet annamme neuvoston päihittää itsemme aina uudelleen?
Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
FinnishSäädöksen uudelleenarvioinnissa on aina kiinnitettävä huomiota oikeusvarmuuteen.
Legal certainty should be considered whenever a piece of legislation is reviewed.
FinnishEräässä elokuvassa oli kuuluisa repliikki, jonka mukaan "meillä on aina Pariisi".
There is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
FinnishAina siitä alkaen yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikka on ohjannut minua.
Ever since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
Finnish(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava aina kun mahdollista.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
FinnishMuuten olemme aina riippuvaisia joko Venäjästä tai sitten jostakin muusta maasta.
Otherwise, we will always be dependent, if not on Russia then on another country.
FinnishOn aina haastavaa saada syntymään aitoa keskustelua eikä pelkkiä yksinpuheluja.
It is always a challenge to create a real debate and not just to have monologues.
FinnishLasten köyhyys järkyttää minua aina, ja sitä minä pahoittelen myös kotimaassani.
What always upsets me is child poverty, which I lament even in my own country.
FinnishKun tarkkailin vangitsijoitani, mietin aina, voisinko toimia, kuten he toimivat.
When I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
FinnishKemikaalien kanssa joudutaan aina punnitsemaan niihin liittyvien riskien määrää.
With chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
FinnishUhreina ovat aina olleet miljoonat afganistanilaiset naiset, lapset ja miehet.
The victims have always been Afghan women, children and men – in their millions.
FinnishTähän tavoitteeseen olisi aina pyrittävä kansallista toimivaltaa silmällä pitäen.
This objective should always be pursued with due regard for national competences.
FinnishTilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
FinnishKoska tällainen päätös voidaan aina riitauttaa, sillä on oltava vankat perusteet.
As such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
FinnishLisäämme aina uusia aineksia kakkuun, mutta kakkua ei saada koskaan ulos uunista.
We continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
FinnishSitä meidän ei tietenkään tarvitse aina kertoa neuvostolle, mutta meillä on rahaa.
Of course, we do not always have to tell the Council that, but we do have money.
FinnishAina kun keskustelen talousarviosta, en voi olla mainitsematta maatalousmenoja.
Whenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.