"aikuiskoulutus" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikuiskoulutus" englanniksi

FI

aikuiskoulutus {substantiivi}

volume_up
aikuiskoulutus

Esimerkkejä "aikuiskoulutus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiinpä aikuiskoulutus on erittäin tärkeä osa elinikäisen oppimisen strategioita.
So adult learning has a vital role in lifelong learning strategies.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, tämän mietinnön otsikko on "Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki".
Madam President, this report is entitled 'Adult education: it is never too late to learn'.
FinnishAikuiskoulutus on yksi koulutusjärjestelmän tärkeimmistä osista.
Adult education is one of the most important parts of the education system.
FinnishKolmanneksi aikuiskoulutus auttaa torjumaan sosiaalista syrjäytymistä.
Thirdly, adult learning helps to combat social exclusion.
FinnishAikuiskoulutus on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä.
Adult education is, of course, primarily a task for the Member States.
FinnishKuten mietinnössä todetaan, aikuiskoulutus on keskeinen osa elinikäistä oppimista ja hyvin monitahoinen ala.
As the report says, adult learning is a vital component of lifelong learning and a very complex sector.
FinnishVuonna 1995 Sokrates I -ohjelmaan otettiin kiertoteitse tarkistusehdotukseni takia aikuiskoulutus.
Adult education became part of the Socrates I programme in 1995 by a circuitous route, through an amendment which I tabled.
FinnishAikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (keskustelu)
Adult learning: It is never too late to learn (debate)
FinnishEnsimmäisen aiheena oli aikuiskoulutus ja toisen aiheena asiaa koskeva EU:n toimintaohjelma, ja tämä annettiin syyskuussa.
The first was on adult learning and the second, on the European action plan on this matter, adopted in September.
FinnishMinkä sopimuksen artiklan nojalla tai minkä ihmeen logiikan perusteella aikuiskoulutus kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan?
Under what Treaty article, indeed under what possible consideration of common sense is adult learning an EU competence?
FinnishEi todellakaan ole Euroopan komission tai Euroopan parlamentin tehtävä päättää, onko aikuiskoulutus välttämätöntä vai ei!
It is surely not for the Brussels Commission, surely not for the European Parliament to decide whether adult learning is imperative or not!
FinnishAmmatillinen/aikuiskoulutus
FinnishEntä sitten aikuiskoulutus?
FinnishSen lisäksi aikuiskoulutus riippuu myös vapaaehtoisista avustajista, jotka rikastuttavat sitä tarjoamalla asiantuntemustaan ja pätevää opetusta.
In addition, adult education also depends on voluntary helpers, who enrich it by lending their experience and providing skilled instruction.
FinnishKaikista aloista juuri aikuiskoulutus kuuluu niihin, joista pitäisi päättää jäsenvaltioissa demokraattisia mekanismeja ja menettelyjä käyttäen.
Surely this, of all fields, is one that ought to be determined by national electorates through their own proper democratic mechanisms and procedures.
FinnishKuten nykyään, vastaisuudessakin on olemassa erilaisia koulutuksen tasoja: kouluopetus, ammatillinen koulutus, korkea-asteen koulutus ja aikuiskoulutus.
There will of course be different levels, as there are today: schooling, vocational education and training, higher education, adult education.
FinnishEnsinnä: Tämä Erasmus ja Komenius -aikuiskoulutus- ja kieliohjelmat sisältävä Sokrates-ohjelma on Euroopan unionin menestysohjelma.
First, this Socrates programme, with its elements Erasmus and Komenius, is the success story of the European Union, as far as adult and language training are concerned.
FinnishHyvin organisoitu aikuiskoulutus antaa asiantuntijoille, jotka ovat työskennelleet vuosikymmeniä, mahdollisuuden ylläpitää tietojaan ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.
Well organised adult education enables experts who have worked for several decades to refresh their knowledge and adapt to the changed circumstances.
FinnishLisäksi aikuiskoulutus parantaa aikuisten omanarvontuntoa, edistää sosiaalista integraatiota ja auttaa kehittämään kulttuurien välistä vuoropuhelua.
It is also a fact that adult education has a beneficial impact on adults' sense of their own worth, helps to foster better social integration and builds intercultural dialogue.
FinnishHaluaisin sanoa, että aikuiskoulutus on aina ollut parhaita tapoja vaikuttaa sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja edistää parempaa varallisuuden jakoa.
I would like to say that adult education has always been one of the best ways both to effect social and economic development and to contribute to better wealth distribution.