"aikomus" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikomus" englanniksi

FI

aikomus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
aikomus (myös: aie)
Lopuksi, meillä on vankka aikomus parantaa avustusohjelmien sisäistä hallintoa.
Lastly, it is our firm intention to improve the internal management of the aid programmes.
Eurooppa-neuvoston aikomus kumota Kiinan asevientikielto on tästä täydellinen esimerkki.
A perfect example is the European Council’s intention to remove the arms embargo against China.
Vaikka aikomus onkin hyvä, eikö tässä ole kuitenkin se vaara, että järjestelmästä tehdään raskaampi?
While the intention is good, does this not risk overburdening the system?
Aikomus hyödyttää Euroopan unionia omien varojen avulla on jäänyt juuri sen takia aikeeksi.
The idea of investing the European Union with own resources has, for this reason, remained a good intention.
Toiseksi olen ymmärtänyt, että on aikomus niin sanotusti leikata lohien evät, jotta luonnonvaraiset ja kasvatetut lohet olisi mahdollista erottaa toisistaan.
Secondly, I understand that there is an idea of marking salmon so that people can distinguish between wild and farmed salmon.
Tässäkin - kuten olemme painokkaasti todenneet - aikomus saada asiaan parannusta hallitusten välisellä yleissopimuksella, jättämällä parlamentti asian ulkopuolelle, on epäonnistunut.
Here too - and this is something we would stress - the idea of introducing remedial measures through an intergovernmental agreement, thereby excluding Parliament, came to nothing.
2. Oikeustiede
aikomus
Toivottavasti aikomus toteutuu myös käytännössä.
I hope that this declaration of intent will also be followed by action.
Itse mietinnössä vahvistetaan aikomus perustaa yhdenmukainen eurooppalainen oikeusjärjestys.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.

Esimerkkejä "aikomus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOnko meillä tällä kertaa aikomus antaa sekä julkilausuma että laatia päätöslauselma?
In this instance, are we going to have both a statement as well as a resolution?
FinnishTässäkin jäsen van den Berg kysyi nimenomaisesti, mikä puheenjohtajavaltion aikomus on.
Once again, Mr van den Berg asked specifically what the presidency’s intention is.
FinnishLopuksi, meillä on vankka aikomus parantaa avustusohjelmien sisäistä hallintoa.
Lastly, it is our firm intention to improve the internal management of the aid programmes.
FinnishItse mietinnössä vahvistetaan aikomus perustaa yhdenmukainen eurooppalainen oikeusjärjestys.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
FinnishKomissiolla on aikomus palata asiaan yhdessä puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa.
The Commission intends, with the cooperation of the French Presidency, to re-table the issue.
FinnishKomission aikomus antaa nopeasti tuntuvaa humanitaarista apua on kiitoksen arvoinen.
The Commission's action in providing rapid and plentiful humanitarian aid is to be applauded.
FinnishKomission aikomus suhtautua päästöoikeuksien jakoon tiukasti siirtää vain ongelman eteenpäin.
The Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
FinnishEurooppa-neuvoston aikomus kumota Kiinan asevientikielto on tästä täydellinen esimerkki.
A perfect example is the European Council’s intention to remove the arms embargo against China.
FinnishVaikka aikomus onkin hyvä, eikö tässä ole kuitenkin se vaara, että järjestelmästä tehdään raskaampi?
While the intention is good, does this not risk overburdening the system?
FinnishAikomus oli selvä: jäsenvaltioiden hyvin erilaisten veromäärien yhdenmukaistaminen.
The intention was clear: bring the vastly different rates in the Member States into line with each other.
FinnishAikomus on hyvä, mutta sen taustalla olevat syyt ovat liioiteltuja ja lopputulos suhteeton.
The intention is laudable, but the reasons behind it exaggerated and the result out of proportion.
FinnishVoimme vain toivoa, että valtionpäämiehellä on vakaa aikomus löytää syylliset ja rangaista heitä.
We can only hope that the Head of State has serious intentions to find and punish the perpetrators.
FinnishAikomus hyödyttää Euroopan unionia omien varojen avulla on jäänyt juuri sen takia aikeeksi.
The idea of investing the European Union with own resources has, for this reason, remained a good intention.
FinnishToivottavasti aikomus toteutuu myös käytännössä.
I hope that this declaration of intent will also be followed by action.
FinnishLoppujen lopuksi tulos merkitsee enemmän kuin aikomus.
In the end it is the result that counts more than the intention.
FinnishTämä voi olla ylevä aikomus, mutta se ei aivan vielä riitä.
This may be a noble attempt, but not quite good enough yet.
FinnishHallituksen ilmaisema aikomus tehdä demokraattisia muutoksia on kuitenkin ristiriidassa tosiasioiden kanssa.
However, the government's stated intention of making democratic changes is belied by the facts.
FinnishJos niin ei tehdä, avataan portit sellaisille opiskelijoille, joilla on aikomus vain tehdä työtä.
Failure to do so would amount to opening the floodgates to students whose sole intention was to come to work.
FinnishParlamentti uskoo, että teillä on vakaa aikomus suorittaa loppuun uuden komission historiallinen tehtävä.
This House believes you have every intention of fulfilling the incoming Commission’s historic mission.
FinnishTämä aikomus, niin kiitettävä kuin se olisikin, on valitettavasti kumottu mietinnön varsinaisessa tekstissä.
This intention, however laudable, is, unfortunately, contradicted in the text of the report itself.