"aikoa" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikoa" englanniksi

FI

aikoa [aion|aikonut] {verbi}

volume_up
Kuten olen jo sanonut, enkä aio sanoa mitään muuta tästä aiheesta tänä iltana, Euroopan pankkiviranomaisen tehtäväksi on annettu testien laatiminen ja kehittäminen.
As I have already said, and I will not be saying anything else on the matter this evening, the EBA has been tasked with designing and developing the tests.
Molemmat yritykset aikoivat siirtää toimintojaan ehdokasmaihin ja kolmansiin maihin.
Both companies intend to relocate to enlargement countries and to third countries.
Haluan esittää teille oman vakaan näkemykseni ja politiikan, jota aion ehdottaa.
Allow me to state my firm belief and the policy I intend to propose.
Tässä vaiheessa komissio ei aio tehdä muita lainsäädäntöaloitteita.
At this stage, the Commission does not intend to take any other legislative initiative.
Vaikka on yleisesti tiedossa, että presidentti Janukovitsh ei aio löyhentää yhteyksiä Venäjään, se ei tarkoita sitä, että hän aikoo etääntyä EU:sta.
Although it is well known that President Yanukovich is not going to weaken ties with Russia, this does not mean that he is going to move away from the EU.
Aiomme tuossa huippukokouksessa kertoa jonkin verran siitä konsensuksen mallista, jolla Suomi on omalta osaltaan pystynyt jonkinlaisia saavutuksia saamaan aikaan.
At that summit we mean to speak a little about the model of consensus which Finland, for its own part, has used with some success to achieve certain kinds of results.
Parlamentti ei aio hyväksyä halpistalousarviota. Tarkoituksena ei ole vaihtaa Ison-Britannian maksuhyvitystä YMP:hen, vaan Euroopalle on vihdoin annettava keinot, joita sen strategia edellyttää.
A budget on the cheap will never be accepted in this Parliament; and it is not a question of exchanging the British rebate for the CAP, but of finally giving Europe the means to match its strategy.
Jos aiot käyttää metroa, voit tutustua etukäteen Euroopan kaupunkien metrokarttoihin.
If you plan to use the metro, familiarise yourself with maps of European city metros.
Aluksi aiomme noudattaa suosituksia, jotka hyväksytte tänään.
As a first step, we plan to follow the recommendations you will adopt today.
Kannattaa poistaa kaikkien niiden ohjelmien asennus, joita et aio käyttää.
It's a good idea to uninstall all the programs you don't plan to use.