"aikataulut" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikataulut" englanniksi

FI

aikataulut {monikko}

volume_up
aikataulut
Aikataulut julkaistaan ensi kertaa seuraaville kahdelle vuodelle – samoin kuin EKP:n neuvoston kokousaikataulut.
For the first time, these calendars are being published for the next two years, thereby following the practice adopted in setting the schedules for the meetings of the Governing Council of the ECB.
Koska tällainen toiminta kuuluu loppujen lopuksi myös Euroopan sosiaalirahaston piiriin, aikataulut on syytä sovittaa yhteen johdonmukaisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Although this aim is entirely consistent with the European Social Fund, we must bring the schedules into line in order to increase coherence and efficiency.
Koska olosuhteet vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen, vaihtelevat myös finanssipoliittisten kannustimien ja rahapoliittisten toimien lopettamisen aikataulut.
Since circumstances differ significantly in the various Member States, the schedules - the timetables - for ending financial policy incentives and monetary policy measures will also vary.

Esimerkkejä "aikataulut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPaikallisten olojen huomioon ottamiseksi olisi pitänyt laatia asianmukaiset aikataulut.
Appropriate timetables should have been devised to take account of local conditions.
FinnishMillaisia ovat jäsenvaltioiden yksityiskohtaiset ja todennettavissa olevat aikataulut?
Where are the specific and verifiable programmes in all the Member States?
FinnishToiseksi on kyettävä määrittämään tavoitteet ja niille selkeät aikataulut.
Secondly, we have to be able to define our objectives and set clear deadlines for them.
FinnishToisaalta kiireellinen käsittely on välttämätön, koska aikataulut ovat erittäin tiukat.
On the other hand, the deadlines are very tight, making the urgent procedure necessary.
FinnishKannatan periaatteessa sitä, että kullakin jäsenvaltiolla on selkeät tavoitteet ja aikataulut.
I am in principle in favour of clear objectives and timetables for every Member State.
FinnishKomissio selvittää asiaa, mutta aikataulut on laadittava harkiten.
The Commission is working on this area, but we must time things carefully.
FinnishOn asetettava päämäärät ja laadittavat tarkat aikataulut.
Gothenburg must be geared towards action, with clearly defined targets and timetables.
FinnishToimintasuunnitelman täytäntöönpanossa pitää saavuttaa seuraavat päämäärät, joille on asetettu aikataulut:
This action plan must enable us to achieve the following set of timetabled goals:
FinnishOlemme yrittäneet saada ehdokasvaltiot ilmoittamaan konkreettiset sulkemista koskevat aikataulut.
We have tried to encourage the applicant States to submit concrete timetables for doing that.
FinnishMyös mietinnössä suositellut aikataulut vaikuttavat minusta asianmukaisilta ja realistisilta.
I also feel that the timetables put forward in the report are appropriate because they are realistic.
FinnishTarvitsemme viimeistään ensi vuonna selkeät tavoitteet ja aikataulut, myös alakohtaiset toimintaohjelmat.
We need clear targets and timetables by next year, including sector-wide action programmes.
FinnishLiian monet hankkeet ovat epämääräisiä, niiden aikataulut epävarmoja ja niiden rahoitus sattumanvaraista.
Too many projects are vague, with uncertain timetables and financing.
FinnishKyse on siitä, että parlamentin aikataulut ja esityslistat ovat olleet sekavia ainakin tänä vuonna.
I am referring to the disarray in Parliament' s calendars and agendas, at least for this current year.
FinnishAikataulut ovat olleet viime aikoina äärimmäisen tiukkoja, ja meidän täytyy improvisoida huomattavan paljon.
The timetabling has been extremely tight recently and we are having to improvise a great deal.
FinnishMe tarvitsemme tarkkoja ja täydellisiä tietoja, esityslistoja, valiokuntien kokoonpanon sekä aikataulut.
We need to have precise and full information, agendas, the composition of committees and calendars.
FinnishTämä olisi vaarantanut aikataulut ja johtanut mahdollisesti tulevien eurooppalaisten ohjelmien viivästyksiin.
This would have jeopardised timetables and led to potential delays for future European programmes.
FinnishTässä yhteydessä haluaisin painottaa, että kolmella mainitsemallani avaintoimella on erilaiset aikataulut.
I should like to stress at this point that the three key actions mentioned now have different time frames.
FinnishKeskeisille ympäristöongelmille tulee asettaa laadulliset ja määrälliset tavoitteet ja aikataulut.
Qualitative and quantitative objectives, and timetables, must be set for the most important environmental problems.
FinnishTarvitsemme selkeät aikataulut vuosituhannen tavoitteidemme saavuttamiseksi ja tarvitsemme selkeän vastuunjaon.
We need clear timetables for the millennium objective, and we need a clear division of responsibilities.
FinnishNykyiset aikataulut ja yhteydet heijastavat voiton tekemisen logiikkaa eivätkä enää käyttäjien tarpeita.
The timetables and frequency of services today respond to the logic of profit making, and no longer to the needs of users.