"aikaisemmin" - Englanninkielinen käännös

FI

"aikaisemmin" englanniksi

FI

aikaisemmin {adverbi}

volume_up
1. yleinen
aikaisemmin (myös: aiemmin)
Samaan aikaan se vähenee nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.
At the same time, it is disappearing faster than ever before in human history.
Julkinen painostus on jo kerran aikaisemmin johtanut vainoamisen vähentämiseen.
Public pressure has already resulted in a decline in persecution once before.
En ole kuullut, että tietotekniikkaa olisi käytetty strategisena tekijänä aikaisemmin.
I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
aikaisemmin (myös: aiemmin)
Jotkin jäsenvaltiot hyötyvät eurooppalaisesta järjestelmästä toisia aikaisemmin.
Some Member States will benefit earlier than others from the European system.
Euroopan neuvosto antoi lausuntoja tällaisista tapauksista aikaisemmin tänä vuonna.
The Council of Europe issued statements on these cases earlier in the year.
Kuten ruotsalainen kollegani aikaisemmin sanoi, asia on muuttunut huomattavasti.
As my Swedish colleague mentioned earlier, the situation has now changed significantly.
aikaisemmin (myös: aiemmin, entuudestaan)
Kuten aikaisemmin mainittiin, jäsenvaltioiden on päästävä ehdotuksesta yksimielisyyteen.
As mentioned previously, the Member States must be in agreement on the proposal.
Puhuimme aikaisemmin kauppapolitiikasta välineenä muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
We talked previously about trade policy as an instrument for achieving other goals.
Aikaisemmin parlamenttia ainoastaan kuultiin tällaisista sopimuksista.
Previously, Parliament was only consulted on such agreements.
aikaisemmin (myös: aiemmin)
2. virallinen
aikaisemmin (myös: tähän asti, tähän saakka)
Vertailukohteet ovat nyt erilaisia kuin aikaisemmin.
There is something different now compared to what was in place heretofore.

Esimerkkejä "aikaisemmin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKuten aikaisemmin totesin, olemme vahvistaneet merkittävästi petosten torjuntaa.
As I said earlier, we have significantly intensified our efforts against fraud.
FinnishJäsen Queiró mainitsi aikaisemmin, että 80 prosenttia maasta kärsii kuivuudesta.
Mr Queiró mentioned earlier that 80% of the country is suffering from the drought.
FinnishArvoisa puhemies, esitin aikaisemmin kysymyksen, joka on minulle hyvin tärkeä.
Mr President, I asked a question earlier, which I consider to be very important.
FinnishOn ihmisiä, jotka yht'äkkiä löytävät asioita, jotka on löydetty jo aikaisemmin.
There are people who suddenly discover things which have been there all the time.
FinnishIrakin sodan päätyttyä YK ja sen yksiköt ovat tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin.
The UN per se and its services will be more important than ever in post-war Iraq.
FinnishTämä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, mutta on hyvä, että säännöt saadaan nyt.
This should have happened earlier, but it is good that there will now be rules.
FinnishJotkin jäsenvaltiot hyötyvät eurooppalaisesta järjestelmästä toisia aikaisemmin.
Some Member States will benefit earlier than others from the European system.
FinnishUskon kuitenkin, että tämäkin on enemmän kuin mitä aikaisemmin olemme tehneet.
However, I believe that even this is more than anything we have done in the past.
FinnishAikaisemmin kaikkea tietoa, paketteja ja databittejä kohdeltiin samalla tavalla.
In the past, all information, packets and bits of data were treated equally.
FinnishJulkinen painostus on jo kerran aikaisemmin johtanut vainoamisen vähentämiseen.
Public pressure has already resulted in a decline in persecution once before.
FinnishOlisimme toivoneet, että neuvosto olisi ilmoittanut meille asiasta aikaisemmin.
We would have preferred to have been informed of this earlier by the Council.
FinnishMainitsitte aikaisemmin ammattiliiton jäsenyyden ja lakko-oikeuden olevan pyhiä.
Earlier, you referred to union membership and the right to strike as sacred.
FinnishNäistä uhkista valiokuntamme on jo aikaisemmin nostanut esiin erityisesti stressin.
Our committee has already mentioned stress, in particular, as being one of these.
FinnishEhkä asiaan voitaisiin saada muutos, tai kelloa voitaisiin soittaa aikaisemmin.
Perhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
FinnishOn myöskin todettu jo aikaisemmin, että tätä keskustelua käydään otolliseen aikaan.
It has also already been said that the debate is happening at an opportune moment.
FinnishSe sai hyvän vastaanoton täällä aikaisemmin tänä iltana läsnä olleilta jäseniltä.
It has received a good response from the Members who were here earlier this evening.
FinnishSäännöllinen alkoholinkäyttö aloitetaan kuitenkin jatkuvasti yhä aikaisemmin.
The age at which regular alcohol consumption begins, however, is falling steadily.
FinnishTotta puhuen, komissio on aikaisemmin itse laiminlyönyt liian usein tätä näkökantaa.
In truth, the Commission itself has too often overlooked this aspect in the past.
FinnishAikaisemmin ajattelimme että teorian maailmankaikkeudesta voisi jakaa kahteen osaan.
We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.
FinnishPolitiikkamme on siis tulevaisuudessa paljon tasapainoisempaa kuin aikaisemmin.
Therefore, in the future, our policy will be much more balanced than before.