"aiheuttaa vahinkoa" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiheuttaa vahinkoa" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "aiheuttaa vahinkoa".

Suomi-englanti sanakirja

Esimerkkejä "aiheuttaa vahinkoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKyse ei ole pelkästään meren pilaantumisesta, mikä aiheuttaa vahinkoa kalastukselle.
It is not only a question of the sea being polluted, causing damage to fisheries.
FinnishJos ei, niin tämä keskustelu on pelkkää ajanhukkaa ja aiheuttaa vain lisää vahinkoa.
If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
FinnishVirheet voisivat aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa koko maapallon ilmakehälle.
Any mistakes could result in irreparable damage to the whole of the earth's atmosphere.
Finnish   EU:n maataloustuki aiheuttaa suurta vahinkoa maailman köyhimmille maille.
   The EU’s agricultural aid does cause great damage to the world’s poorest countries.
FinnishSininen kortti voi tosiasiassa aiheuttaa kehitysmaille suurta vahinkoa aivovuodon vuoksi.
In reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
FinnishAloitan kuitenkin kysymällä: Kumpi aiheuttaa enemmän vahinkoa turvallisuudellemme?
However, I would like to begin with the question: What causes more damage to our security?
FinnishOngelma on siinä, että suuri osa EU: n varoista ei ennalta ehkäise, vaan aiheuttaa vahinkoa.
The problem is that a great deal of EU spending does not prevent, but causes damage.
FinnishIlman energiaa ei ole kehitystä, ja energian tuhlaus aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa.
Without energy there can be no development, just as wasting energy causes irreparable damage.
FinnishTämä aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa eurooppalaisen identiteetin luomiselle ja kehittämiselle.
This will cause irreparable damage to the creation and development of a European identity.
FinnishSamanaikaisesti ilmastokriisi aiheuttaa enemmän vahinkoa äärimmäisessä köyhyydessä eläville.
At the same time, the climate crisis is doing more damage to those living in extreme poverty.
FinnishLainsäädännöllä on vaikeaa auttaa, mutta helppoa aiheuttaa vahinkoa.
It is hard to help with legislation, but it is easy to harm.
FinnishSukupuoleen perustuva väkivalta aiheuttaa vakavaa vahinkoa ihmisen fyysiselle ja henkiselle terveydelle.
Gender-based violence results in severe harm to individuals' physical and mental health.
FinnishSäälimätön pörssikeinottelu aiheuttaa paljon vahinkoa.
Ruthless speculation on the stock market causes a great deal of damage.
FinnishJa toiseksi, että emme saa aiheuttaa vahinkoa niille parlamentin elimille, jotka valvovat oikeusturvaa.
And secondly, we must not harm Parliament's bodies that are responsible for legal certainty.
FinnishOn selvää, että kuivuus aiheuttaa vahinkoa Araljärven alueella ja etenkin Länsi-Uzbekistanissa.
It is clear that the drought is causing damage in the Aral Sea area and particularly in Western Uzbekistan.
FinnishJos mitään ei kuitenkaan tehdä, tämä pyyntimenetelmä aiheuttaa merkittävää vahinkoa pitkällä aikavälillä.
However, if nothing is done, such fishing for an extensive period of time causes significant damage.
FinnishMeidän on tietenkin otettava huomioon myös eläinten kyky aiheuttaa vahinkoa, joka on vaaraksi ihmisille.
Account must, of course, also be taken of animals’ capacity for causing the sort of damage that endangers lives.
FinnishOnko teillä mitään käsitystä siitä, miten paljon vahinkoa se aiheuttaa Unkarin maanviljelijöille ja EU:n maineelle?
Do you have any idea how much damage this is causing to Hungarian farmers and to the EU's reputation?
FinnishSe voi aiheuttaa ympäristölle suunnatonta vahinkoa.
The environmental damage which may be caused is huge.
FinnishDirektiivi aiheuttaa entistä suurempaa vahinkoa ympäristölle, eikä ympäristönsuojelua edistetä sen avulla millään tavalla.
It can make for worse damage to the environment and does nothing to improve the protection of it.