FI aiheuttaa
volume_up
[aiheutan|aiheuttanut] {verbi}

aiheuttaa (myös: saada aikaan)
Tällaiset vaihtelut voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä karjankasvatusalalla.
Such fluctuations may cause serious disturbances in the livestock sector.
Ensinnäkään niillä ei saa aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia pienyrityksille.
Firstly, they must not cause disproportionate difficulties for small business.
Tämä aiheuttaa uutta köyhyyttä, köyhyyttä, joka tunnetaan energiaköyhyytenä.
This will cause new poverty, poverty that will be known as energy poverty.
aiheuttaa (myös: saavuttaa, saada aikaan)
Laajentuminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia kaikissa toimielimissä.
Enlargement will bring about significant changes for all our institutions.
Tarkistuksenne aiheuttaa juurin päinvastaisen tilanteen.
Your amendment will bring about exactly the opposite situation.
Erityisesti maatalouden alalla komission ehdotus aiheuttaa paljon uutta byrokratiaa.
For agriculture, in particular, the Commission proposal will bring about a flood of new bureaucracy.
Ne eivät saa kuitenkaan aiheuttaa kaupan esteitä eikä kilpailunvääristymiä.
However, this must not create any barriers to trade or distortion of competition.
Päättämättömyys on suuri ongelma, ja se aiheuttaa valtavia hankaluuksia.
This indecisiveness is a major problem and will create huge difficulties.
Tehokas karjankasvatus aiheuttaa luonnollisesti ongelmia.
These intensive farming methods naturally create a number of problems.
aiheuttaa (myös: suorittaa, tehdä, ratkaista, sopia)
Epidemia aiheuttaa siellä enemmän kuolonuhreja kuin mantereen aseelliset selkkaukset.
The epidemic there causes more deaths than do armed conflicts on that continent.
Toisaalta ongelman voi aiheuttaa se, että kuluttajat eivät tunne sääntöjä.
Conversely, it may be a problem that the consumers do not know the rules.
Ette halua aiheuttaa tuhansien eurooppalaisten viljelijöiden työttömyyttä.
You do not wish to throw thousands of European farmers on the dole.
aiheuttaa (myös: luoda, synnyttää)
Tämä mielestämme välttämättä suosii väärennösten tekemistä, aiheuttaa oikeusriitoja, sanalla sanoen, synnyttää oikeudellista epävarmuutta.
In our opinion this can only favour piracy, engender litigation, in short, create legal uncertainty.
At the very least, this engenders a lack of transparency.
Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja sulkeutuneisuutta ja synnyttää vain epäluottamusta.
This creates uncertainty, not transparency, and only engenders distrust.
Arvoisa puhemies, keskustelu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 1997 aiheuttaa vastakkaisia arvioita.
Mr President, the debate on the common foreign and security policy for 1997 evoked some quite contrasting opinions.
Jos tämä pitää paikkansa, se herättää sekä runsaasti vastarintaa Serbiassa ja aiheuttaa varsinkin hallitsematonta vihaa Kosovon petetyissä kansalaisissa.
If this is the case, it will not only evoke a lot of resistance within Serbia but will in particular cause uncontrollable anger on the part of the deceived inhabitants of Kosovo.
Tämä teko aiheuttaa syvää huolta ydinaseiden leviämisestä, tiettyjen maailman alueiden ylivarustautumisesta ja massatuhoaseiden ajanmukaistamisesta.
This move has evoked considerable concern over the proliferation of nuclear weapons, the extensive armament of certain regions of the world and the modernisation of weapons of mass destruction.
Näiden käsitteiden sekoittuminen aiheuttaa vain lisää tarpeettomia väärinkäsityksiä.
Confusing these notions would generate new and unnecessary misunderstandings.
Kuvitelkaa Kiina, Intia ja Pakistan ryhtymässä sotaan, kun ilmastonmuutos aiheuttaa riitaa ruoasta ja vedestä.
Imagine China, India and Pakistan going to war as climate impacts generate conflict over food and water.
Me tiedämme varmasti, että nykyinen järjestelmä aiheuttaa kilpailun vääristymiä.
What we know for sure is that the present system generates distortion.
Se aiheuttaa turhia kustannuksia eikä sen tehokkuudesta ole takeita.
This will give rise to unnecessary costs and is not guaranteed to be effective.
Se voisi antaa varoituksen velalliselle ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia.
That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.
Eri kieliversiot saattavat aiheuttaa sekaannusta.
The translation may give rise to confusion in the different languages.
aiheuttaa (myös: nousta kapinaan)
Se aiheuttaa turhia kustannuksia eikä sen tehokkuudesta ole takeita.
This will give rise to unnecessary costs and is not guaranteed to be effective.
Eri kieliversiot saattavat aiheuttaa sekaannusta.
The translation may give rise to confusion in the different languages.
Tämän päivän kaksinaismoralistinen politiikka aiheuttaa yhä enemmän ongelmia tulevaisuudessa.
Today's double standards will give rise to even more problems in the future.
aiheuttaa (myös: saada aikaan)
Se aiheuttaa turhia kustannuksia eikä sen tehokkuudesta ole takeita.
This will give rise to unnecessary costs and is not guaranteed to be effective.
Eri kieliversiot saattavat aiheuttaa sekaannusta.
The translation may give rise to confusion in the different languages.
Tämän päivän kaksinaismoralistinen politiikka aiheuttaa yhä enemmän ongelmia tulevaisuudessa.
Today's double standards will give rise to even more problems in the future.
Koska emme saa aiheuttaa vajetta, lykkäämme yhä enemmän maksusitoumusmäärärahoja tulevaisuuteen.
Since we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
Tämä aiheuttaa kustannuksia alalle ja vaikuttaa eurooppalaisen elintarviketuotannon kilpailukykyyn.
This causes the industry to incur costs and affects the competitiveness of European food production.
Tekijät vaativat oikeutetusti kohtuullisia korvauksia poikkeuksien aiheuttamista menetyksistä.
Authors are quite rightly demanding fair compensation for the losses they will incur because of the exceptions.
Meidän ei pidä enää, edes tahattomasti, aiheuttaa lisää teurastamojen sulkemisia tällä elintärkeällä alalla.
We must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area.
Onko Eurooppa varautunut sokkivaikutukseen, jonka sen kiinteä yhteys Yhdysvaltojen markkinoihin aiheuttaa?
Is Europe prepared to absorb the shock induced by its indissoluble link with the US market?
Ionisoiva säteily siirtää energiaa sellaisilla tasoilla, jotka voivat aiheuttaa muutoksia missä tahansa lävistämässään aineessa ja jopa vaurioittaa ihmissoluja pysyvästi.
Ionising radiation transfers energy at levels that can induce changes in any matter it penetrates and even cause irreversible damage to human cells.
aiheuttaa (myös: tuottaa)
Ihmiskauppa on yksi pahimmista vääryyksistä, joita ihmiset voivat toisille aiheuttaa.
Human trafficking is one of the worst wrongs which people can inflict on others.
Meidän ei pidä aiheuttaa tätä itsellemme eikä Balkanin maille!
Let us not inflict this on ourselves and the countries of the Balkans!
Emme varmaankaan halua aiheuttaa tuollaista päänsärkyä Euroopan kansalaisille, emme ainakaan pitkäaikaista.
I do not believe that we should inflict such headaches on our citizens in Europe - at any rate, not in the long term.
Tämä aiheuttaa tietenkin lisäkustannuksia Euroopan unionin talousarviossa.
Of course, this will involve additional costs in terms of the European Parliament's budget.
Pidempi odotusaika aiheuttaa lisää vaaroja kansanterveydelle.
A longer wait will involve further risks to public health.
Toinen syy on, että se saattaisi aiheuttaa lisämenoja.
The other reason is that it might involve extra expense.
Usein tämän työn tekeminen aiheuttaa omaishoitajille menoja ja köyhdyttää heitä.
Often that work costs them money to perform; often they are impoverished in their efforts.
Se ei toimi ja aiheuttaa lisäksi ekologista tuhoa.
It does not work and it is also an ecological disaster.
Tämä saattaa aiheuttaa joitakin ongelmia myös ympäristötyössä.
There is a danger of this causing a number of problems in terms of environmental work too.
aiheuttaa (myös: kurittaa, kohdistaa)
Yritykset eivät saa vapaasti aiheuttaa tällaista tuhoa ihmisille ja yhteisöille.
Companies cannot be free to wreak such havoc on people's lives and communities.
Se voisi aiheuttaa tuhoa Etelä-Koreassa, jonka kanssa se on teknisesti sodassa.
It could wreak havoc on South Korea with which it technically remains at war.
Sillä Euroopan mehiläiset eivät ole mitään kilpikirvoja eivätkä voi aiheuttaa vastaavanlaista tuhoa.
The scale insects are not, after all, European bees and cannot wreak the same kind of havoc here.
aiheuttaa (myös: valmentaa)
Laajentuminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia kaikissa toimielimissä.
Enlargement will bring about significant changes for all our institutions.
Tuemme jokaista liikettä, joka todennäköisesti aiheuttaa lisää UEFAn painostusta."
Any move likely to bring pressure on UEFA will get our backing.'
Tarkistuksenne aiheuttaa juurin päinvastaisen tilanteen.
Your amendment will bring about exactly the opposite situation.
Olen kääntynyt useita kertoja komission puoleen niiden vahinkojen takia, joita tällainen kalastus aiheuttaa Baleaareilla.
I have approached the Commission on several occasions concerning the harm being done in the Balearic Islands by this type of fishing.
Vaikka lentoja ohjataan eri reiteille melko harvoin, ymmärrämme, että tällaiset tilanteet saattavat aiheuttaa huolta ja hankaluuksia.
Although the occasions on which flights are diverted are relatively few, we recognise the concern and inconvenience they may cause.
Ongelmia aiheuttaa kuitenkin se, että Venäjä on jo moneen kertaan luvannut ratifioida pöytäkirjan, mutta näin ei vielä ole tapahtunut.
The problem, however, is that Russia has already promised on several occasions that it would ratify the Protocol and this has not yet happened.
Sähköisten pankkipalvelujen, etämyynnin ja sähköisen kaupankäynnin kiihtyminen aiheuttaa kuitenkin sen, että kotimaan ja isäntämaan välisten erojen merkitys katoaa.
However, the increasing pace of electronic banking, distance selling and electronic commerce will render the differences between home and host rules obsolete.
Niitä esiintyy esimerkiksi virvoitusjuomissa ja makeisissa siitä huolimatta, että tieteellisten tutkimusten mukaan jotkut atsovärit saattavat aiheuttaa lapsissa yliaktiivisuutta.
These are found, for example, in soft drinks and sweets, despite the fact that it has been shown scientifically that certain azo dyes can render children hyperactive.
Direktiivi aiheuttaa myös suuria hallinnollisia kustannuksia perustettavien tietorekisterien takia.
The directive will also entail high administrative costs in connection with the data registers that have to be set up.
Kaikki muu aiheuttaa valtavia ongelmia ja vakavia perustuslaillisia seurauksia.
Anything beyond that opens the door to massive complications and serious constitutional implications - which is why Paragraph 4, which calls for a judicial area to be set up, is nonsense.

Esimerkkejä "aiheuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEnergian hintapiikki aiheuttaa valtavan paineen keskivertokuluttajan taloudelle.
Spikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
FinnishEnergian käyttö aiheuttaa 80 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
Energy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
FinnishKrooninen pula elimistä kaikkialla Euroopassa aiheuttaa 60 000 turhaa kuolemaa.
Chronic shortages of organs across Europe are causing 60 000 unnecessary deaths.
FinnishUnionin tämänhetkinen päättämättömyys aiheuttaa vain lisää hämmennystä Kosovossa.
Current indecisive behaviour of the Union creates only more confusion in Kosovo.
FinnishSe on selvästi erittäin riskialtista teknologiaa, joka aiheuttaa vaaraa väestölle.
This is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
FinnishElintarvikepula aiheuttaa nälkää, mutta toisen ihmisen nälkä on toisen voitto.
A shortage of food creates hunger, but one man's hunger is another man's profit.
FinnishNiiden ongelmista tulee yhä vakavampia, mikä aiheuttaa yhä enemmän maastamuuttoa.
Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
FinnishNäihin kaatopaikkoihin kajoaminen voi aiheuttaa valtavan ympäristöonnettomuuden.
Interfering with these dumps could result in an enormous ecological disaster.
FinnishKyseinen järjestelmä aiheuttaa ilmeisesti vuosien saatossa tiettyjä hankaluuksia.
Certain weaknesses in this framework have of course become evident over the years.
FinnishMuistakaamme, että metsäkato aiheuttaa 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.
Let us remember that deforestation amounts to 20% of greenhouse gas emissions.
FinnishJopa passiivinen tupakointi aiheuttaa 19 000 tupakoimattoman kuoleman joka vuosi.
Even amongst non-smokers there are 19 000 deaths a year from passive smoking.
FinnishNopeasti lisääntyvä sähköisten maksuvälineiden käyttö aiheuttaa useita ongelmia.
There are many problems with the rapidly growing use of electronic means of payment.
FinnishLennolle pääsyn epääminen saattaa näet aiheuttaa matkustajalle huomattavaa haittaa.
Indeed it can be a great inconvenience for the passenger to be denied boarding.
FinnishTällä välin Yhdysvaltojen Dodd-Frank-laki aiheuttaa meille vielä yhden ongelman.
Meanwhile, the Dodd-Frank Act in the United States presents us with another problem.
FinnishVastustuskykyisten bakteerien määrän lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin huolta.
However, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
FinnishTukipaketti aiheuttaa sen, että taakka jaetaan vieläkin epäoikeudenmukaisemmin.
The rescue package will result in the burdens being distributed even more unjustly.
FinnishErottelu aiheuttaa noidankehän ja luo yhteiskuntien sisälle virheellisiä rajoja.
Segregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
FinnishPelkästään Irlannissa liikenne aiheuttaa kolmanneksi eniten hiilidioksidipäästöjä.
In Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
FinnishVarojen konsolidointi eri järjestelmien avulla aiheuttaa käytännön ongelmia.
The consolidation of funds from different schemes poses practical difficulties.
FinnishLentoliikenteen jatkuva kasvu aiheuttaa paineita lentoliikenteen turvallisuudelle.
The continuing growth of air travel is causing pressure on air travel safety.