"aiheettomasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiheettomasti" englanniksi

EN
FI

aiheettomasti {adverbi}

volume_up
aiheettomasti (myös: kohtuuttomasti, liiallisesti)
Seuraavana askeleena on varmistaa aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä.
The following step is to ensure the recovery of sums unduly paid.
Vasemman siiven ryhmittymillä ja liberaaliryhmittymillä on tapana keskittyä aiheettomasti tällaisten asioiden pikkutarkkoihin yksityiskohtiin.
Left-wing and liberal groupings tend to focus unduly on the fine detail of such matters.
Assange pysyi Ruotsissa viiden viikon ajan vastaamassa syytöksiin, mutta häntä ei kuulusteltu, koska tutkinta viivästyi aiheettomasti.
Mr Assange remained in Sweden for five weeks to answer the allegations, but he was not questioned as the investigation was unduly delayed.

Esimerkkejä "aiheettomasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe voimme hyväksyä toisen virkkeen "aiheettomasti saadut tuet on maksettava takaisin".
We can accept the second sentence, "Monies wrongly received must be refunded."
FinnishPerintäaste eli aiheettomasti maksettujen määrien palauttaminen on epätyydyttävää.
The recovery rate, that is the reimbursement of funds that have been lost, is not satisfactory.
FinnishSeuraavana askeleena on varmistaa aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä.
The following step is to ensure the recovery of sums unduly paid.
FinnishEuroopan keskuspankkia (EKP) syytetään tässä tapauksessa aiheettomasti.
The European Central Bank (ECB) stands unjustly accused in this case.
FinnishTämän vuoksi voidaan epäillä, että on EU:n varoja jaettu ja käytetty aiheettomasti.
That is why there is some doubt regarding whether EU funds have been distributed and used gratuitously.
FinnishKuinka varmistamme aiheettomasti myönnetyn valtiontuen takaisinperimisen?
How do we ensure that unlawful state aid is paid back?
FinnishJotkin tavoitteet, kuten uusi talous, valittiin Lissabonin prosessiin melko aiheettomasti.
Some objectives, such as the new economy for example, were quite unjustly selected in the Lisbon process.
FinnishLisäksi tehostamme ponnistelujamme aiheettomasti valtiontukina maksettujen summien takaisin saamiseksi.
We are also intensifying our efforts to recover the sums wrongly paid out in the form of State aid.
FinnishEri ideologioita ja jopa baskin kieli on kriminalisoitu aiheettomasti terrorismin torjunnan nimissä.
Ideologies and even the Basque language have been gratuitously criminalised in the name of fighting terrorism.
FinnishKomissiota on moitittu tästä aiheettomasti.
The Commission has been rather unfairly attacked on this.
FinnishOikeustoimet tuomari Chaudhrya vastaan on hoidettava oikeudenmukaisesti, eikä niihin pidä puuttua aiheettomasti.
It is important that the legal proceedings against Mr Chaudhry are handled fairly with no undue interference.
FinnishVasemman siiven ryhmittymillä ja liberaaliryhmittymillä on tapana keskittyä aiheettomasti tällaisten asioiden pikkutarkkoihin yksityiskohtiin.
Left-wing and liberal groupings tend to focus unduly on the fine detail of such matters.
FinnishJotkut tiedotusvälineet ovat syyttäneet minua siitä, että olisin tuolloin nostanut päivärahoja aiheettomasti.
A certain element in the media has accused me of claiming the daily allowance for that sitting without being entitled to do so.
FinnishSitä ei pitäisi viivyttää aiheettomasti.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, ei kukaan - ei myöskään tämä parlamentti - palaa aiheettomasti kahta kertaa samaan asiaan.
Mr President, ladies and gentlemen, nobody, including this Parliament, comes back to the same question twice without reason.
FinnishOn myös selvää, että muutamia jäsenvaltioita ei ilmeisesti juuri kiinnosta periä aiheettomasti maksettuja varoja takaisin.
There is also the fact that some Member States apparently have little interest in recovering funds that have been paid out incorrectly.
FinnishAssange pysyi Ruotsissa viiden viikon ajan vastaamassa syytöksiin, mutta häntä ei kuulusteltu, koska tutkinta viivästyi aiheettomasti.
Mr Assange remained in Sweden for five weeks to answer the allegations, but he was not questioned as the investigation was unduly delayed.
FinnishLopuksi olen samaa mieltä siitä, että aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintä on tärkeä näkökohta EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa.
Finally, I share the view that the recovery of unduly paid funds is a key element in protecting the EU's financial interests.
FinnishKriittinen asenne on perusteltua, kun pidetään mielessä, miten muutamat jäsenvaltiot ovat käyttäneet aiheettomasti maksettuja tukirahoja.
This critical attitude is justified when we consider the way that some Member States have dealt with improperly apportioned grant payments.
FinnishItse asiassa olemme väestönkehitystutkimuksen kohteita vain silloin, kun olemassaolomme yksinkertaistetaan aiheettomasti ja kun jätetään huomiotta se, keitä olemme.
In fact, we are subject to a demographic study only by an unjustified simplification and ignorance of what we are.