FI

aihe {substantiivi}

volume_up
Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus on tämän mietinnön aihe.
The social dimensions of globalisation constitute the subject matter of this report.
Herra Coates, tämä on erittäin tärkeä aihe, mutta se ei ole tämän päivän esityslistalla.
Mr Coates, it is a very serious matter but it is not a matter on the Agenda today.
Aihe: Puheenjohtajavaltio Ruotsin saavutukset avoimuuskysymyksissä
Subject: Successes by the Swedish Council Presidency in matters of transparency
Aihe: Tupakkamainontadirektiivin vaikutukset yhteisön kilpailupolitiikkaan
Subject: Implications of tobacco advertising for Community competition policy
Aihe: Väliaikaisen henkilökunnan yksinkertaistettu valintamenettely komissiossa
Subject: Simplified selection procedure for temporary staff at the Commission
Aihe: Naisten osallistuminen vastuunalaisten tehtävien hoitamiseen työmarkkinoilla
Subject: Women's participation in positions of responsibility in the job market
aihe (myös: teema, puheenaihe, vartalo)
Parlamentin monikielisyys on tärkeä mietinnössä esiintyvä aihe.
An important theme in this report is Parliament's multilingualism.
Keskeinen aihe Tukholman ohjelmassa on "kansalaisten Euroopan rakentaminen".
The key theme of the Stockholm Programme is 'Building a Citizens' Europe'.
Se on yleinen aihe Euroopan parlamentin ehdotuksessa ensi vuoden talousarvioksi.
That is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
aihe (myös: aihepiiri)
- (EL) Arvoisa puhemies, tämänpäiväisen keskustelun aihe on väärinymmärretty.
- (EL) Madam President, the topic of today's discussion is misconceived.
Lasten tulevaisuus on sellainen aihe, joka tarvitsee ja ansaitsee huomiomme.
The future of children is a topic requiring and deserving of our attention.
Keskeinen aihe kokouksessa on rahoitusalan vakauteen liittyvät ongelmat.
The central topic of this meeting will be the problem of financial stability.
aihe (myös: syy, asia, aiheuttaja, peruste, aate)
Riittämätön ja puutteellinen tiedonsaanti olikin yleisin kanteluiden aihe.
Insufficient and inadequate information was also the most common cause of complaint.
Pankkiautomaatit ovat muuten mielestäni yksi huolen aihe.
Furthermore, those cash machines are a cause of concern, as far as I can see.
Yksi arvostelun aihe on se, että alueiden pinta-alaa ei ole käytetty tilastoperusteena.
One cause for criticism is the fact that the land area of regions has not been used as a basis for statistics.
Aihe: Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä viisumien myöntämisessä
Subject: Discrimination on the grounds of sexual orientation in the granting of visas
Subject: Violence at football grounds
Aihe: Uskontoon perustuva syrjintä Voiko komissio vahvistaa, että Amsterdamin sopimuksen 13 artikla kieltää uskontoon perustuvan syrjinnän?
Subject: Religious discrimination Can the Commission confirm that Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of religion?
Kuten olen todennut monissa yhteyksissä, mielestäni tämä aihe on äärettömän tärkeä.
As I have said on several occasions, this is a topic to which I attach an extraordinarily high degree of importance.
Köyhyys ei ole ylpeilyn aihe, mutta tässä tapauksessa se tarjoaisi tilaisuuden auttaa köyhimpiä yhteisöjämme.
Being poor is not a badge of pride, but, on this occasion, it would be a window of opportunity to help our poorest communities.
Ydinvoima on jo sinänsä aihe, joka on jälleen kerran jakanut Euroopan parlamentin kahtia ilmiselvistä syistä.
Nuclear energy alone has divided the European Parliament on other occasions, for obvious reasons.
Tämä on tunteita herättävä aihe, eikä suinkaan vähiten "Ihmisten kloonaus" -otsikon takia.
This is an emotive subject, not least because of the title 'Human cloning'.
Aihe: Tanskan poikkeus oikeus- ja sisäasioissa EY:n perustamissopimuksen IV osasto ei koske Tanskaa.
Subject: Denmark's JHA opt-out Title IV of the EC Treaty does not apply to Denmark.
In the Subject box, type a title for your message.
aihe (myös: motiivi, vaikutin)
Mietinnön aiheena on laittomassa maahanmuutossa avustaminen, ja koska tämä on arkaluonteinen aihe, joka herättää paljon tunteita, haluan selvittää tarkoitusperiäni.
In view of the sensitivity of the subject, assistance with illegal immigration, a subject that always triggers intense emotions, I wish to explain my motives.
Neljäs aihe: komissio on itse todennut viime vuonna julkaistussa alustavassa asiakirjassa, että tuotanto- ja kulutusmalleja on muutettava.
The fourth chapter is related to something the Commission said itself in the first document it published last year, that it was necessary to change production and consumption patterns.
aihe (myös: ala)
Aihe on sellainen, että uskon täällä syntyvän laajan yksimielisyyden.
This is a subject area on which I believe there is broad consensus.
   Arvoisa puhemies, ilmoitukseni liittyy toiseen aihe-alueeseen, eli ihmiskauppaan.
   Mr President, my declaration relates to the second subject area, namely traffic in human beings.

Esimerkkejä "aihe"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAihe on eurooppalaisen yhteiskunnassa tulenpalava: median rooli ja vaikutusvalta.
This is a burning issue in European society: what is our role and our influence?
FinnishMe kaikki tiedämme, että kyseessä on arka aihe, jossa mielipide-erot ovat suuria.
We all know that this is a sensitive subject, with major differences of opinion.
FinnishSiinä mielessä aihe "syyttäjäviranomainen" on tietenkin edelleen esityslistalla.
So the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
FinnishVallvé (H-1191/98): Aihe: Katalonialaiset urheilujoukkueet
Question No 34 by Joan Vallvé (H-1191/98) Subject: Catalan national sports teams
FinnishSe on yleinen aihe Euroopan parlamentin ehdotuksessa ensi vuoden talousarvioksi.
That is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
FinnishJäsenvaltiot menettävät talousarviota koskevan veto-oikeuden: toinen juhlan aihe!
Member States losing their right to veto the budget: another reason for a party!
FinnishKysymys nro 6 Giorgos Dimitrakopoulos (H-0006/99): Aihe: Kyproksen turvallisuus
Question No 6 by Giorgos Dimitrakopoulos (H-0006/99) Subject: Security in Cyprus
FinnishNeljäs tärkeä asia: yhteinen maatalouspolitiikka, joka on erittäin vaikea aihe.
Fourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
FinnishAihe: Laittomien maahanmuuttajien kohtelu EU:n puheenjohtajavaltiossa Italiassa
Subject: Position of the Italian EU Presidency regarding clandestine immigrants
FinnishAihe: Parthenonin marmoriveistosten palauttaminen ei vahingoita Euroopan museoita
Subject: The return of the Elgin Marbles is not harmful for the museums in Europe
FinnishKysymys nro 46 Ian White (H-1222/98): Aihe: Puerto Morazan - pyörremyrsky Mitch
Question No 46 by Ian White (H-1222/98) Subject: Puerto Morazan-Hurricane Mitch
FinnishOlen kuitenkin vielä iloisempi siitä, että tämä on aidosti eurooppalainen aihe.
However, I am even more pleased that this is a topic which is genuinely European.
FinnishToisaalta aihe herättää yhä suurempaa mielenkiintoa pohjimmiltaan kahdesta syystä.
On the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
FinnishAihe: Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden välisten suhteiden kehittäminen
Subject: Development of relations between the EU and the Western Balkan countries
FinnishAihe: Kumppanuuteen perustuvaa EU-viestintää koskeva toimielinten välinen sopimus
Subject: Interinstitutional agreement on 'Communicating Europe in Partnership'
FinnishTämä aihe kiinnostaa suuresti Skotlantia, joka on tällä hetkellä sivuasemassa.
Scotland, which is hugely interested in that, at the moment has a walk-on role.
FinnishAihe: Microsoftin mahdollisten EU:n kilpailulainsäädännön rikkomusten tutkiminen
Subject: Investigation of possible infringements of EU competition law by Microsoft
FinnishAihe: Rehuissa käytettävää eläinperäistä jauhoa koskevan kiellon lieventäminen
Subject: Relaxation of the ban on using meat-and-bone meal in animal feedstuffs
FinnishAihe: Aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen velvoittavuus
Subject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
FinnishYksi erityisen kiinnostava aihe koko unionissa on petosten vastainen toiminta.
Something of particular interest throughout the Union is the fight against fraud.