"aiempi" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiempi" englanniksi

EN
EN
FI

aiempi {adjektiivi}

volume_up
Parlamentin aiempi kompromissi hyväksyttiin ehdottomalla enemmistöllä.
Parliament's previous compromise was accepted by an absolute majority of this House.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, tästä ei ole aiempi komissio vastuussa.
Mr Santer, this is not a responsibility of the previous Commission.
Aiempi lähestymistapa eli nukahtaminen taloushallinnon rattiin oli vastuutonta.
The previous approach, of nodding off at the wheel of economic management, was irresponsible.
aiempi (myös: aikaisempi)
Kuten aiempi puhuja totesi, yleisön ja tuottajan luottamus on olennaisen tärkeää.
As an earlier speaker mentioned, public and producer confidence is essential.
Tarkistus 4 on lähinnä siistimistoimenpide, sillä aiempi kappale oli vanhentunut.
Amendment No 4 is basically a tidying-up operation, as the earlier paragraph was out of date.
-(EN) Arvoisa puhemies, aiempi lausuntoni kattaa mielestäni tämän asian.
. - Mr President, I think this is covered by my earlier statement.
Näin ydinaseistuksen aiempi pelotevaikutus poistuu.
The former deterrent effect of nuclear armament is thus out of the picture.
Teidän aiempi esimiehennehän, Oscar Lafontaine, törmäsi suureen vastustukseen Euroopassa esittäessään näkemyksiään tästä asiasta.
Your former boss, Mr Lafontaine, came up against a brick wall in Europe with his ideas on this subject, did he not?
Neuvostoliitto aloitti taistelun liittoutuneiden puolella vasta vuonna 1941, kun sen aiempi liittolainen Saksa hyökkäsi sitä vastaan.
The Soviet Union only started fighting on the Allies’ side in 1941, when it was attacked by Germany, its former partner.
aiempi (myös: entinen, varhempi)

Esimerkkejä "aiempi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKuten aiempi puhuja totesi, yleisön ja tuottajan luottamus on olennaisen tärkeää.
As an earlier speaker mentioned, public and producer confidence is essential.
FinnishAiempi sopimus ei ehkä miellytä teitä, mutta sitä ei ole muutettu eikä heikennetty.
The earlier one may not please you, but it has not been changed nor made worse.
Finnish-(EN) Arvoisa puhemies, aiempi lausuntoni kattaa mielestäni tämän asian.
rapporteur. - Mr President, I think this is covered by my earlier statement.
Finnishaiempi heikentyminen aiheuttavat nousupaineita tuonti- ja tuottajahintoihin.
in the past are putting upward pressure on import costs and producer prices.
FinnishSinun on asennettava Windowsin aiempi versio ja asennettava sitten Windows 8 uudelleen.
You'll need to install your previous version of Windows, and then reinstall Windows 8.
FinnishAiempi lähestymistapa eli nukahtaminen taloushallinnon rattiin oli vastuutonta.
The previous approach, of nodding off at the wheel of economic management, was irresponsible.
FinnishParlamentin aiempi kompromissi hyväksyttiin ehdottomalla enemmistöllä.
Parliament's previous compromise was accepted by an absolute majority of this House.
FinnishAiempi kokemus on osoittanut meille, mitä tuleman pitää, jos näitä kriteerejä ei täytetä.
Past experience has shown us what we have coming to us if these criteria are not met.
FinnishTarkistus 4 on lähinnä siistimistoimenpide, sillä aiempi kappale oli vanhentunut.
Amendment No 4 is basically a tidying-up operation, as the earlier paragraph was out of date.
FinnishOvatko ehdotukset niin huonoja, ettei aiempi esittelijä voinut yksinkertaisesti omaksua niitä?
Are its suggestions so destructive that the speaker simply could not face them?
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komissaari, tästä ei ole aiempi komissio vastuussa.
Mr Santer, this is not a responsibility of the previous Commission.
FinnishTässä mielessä asetus on selvempi kuin mikään muu aiempi samantyyppinen asiakirja.
In this respect, the regulation is clearer than any other earlier document of a similar nature.
FinnishJos aiempi puheenvuoroni oli teille pettymys, toivottavasti olen pystynyt korjaamaan asian nyt.
If I disappointed you in my earlier contribution, I hope I have made up for it now!
FinnishTäydet versiot eivät edellytä, että tietokoneessa on jo asennettuna Windowsin aiempi versio.
Full editions don't require a previous version of Windows to be installed on your computer.
FinnishDaphne-ohjelman aiempi menestys on selkeä peruste ohjelman jatkamiselle.
The earlier successes of the Daphne programme make it clear that the programme must be continued.
FinnishHänen asenteensa ja hänen aiempi toimintansa osoittavat sen, että hänen asemansa ei ollut kestävä.
His attitudes and his previous actions were proof that his position was simply untenable.
FinnishHänen aiempi kokemuksensa takaa sen, että hänen puhemieskaudestansa tulee hyödyllinen ja tuloksellinen.
His previous experience is a guarantee of a useful and fruitful presidency.
FinnishMinulla on vain yksi aiempi kokemus asiasta, ja se koskee turskan elvytyssuunnitelmaa Irlanninmerellä.
I have only had one experience and that was with the cod recovery plan in the Irish Sea.
FinnishAiempi aluepolitiikka on itse asiassa ollut todella tehokasta.
In the past, in fact, regional policy has been extremely effective.
FinnishPäätöksellä EKP/2010/4 korvattiin aiempi toimintamalli setelien kiertoon palauttamista varten.
Decision ECB/2010/14 replaces the Banknote Recycling Framework.