"aiemmin" - Englanninkielinen käännös

FI

"aiemmin" englanniksi

FI

aiemmin {adverbi}

volume_up
aiemmin (myös: aikaisemmin)
Kuten aiemmin totesin, tätä täydennetään lisäämällä laivaliikenteen valvontaa.
As I said before, this is supplemented by increased controls of maritime traffic.
Kuten totesin aiemmin, tämä aihe huolestuttaa ja koskettaa minua erityisesti.
As I mentioned before, it is an issue of particular concern and interest to me.
Sopimuksissa ei ole aiemmin ollut tällaista syrjimättömyyslisäehtoa.
There was no anti-discrimination provision of this kind in the treaties before.
aiemmin (myös: aikaisemmin)
Kuten jo aiemmin totesin, toteutimme tarkistuksen aiemmin tänä vuonna.
As I said previously, we carried out such a review earlier this year.
Aiemmin kiistaa herätti hillereiden sisällyttäminen järjestelmään.
A controversial issue earlier on was the inclusion of ferrets in the scheme.
Tämän ansiosta kuluttajat voivat saada ostamansa tuotteen aiemmin haltuunsa.
It will enable consumers to take earlier possession of the product purchased.
aiemmin (myös: ennen, ennen aikaan)
Aiemmin se käsitti Eurocontrolissa tapahtuvan yhteistyön eikä mitään sen enempää.
It formerly consisted of cooperation under Eurocontrol, but under Eurocontrol alone.
Hän oli aiemmin verkonvalvoja, mutta nyt hän kirjoittaa Windows-verkoista.
Formerly a network administrator, she now writes about Windows networking.
Aiemmin unioni on tukenut tätä kehitystä kahdella ohjelmalla.
This continuing education was formerly supported by two EU programmes.
Valitettavasti tämä ei ole aiemmin onnistunut tiettyjen palvelujen tapauksessa.
Unfortunately, previously this did not succeed in the case of certain services.
Aiemmin parlamenttia oli ainoastaan kuultava kyseisten sopimusten yhteydessä.
Previously, it was only necessary to consult Parliament about these agreements.
Kuten jo aiemmin totesin, toteutimme tarkistuksen aiemmin tänä vuonna.
As I said previously, we carried out such a review earlier this year.
aiemmin (myös: edellä, edessä, voitolla)
Emme voi tyytyä vain jatkamaan jotakin sellaista, joka osoittautui aiemmin riittämättömäksi ja vääräksi.
We cannot simply forge ahead with something that in the past has shown itself to be inappropriate and wrong-headed.
Tiedän, että edessäni on vaikea tehtävä, kuten esittelijä Mulder aiemmin mainitsi, mutta siitähän parlamentin työssä juuri on kysymys.
I know that I have a difficult job ahead, as he has mentioned previously, but that is what Parliament's work is all about.
Kuten aiemmin selitin, istunto keskeytettiin, koska ensimmäisen kerran tämän vaalikauden aikana parlamenttityöskentely oli etuajassa.
As I explained earlier, the sitting was suspended because Parliament's work was running ahead of time for the first time in this legislative period.
aiemmin (myös: aikaisemmin)

Esimerkkejä "aiemmin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAiemmin kysymys oli yhtenäismarkkinoista, yhteisestä rahasta ja laajentumisesta.
In the past, this was about the single market, single currency and enlargement.
FinnishValitettavasti tämä ei ole aiemmin onnistunut tiettyjen palvelujen tapauksessa.
Unfortunately, previously this did not succeed in the case of certain services.
FinnishOn virheellistä uskoa, että alkoholiin liittyviä haittoja oli aiemmin vähemmän.
It is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
FinnishAiemmin kannatus kumpusi lähinnä sosiaalisesta tai liberaalista innoituksesta.
Previously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.
FinnishKuulin, mitä jäsen Niebler sanoi aiemmin keskustelussa, ja se hämmästytti minua.
I heard what Mrs Niebler said earlier on in the debate and I was astonished by it.
FinnishMitä komissio aikoo tehdä tälle asialle sen lisäksi, mitä se on aiemmin tehnyt?
What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past?
FinnishOlemme puhuneet tästä aiemmin Euroopan tapauksessa, nyt tätä tarvitaan WTO:ssa!
We have talked about this in the past for Europe; now it is needed at the WTO!
FinnishAiemmin olemme aina seuranneet yhdysvaltalaisia, viidenkymmenen vuoden viiveellä.
In the past, we always followed the Americans, trailing them by five to ten years.
FinnishKuten aiemmin totesin, tätä täydennetään lisäämällä laivaliikenteen valvontaa.
As I said before, this is supplemented by increased controls of maritime traffic.
FinnishLisäksi pöytäkirja on epäjohdonmukainen, kuten jäsen Langenhagen aiemmin totesi.
Further, the protocol is inconsistent, as Mrs Langenhagen stated at the time.
FinnishMinun on sanottava, että yhdyn täysin siihen, mitä jäsen Cashmam sanoi aiemmin.
I have to say that I agree totally with the comments of Mr Cashman earlier on.
FinnishNäin ei ole asia talousarvioesityksessä, kuten kollegani Hyland aiemmin totesi.
This is not the case in the draft budget as my colleague, Mr Hyland, said earlier.
FinnishPronk sanoi aiemmin, että emme voi aina tukea sosiaalidemokraattisia ehdotuksia.
Mr Pronk said previously that we cannot always support Social Democratic proposals.
FinnishTietenkin kuten aiemmin totesin, vähentämisstrategia on peräisin vuodelta 1995.
Of course, as I have said before, this reduction strategy dates back to 1995.
FinnishSe ei ole enää veturi, kuten joskus aiemmin, vaan tämän junan viimeinen vaunu.
It is no longer the locomotive it once was, it is now the last coach in the train.
FinnishKuten totesin aiemmin, tämä aihe huolestuttaa ja koskettaa minua erityisesti.
As I mentioned before, it is an issue of particular concern and interest to me.
FinnishTämä on loogista jatkoa parlamentin aiemmin hyväksymälle Agnoletton mietinnölle.
It logically follows on from the report adopted by Parliament: the Agnoletto report.
FinnishAloitan tarkastelemalla TEN-ohjelmaa, joka tunnettiin aiemmin nimellä TEN Telecom.
Let me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.
FinnishSe taas ei ole aiemmin ollut Euroopan vahvimpia puolia, eikä ole sitä vieläkään.
And that has not always been Europe' s strong point, not now or in the past.
FinnishHerra Antony mainitsi juuri maan, joka oli aiemmin sellainen sotilasdiktatuuri.
Mr Antony just referred to a country that used to be a military dictatorship.