"aidosti" - Englanninkielinen käännös

FI

"aidosti" englanniksi

FI

aidosti {adverbi}

volume_up
Ilman aidosti demokraattista Ukrainaa on vaikea kuvitella aidosti demokraattista Venäjää.
Without a genuinely democratic Ukraine, it is hard to imagine a genuinely democratic Russia.
Aidosti eurooppalaisen verkoston rakentaminen on ehdottoman välttämätöntä.
The construction of a genuinely European network is an unavoidable necessity.
Ainoa elin, joka edustaa aidosti Euroopan kansalaisia, on sysätty sivuraiteelle.
The only body that genuinely represents the people of Europe was sidelined.

Esimerkkejä "aidosti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen aidosti iloinen, koska olemme työskennelleet tämän hankkeen parissa vuosia.
I am genuinely pleased because we have been working on this project for years.
FinnishOlen kuitenkin vielä iloisempi siitä, että tämä on aidosti eurooppalainen aihe.
However, I am even more pleased that this is a topic which is genuinely European.
FinnishToinen on yhteinen, aidosti eurooppalainen politiikka, joka perustuu sekatalouteen.
One is a common, truly European policy, within the framework of a mixed economy.
FinnishOlen aidosti iloinen kokiessani parlamentissa tällaisen sopusoinnun 9. toukokuuta.
I am genuinely happy to see such wonderful harmony within this Chamber on a 9 May.
FinnishMe olemme tehneet todella rakentavaa yhteistyötä, ja olen nauttinut siitä aidosti.
We really have worked together very constructively and I enjoyed it very much.
FinnishKulttuuri on ala, jolla luodaan työpaikkoja ja vahvistetaan aidosti talouskasvua.
Culture is a sector that creates jobs and gives a genuine boost to economic growth.
FinnishArvoisa puheenjohtaja Sarkozy, tämä on saavutus, josta te voitte olla aidosti ylpeä.
President Sarkozy, this is an achievement that you can justifiably be proud of.
FinnishAinoa elin, joka edustaa aidosti Euroopan kansalaisia, on sysätty sivuraiteelle.
The only body that genuinely represents the people of Europe was sidelined.
FinnishSuhteistamme puuttuu kuitenkin aidosti uusi rakenne, todellinen uusi arkkitehtuuri.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
FinnishEU:n on pidettävä Ukrainaa aidosti kumppanina ja annettava sille selviä viestejä.
The EU must treat Ukraine as a genuine partner and give it clear messages.
FinnishMeillä on nyt tiukat säännöt, ja toivon, että voimme aidosti noudattaa niitä.
We now have strict rules and I hope we shall truly be able to abide by them.
FinnishPitäisikö meidän tukahduttaa kaikki mielipide-erot ollaksemme aidosti eurooppalaisia?
Should it be necessary to stifle all differences of opinion to be a true European?
FinnishEurooppa, jossa toiset hyväksikäyttävät toisia, ei ole aidosti sosiaalinen Eurooppa.
A Europe in which some people are exploited by others is not a truly social Europe.
FinnishMe tunsimme hänet miehenä, joka uskoi syvästi ja aidosti eurooppalaiseen hankkeeseen.
We knew him as a man whose belief in the European project was profound and genuine.
FinnishJotta kansalaisaloite voi menestyä, aloitteen on tultava aidosti kansalaisilta.
For it to be a success, the initiative must genuinely come from citizens.
FinnishKeskustelun tuloksena olisi saatava aikaan aidosti yhteinen energiapolitiikka Euroopassa.
The outcome of this debate should be a genuinely shared energy policy in Europe.
FinnishAidosti eurooppalaisen verkoston rakentaminen on ehdottoman välttämätöntä.
The construction of a genuinely European network is an unavoidable necessity.
FinnishLyhyesti sanottuna vauhti on muutettava aidosti maailmanlaajuiseksi tulokseksi.
In short, we have to translate this momentum into a truly global result.
FinnishSiinä pyritään aidosti tuomaan nykyaikaiset arvot esiin eurooppalaista taustaa vasten.
It is a genuine effort to reflect modern values within the European context.
FinnishNäin voisimme aidosti parantaa vipuvaikutusta kaikkien EU:n kansalaisten hyväksi.
We could therefore genuinely improve the lever effect for the well-being of all Europeans.