"ahdistelu" - Englanninkielinen käännös

FI

"ahdistelu" englanniksi

FI

ahdistelu {substantiivi}

volume_up
ahdistelu (myös: häirintä)
Toisinajattelijoiden ahdistelu vaikuttaa lisääntyneen ja aktivisteja on pidätetty.
Harassment of dissidents seems to have intensified, and scores of activists were arrested.
Kansallisten vähemmistöjen ahdistelu on osa epädemokraattisten hallintojen poliittista käytäntöä.
Harassment of national minorities is part of the political practice in undemocratic regimes.
Opposition toimittajien laajamittainen ahdistelu, vaino ja tuomitseminen on hälyttävää.
The widespread practice of harassment, persecution and conviction of opposition journalists is alarming.
ahdistelu (myös: riita, kiusa, kina)

Esimerkkejä "ahdistelu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToisinajattelijoiden ahdistelu vaikuttaa lisääntyneen ja aktivisteja on pidätetty.
Harassment of dissidents seems to have intensified, and scores of activists were arrested.
FinnishKosovossa jatkuva väkivalta ja ahdistelu voidaan yksinomaan tuomita.
The violence and persecution that continue in Kosovo is only to be condemned.
Finnish0:54 ♫ He sanovat, ettei lasten ahdistelu ole hauskaa -- ha, ha, ha, ha.
0:54 ♫ They say child molestation isn't funny -- ha, ha, ha, ha.
FinnishKansallisten vähemmistöjen ahdistelu on osa epädemokraattisten hallintojen poliittista käytäntöä.
Harassment of national minorities is part of the political practice in undemocratic regimes.
FinnishOpposition toimittajien laajamittainen ahdistelu, vaino ja tuomitseminen on hälyttävää.
The widespread practice of harassment, persecution and conviction of opposition journalists is alarming.
FinnishTietenkin taktiikkana on myös useiden syyrialaisten ihmisoikeusaktivistien uhkailu ja ahdistelu.
As well, of course, as the tactic of intimidating and harassing numerous Syrian human rights activists.
FinnishTässä yhteydessä voidaan mainita myös ihmisoikeuksien puolustajien tuomittava ahdistelu eri puolilla maailmaa.
One could also mention the intolerable harassment of those who defend human rights all over the world.
FinnishUhkailut jatkuvat, unkarilaisiin lapsiin kohdistuva ahdistelu ja vakavat väärinkäytökset ovat arkipäiväistyneet.
The intimidation is continuing, the harassment and severe mistreatment of Hungarian children has become an everyday act.
FinnishMeidän pitäisi myös pyytää vietnamilaisia lopettamaan vankien ahdistelu ja vapautettujen vankien tarkkailu.
We should also ask the Vietnamese to stop harassment of prisoners and surveillance of prisoners who have actually been released.
FinnishToiseksi on otettava huomioon Yhdysvaltojen Havannassa olevan edustajan harjoittama puoli vuotta jatkunut toistuva ahdistelu.
Secondly, the constant harassment by the representative of the United States in Havana for the last six months.
FinnishAhdistelu on lisääntynyt viime aikoina.
FinnishAktivisteihin, asianajajiin ja riippumattomiin toimittajiin kohdistuva väkivalta, ahdistelu ja uhkailu huolestuttavat meitä suuresti.
Violence, harassment and intimidation against activists, lawyers and independent journalists are of great concern to us.
FinnishHeidän kärsimystään lisää irakilaisjoukkojen päivittäinen ahdistelu ja vihamielinen asenne, vaikka niiden olisi tarkoitus suojella heitä.
Adding to their plight is the daily harassment and hostile attitude of Iraqi forces who are supposed to protect them.
FinnishArvoisa puhemies, kehotan teitä huolehtimaan asianmukaisten toimien toteuttamisesta, sillä mielestäni tällainen ahdistelu on sietämätöntä.
I would ask you, Mr President, to cause appropriate action to be taken, since I find this sort of mobbing intolerable.
FinnishVaikka me demokraatteina pidämme vaaleja tärkeinä, niillä ei ole varsinaista merkitystä, jos poliittisten aktivistien uhkailu ja ahdistelu jatkuu.
Although we as democrats welcome these elections, they will be meaningless if political activists continue to be intimidated and harassed.
FinnishToteamme tietenkin myös, että vähemmistöjä syrjitään jatkuvasti, ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen ahdistelu ja lakkauttaminen lisääntyy.
We also note, of course, the continuous discrimination against minorities, increasing harassment and the closure of independent non-governmental organisations.
FinnishOlen hyvin perillä siitä, miten huolestuttavaa ja vaarallista lasten ahdistelu on, koska oma tyttäreni - joka on teini-iän kynnyksellä - on joutunut tällaisen toiminnan kohteeksi.
I am well aware of the gravity and danger of offensive exposure to children, because my own daughter - who is barely an adolescent - has been a target.
Finnish    Arvoisa puhemies, Voivodinan maakunnassa muiden kuin serbienemmistöön kuuluvien ahdistelu ja heihin, myös lapsiin, kohdistuvat hyökkäykset ovat jälleen kerran yleistyneet.
    Mr President, in the province of Vojvodina, harassment and physical aggression against non-Serbs, including children, are once again the order of the day.
FinnishStressi ja ahdistelu edellyttävät yhtenäisiä toimenpiteitä. Lisäksi tiedämme, että ammattitautien yleisestä tunnustamisesta on mahdollisesti annettava vähimmäisdirektiivi.
Stress and harassment require concerted action, and we are also aware of the possible need for a general recognition of occupational illnesses in a minimum directive.
FinnishSen on nyt osoitettava samaa solidaarisuutta ja lopetettava sen rajoille pyrkivien pohjoiskorealaisten pakolaisten ahdistelu.
It must show that same solidarity by not harassing North Koreans who struggle to its borders, but Thailand must be helped to bear this burden by others.