FI

absoluuttinen {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Se ei tietenkään ole absoluuttinen sääntö mutta koskee erityisjärjestelyjä.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Tästä huolimatta talousarviovarojen absoluuttinen määrä ei eroa paljoakaan nykyisestä.
Despite all this, the budget in absolute numbers is not very different from today's levels.
Samalla meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että oikeus liikkuvuuteen ei voi olla absoluuttinen oikeus.
But at the same time we have to appreciate that mobility cannot be an absolute right.
2. Kemia
absoluuttinen (myös: puhdas)
Se ei tietenkään ole absoluuttinen sääntö mutta koskee erityisjärjestelyjä.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Tästä huolimatta talousarviovarojen absoluuttinen määrä ei eroa paljoakaan nykyisestä.
Despite all this, the budget in absolute numbers is not very different from today's levels.
Samalla meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että oikeus liikkuvuuteen ei voi olla absoluuttinen oikeus.
But at the same time we have to appreciate that mobility cannot be an absolute right.

Esimerkkejä "absoluuttinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVoimme vain toivoa, että junaliikenteen absoluuttinen määrä on säilynyt.
In percentage terms, trains have certainly not retained their share in transport.
FinnishSe ei tietenkään ole absoluuttinen sääntö mutta koskee erityisjärjestelyjä.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
FinnishTästä huolimatta talousarviovarojen absoluuttinen määrä ei eroa paljoakaan nykyisestä.
Despite all this, the budget in absolute numbers is not very different from today's levels.
FinnishNiinpä voimme sanoa että vaikka se ei ole absoluuttinen totuus, se on varsin lähellä totuutta.
And so, we can say, although not absolutely true, that it's pretty close to being true.
FinnishSamalla meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että oikeus liikkuvuuteen ei voi olla absoluuttinen oikeus.
But at the same time we have to appreciate that mobility cannot be an absolute right.
FinnishLopuksi haluaisin panna merkille, että yhteenkuuluvuudessa on absoluuttinen ja suhteellinen ulottuvuus.
Finally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
FinnishTällainen on pääpiirteittäin aurinkokuninkaan absoluuttinen valta, josta miljoonat pohjoiskorealaiset saavat nauttia.
This is the vague picture of his absolute rule that millions of North Koreans get.
FinnishKansainvälisen sopimuksen sanamuodossa on myös täsmennettävä 30 prosentin olevan yläraja eikä absoluuttinen luku.
We also need a formula in the international agreement which specifies up to 30% and not 30% as an absolute figure.
FinnishNäiden toimenpiteiden seuraukset voisivat olla siinä määrin haitallisia, että yhteisöillä olisi edessään absoluuttinen köyhyys.
These measures could have adverse consequences, to the extent of leaving communities in absolute poverty.
FinnishAbsoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti.
FinnishEi ole epäilystäkään siitä, etteikö Zimbabween pätisi ilmaisu "valta turmelee, ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti".
There is no doubt in Zimbabwe that it has been a case of "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely".
FinnishTe tiedätte esimerkiksi, että kokoontumisoikeus, josta parhaillaan keskustelemme, ei ole rajoittamaton tai absoluuttinen oikeus.
You know, for example, that the right to assembly which we are discussing here now is not unrestricted and absolute.
FinnishMyös ne, jotka sanovat, että DNA: n absoluuttinen ainesuoja voi aiheuttaa ongelmia, ovat esittäneet varteenotettavia perusteluja.
Those who see potential problems in the absolute protection of DNA material also have sound arguments on their side.
FinnishSitä on absoluuttinen kilpailuvapaus, markkinoiden diktatuuria.
Politicians are gradually submitting to market dictatorship, which is what constitutes complete freedom of competition.
FinnishTämä on absoluuttinen oikeus.
FinnishAbsoluuttinen on se, minkä me ymmärrämme tueksi muita köyhemmille alueille, mutta suhteellinen ulottuvuus yksittäisissä jäsenvaltioissa on yhtä tärkeä.
The absolute is what we all understand as support for the poorest regions, but the relative dimension, within individual states, is equally important.
FinnishNäin ollen käyttöön otetaan uusia aluksia, joiden absoluuttinen kapasiteetti on alhaisempi.
We will have a real effective reduction of capacity but at the same time we will also have properly addressed the fuel problems.
FinnishYhdysvaltojen ja Euroopan unionin miehitysarmeijat pyrkivät vakauttamaan sellaisten joukkojen ja hallitusten asemaa, joihin niillä on absoluuttinen valta.
The efforts by the occupying armies of the USA and the countries of the European Union are directed at stabilising forces and governments over which they will have absolute control.
FinnishTilanne on paisunut vitsaukseksi ja askarruttanut unionia ja vastuullisia elimiä, eikä sen absoluuttinen laajuus ole merkittävästi vähentynyt.
The situation, which has taken on the proportions of a scourge, has preoccupied the Union and the institutions responsible without, however, achieving any substantial reduction in absolute numbers.
FinnishJos valuuttarahaston halutaan tuovan todellisia kannustimia, siinä on otettava huomioon paitsi velan ja alijäämän absoluuttinen suuruus myös niiden vähentämisnopeus.
However, if it is to provide real incentives, the Fund needs to take account not only of the absolute size of the debt and deficit, but also of the speed of reduction of the debt and the deficit.