FI

aavistaa [aavistan|aavistanut] {verbi}

volume_up
Uudella kasvumallilla on erilaiset riskinsä, joista jotkut ovat meille tuttuja ja joista toiset voimme vasta aavistaa.
As a new model for economic growth it will have risks, different risks, some of which we know and others at which we can now only guess.
Tuolloin vain harvat pystyivät aavistamaan tulevan talouskriisin laajuutta.
At the time, few of us could have guessed the scale of the coming economic crisis.
Ette kenties ole aivan väärässä, koska pojat ja tytöt osaavat aavistaa asioita, ja ehkä he arvasivat, että olen ammatiltani lastenlääkäri ja se pelästytti heidät pois.
But you may well be right in that young people are very intuitive and they may have guessed that I am a paediatrician, which may be what frightened them off.
Menot ovat kasvaneet sellaisten tilanteiden vuoksi, joita ei voitu aavistaa nykyisen rahoitusnäkymäkauden alkaessa.
Expenditure has increased as a result of circumstances that could not have been foreseen at the start of the current Financial Perspective.
Ruoppaaminen tapahtuu nimittäin täysin sääntöjen mukaan, eivätkä viranomaiset voineet missään vaiheessa aavistaa, että ruoppausmassa sisältäisi kyseistä myrkkyä.
That is because dredging takes place completely under licence, and the authorities had at no stage been able to foresee that this poison would exist in the dredging waste.

Esimerkkejä "aavistaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSäästyisimme ehkä tulevaisuudessa murhenäytelmiltä, joita emme osaa edes aavistaa.
In that way we will perhaps be spared the still unforeseen dramas which may await us.
FinnishKaristetaan heti pois se ajatus, että onnettomuuksia ei voida luonnostaan aavistaa etukäteen.
Let us dismiss straight away the idea that all accidents are, by nature, unforeseeable.
FinnishKolme vuotta sitten kukaan ei osannut aavistaa dollarin kurssin laskevan suhteessa euroon.
Three years ago nobody anticipated that the rate of the dollar in relation to the euro would fall.
FinnishSiten näet voidaan antaa vielä enemmän mahdollisuuksia tekniikalle, jonka seurauksia ei voida lainkaan aavistaa.
They could open the door wider for technology whose implications are completely unknown.
FinnishOn helppoa aavistaa, että rajoitettu verotuspaine aiheuttaa harhakuvitelman verotuksen yhdenmukaistamisesta.
It is very easy to raise the spectre of limited tax pressure in order to get people to swallow tax harmonization.
FinnishKuten neuvoston puheenjohtaja varmasti aavistaa, tarkoitan kansakuntiin saapuvia EU:n asiakirjoja.
As the President-in-Office of the Council must certainly have suspected, I am thinking of EU documents received by Member States.
FinnishEikä kukaan osannut aavistaa sitäkään, että dollarin ja euron kurssi laskisi esimerkiksi suhteessa zlotyyn.
Nobody anticipated either that the rate of the dollar and of the euro would fall in relation to the Polish złoty, for example.
FinnishOtsonikerros heikkenee parhaillaan niin nopeasti, ettemme voi edes aavistaa, mitä seurauksia siitä on tulevaisuudessa.
Depletion of the ozone layer is occurring so rapidly that it is impossible to predict what will happen in the future.
FinnishKomissaari aavistaa jo pyrkimykseni.
The Commissioner knows what I am getting at here.
FinnishKymmenen vuotta sitten ei kukaan voinut aavistaa tämän päivän Internetin laajaa käyttöä ja suurta tietotarjontaa.
Ten years ago nobody would have imagined such broad use of the Internet or the great range of information currently available.
Finnish2:23 Emme kuitenkaan osanneet aavistaa niitä monia muita käyttötarkoituksia, joita tästä todella yksinkertaisesta järjestelmästä syntyisi.
2:23 What we didn't anticipate was the many, many other uses that would evolve from this very simple system.
FinnishMenot ovat kasvaneet sellaisten tilanteiden vuoksi, joita ei voitu aavistaa nykyisen rahoitusnäkymäkauden alkaessa.
Expenditure has increased as a result of circumstances that could not have been foreseen at the start of the current Financial Perspective.
FinnishUudella kasvumallilla on erilaiset riskinsä, joista jotkut ovat meille tuttuja ja joista toiset voimme vasta aavistaa.
As a new model for economic growth it will have risks, different risks, some of which we know and others at which we can now only guess.
FinnishEi pidä unohtaa, että monilla seurauksilla on pysyvämpi vaikutus luonnonympäristöön kuin voimme tällä hetkellä aavistaa.
We must not forget that many of the consequences will have a more lasting impact on the natural environment than we may currently anticipate.
FinnishNiinpä kun kukaan ei osannut aavistaa, että onnistuisimme sisällyttämään perustamissopimukseen ohjesääntöä koskevan vaatimuksen, onnistuimme siinä.
No one thought the requirement for a statute would be included in the Treaty, but we managed to ensure that it was.
FinnishTotuus on, että määräsimme joitakin vuosia sitten kaikenlaisesta osaamatta aavistaa, että ihmisten elinajanodote pitenee vuosi vuodelta.
The truth is that, a few years ago, we laid down a great deal without having the intuition to see that people's life expectancy is increasing.
FinnishTämä ei varmastikaan ole uudistukselle otollisin ajankohta, mutta kukaan täällä ei osannut aavistaa, että uudistus epäonnistuisi näin surkeasti.
This is certainly not the right time for this type of reform, but no one here would have anticipated that the reform would fail so miserably.
Finnish. – Jo vuonna 1989 voitiin aavistaa ne vaarat, joita naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) aiheuttaman taudin tarttuminen ihmisiin saattaisi aiheuttaa.
   .As far back as 1989, the dangers of humans being contaminated by the bovine spongiform encephalopathy (BSE) agent were foreseeable.
FinnishEi ole vaikea aavistaa, että tiettyjen maiden autoteollisuus, esimerkiksi Saksan, on lobannut melko voimakkaasti ennen tämän direktiivin hyväksymistä.
It is easy to see that the car industry in certain countries, for example in Germany, went in for some pretty tough lobbying before the present directive was adopted.
FinnishAjatelkaa jäsenmaiden väestöä, joka ei voi eläytyä EU: n mielikuvitusmaailmaan eikä monen asian osalta edes aavistaa, mitä täällä tapahtuu.
Think of the people out there in the Member States who cannot identify with the fantasy world of the EU, and who in many ways have hardly any idea of what is going on down here.