"aate" - Englanninkielinen käännös

FI

"aate" englanniksi

volume_up
aate {subst.}
EN
FI

aate {substantiivi}

volume_up
aate (myös: syy, asia, aiheuttaja, aihe, peruste)
Lisään vain, että myös kasvattajan hyvinvointi on jalo aate, ja mielestämme ensiarvoisen tärkeää.
I will simply add that the farmers’ welfare is also a noble cause and, in our view, a high-priority cause.
(Laughter) Except this isn't the cause, is it?
(EN) EMOTR on suurenmoinen aate, mutta valitettavasti se on liian joustamaton.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
Hyvät kuulijat, yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden aate on ollut osa Euroopan poliittista ajattelua jo vuosisatojen ajan.
Ladies and gentlemen, the concept of equality and tolerance has been part of European political thinking for centuries.

Esimerkkejä "aate"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe kaikki kärsimme, ja koko Euroopan yhdentymisen aate kärsii, ellei mitään tehdä.
We all suffer, indeed the whole idea of Europe suffers, if nothing is done.
FinnishEnsimmäinen virhe on maailmanlaajuistumisen aate, josta jäsen Auroi puhui.
The first error is the ideology of globalisation, which Mrs Auroi spoke about.
Finnish(EN) EMOTR on suurenmoinen aate, mutta valitettavasti se on liian joustamaton.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
FinnishArvoisa puhemies, Euroopan keskuspankin johtava aate on uusliberalistinen ideologia.
Mr President, the main principle of the European Central bank is neo-liberalist ideology.
FinnishOlen suoraan sanoen sitä mieltä, että eurooppalaisuuden aate on enemmän arvoinen.
I believe that the European idea is frankly worth more than that.
FinnishPaneurooppalaisuuden aate syntyi Böömissä 80 vuotta sitten; Böömi on Euroopan sydämessä.
The Pan-European idea originated in Bohemia 80 years ago; Bohemia is the heart of Europe.
FinnishJoidenkin mielissä ollut uudentyyppinen kansallistamisen aate on kitkettävä pois politiikastamme.
The new type of nationalisation in mind must be driven out of our policy.
FinnishUbuntu on afrikkalainen aate, ja mielestäni tässä tulee esille sen perusolemus.
And while it's true that ubuntu is an African idea, what I see is the essence of that value being invented here.
FinnishRooman sopimuksille oli tunnusomaista vapauden aate ja vapaiden ihmisten yhdistäminen.
The Treaties of Rome were characterised by the spirit of freedom and the binding together of peoples in freedom.
FinnishMeidän on pyrittävä välittämään heille jollakin tavoin Euroopan aate ja Euroopan yhtenäisyyden arvot.
We need to try somehow to communicate to them the idea of Europe and the values of European unity.
FinnishKun todellisen demokratian ja vapauden aate on lähtöisin kansasta, sitä ei voi pakottaa ulkoa käsin.
As the notions of true democracy and freedom come from the people, they cannot be forced from outside.
FinnishLisään vain, että myös kasvattajan hyvinvointi on jalo aate, ja mielestämme ensiarvoisen tärkeää.
I will simply add that the farmers’ welfare is also a noble cause and, in our view, a high-priority cause.
FinnishJobs R Us" (töitä meille) voisi olla tämän keskustelu johtava aate.
'Jobs R Us' might be the leitmotif of this debate.
FinnishPerustuslaillisista määräyksistä huolimatta Valko-Venäjällä on vallalla vain yksi kaikille pakollinen aate.
Despite our constitutional provisions, there is only one obligatory ideology that prevails in Belarus now.
FinnishEsittelijä Mann ilmoitti kaksi asiaa: eurooppalainen aate on kuollut ja maailmanorganisaatio on syntynyt.
Mrs Mann has made a double announcement: the death of the European idea and the birth of a world organisation.
FinnishMeidän tehtävämme on säilyttää tämä rauhan aate elävänä ja työskennellä meille kaikille paremman tulevaisuuden puolesta.
We are charged with keeping the spirit of peace alive and working for a better future for us all.
FinnishEurooppa on suuri aate, jonka synty ja perusteet eivät ole tänään vähemmän vaikuttavia kuin sen alkuvaiheissakaan.
Europe is a big idea whose genesis and motivation is no less powerful today than it was at its inception.
FinnishTämä tarina, joka alkaa 1940-luvun lopulta, on surullinen tarina, joka päättyi siihen, että heistä luotiin valheellinen aate.
This story, going back to the late 1940s, is a sad story which ended in creating a false idea about them.
FinnishPaitsi että tämä ei ole aate, eihän?
FinnishHyvät kuulijat, yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden aate on ollut osa Euroopan poliittista ajattelua jo vuosisatojen ajan.
   . Ladies and gentlemen, the concept of equality and tolerance has been part of European political thinking for centuries.